Aud­rey Hep­burn, na­ro­dená v roku 1929 je chro­nicky známa najmä ako Holly Go­lightly z hviezd­neho filmu Ra­ňajky u Tif­fa­nyho. Čo však o nej možno ne­vieme a mali by sme?

Ikona fil­mo­vého a mód­neho prie­myslu sa na­ro­dila do aris­to­kra­tic­kej ro­diny v Bel­gicku. Det­stvo ne­mala ľahké a len ťažko by sa dalo pri­rov­nať k ži­votu dneš­ných detí. V šies­tich ro­koch, rok po tom, čo sa pre­sťa­ho­vali s ro­di­nou do An­glicka, ju opus­til otec a ne­chal ju a jej matku na­pos­pas dru­hej sve­to­vej vojne, čo po­va­žo­vala za je­den z naj­trau­ma­tic­kej­ších zá­žit­kov jej ži­vota.

Ne­skôr sa pre­sťa­ho­vali do Ho­land­ska, kde mla­dučká Aud­rey už vtedy po­má­hala ho­land­skému od­boju ako in­for­má­torka, pri­čom často ris­ko­vala aj svoj ži­vot a mno­ho­krát ne­mala čo vlo­žiť do úst. Od­ma­lička chcela byť ba­let­nou ta­neč­ni­cou a pe­niaze vy­zbie­rané za svoje vy­stú­pe­nia po­čas štú­dia na kon­zer­va­tó­riu da­ro­vala re­be­lom bo­ju­jú­cim proti na­cis­tic­kej oku­pá­cii. Ako šest­násť­ročná do­konca po­má­hala v ho­land­ských od­bo­jo­vých ne­moc­ni­ciach ako po­mocná zdra­votná ses­tra.

tumblr

eve­ryt­hin­gaud­rey.com

Vzhľa­dom na to, že kvôli svo­jej výške ne­mohla na­pre­do­vať v ba­lete, sa po­čas štú­dia za­čala ve­no­vala mo­de­lingu, ktorý na­štar­to­val jej he­reckú ka­ri­éru. V roku 1951 skú­sila šťas­tie v Spo­je­ných štá­toch a okam­žite zís­kala úlohy vo fil­moch ako Ro­man Ho­li­day, za ktorú zís­kala aj cenu Os­cara, Funny Face, Sab­rina a mnoho iných, vrá­tane iko­nic­kých Ra­ňa­jok u Tif­fa­nyho. Ok­rem sošky Os­cara zís­kala aj Zlatý gló­bus, oce­ne­nie Grammy a ďal­šie.

biography

ex­press.co.uk

Aud­rey Hep­burn je vo vše­obec­nosti po­va­žo­vaná za jednu z naj­pô­vab­nej­ších žien dvad­sia­teho sto­ro­čia, no za jej krás­nym vý­zo­rom sa skrýva mnoho utr­pe­nia. Na­priek všet­kým ne­priaz­ňam osudu, vrá­tane dvoch roz­vo­dov a šty­roch po­tra­tov si vždy za­cho­vala tvár pra­vej dámy, kul­ti­vo­va­nej, no zá­ro­veň tem­pe­ra­ment­nej.

Mala ne­spo­chyb­ni­teľný vkus a štýl, pod ktorý sa pod­pí­sal aj jej osobný sty­lista Hu­bert de Gi­ven­chy. Jeho tvorbu Aud­rey re­pre­zen­to­vala po­čas ce­lého svojho pô­so­be­nia. Ply­nule ho­vo­rila pia­timi ja­zykmi a sama seba po­va­žo­vala za in­te­lek­tu­álku. Bola žen­ská spô­so­bom, akým bolo len málo hol­ly­wo­od­skych he­re­čiek. Mala rada ex­tra­va­gan­ciu nie­len v móde, ale aj v ži­vot­nom štýle. Pri­znajme si, nie každý má srnku ako do­máce zvie­ratko a chodí s ňou na­ku­po­vať. Po­sledné roky svojho ži­vota strá­vila ces­to­va­ním po svete ako dob­ro­činná veľ­vys­lan­kyňa UNI­CEFu a pro­pa­go­vala ne­priaz­nivé ži­votné pod­mienky detí v kra­ji­nách tre­tieho sveta, za čo zís­kala tak­tiež mnoho oce­není.

biography1

get­ty­i­ma­ges.com

Aud­rey sa v mo­jich očiach cho­pila úlohy ženy správ­nym spô­so­bom. Do­ká­zala byť žen­ská, pô­vabná a sexy bez toho, aby sa ob­na­žo­vala a vul­gár­nym spô­so­bom na seba upo­zor­ňo­vala. Jej osob­nosť, cha­rizma a spô­soby spra­vili celú prácu za ňu. Vy­užila vše­tok svoj po­ten­ciál, aby mala úro­veň, štýl, ele­gan­ciu a zá­ro­veň eman­ci­pá­ciu. Jej osob­nosť a in­te­lek­tu­álna stránka bola ne­sporne rov­nako in­špi­ru­júca, ako krásny a nežný vzhľad.

U žien v dvad­sia­tom pr­vom sto­ročí sa však oveľa čas­tej­šie stre­tá­vam s pre­hna­nou sna­hou uká­zať sa a vy­ni­kať na úkor akej­koľ­vek se­ba­úcty a za­cho­va­nia je­di­neč­nosti. Ne­uve­do­mujú si, že v kaž­dej z nás drieme kú­sok Aud­rey. Ne­uve­do­mujú si, že ne­pot­re­bujú twer­ko­vať v bare okolo chlapa so zla­tou re­ťa­zou, aby upú­tali po­zor­nosť.

Na­priek tomu, že táto in­špi­ru­júca dáma zo­mrela v roku 1993, jej idea žen­skej pod­staty žije do­dnes. Pevne ve­rím, že bude mnoho z nás mo­ti­vo­vať a čo­skoro si svet uve­domí, čo je na žene na­ozaj hod­notné.

Komentáre