Dnes a ešte veľa ďal­ších dní to bude v mo­jom ži­vote o ňom. A ak tieto riadky bu­deš čí­tať aj ty, môjho srdca šam­pión, tak pro­sím po­zorne.

Bolo viac mu­žov v mo­jom ži­vote a asi si už po­čula ten vtip: „Celý ži­vot ča­kám na princa na bie­lom koni. Za­tiaľ však prišli len tie kone.“ ;D Tak takto ne­jako som sa do­te­raz cí­tila ja. Po­znáš ten po­cit, keď proste len exis­tu­ješ a ani si ne­uve­do­míš, že to pravé, čo by ťa akým si spô­so­bom oži­vilo, si ešte ne­stretla? Ja som to za­čala zis­ťo­vať od 6.6. 2016. Keď som si po­riadne uve­do­mila tento dá­tum, skoro som od­padla. Ne­viem či mám do­hlia­dať na toľko šes­tiek v jed­nom dá­tume a brať to ako zna­me­nie, alebo to len obísť. Pre­tože tento vzťah je akýsi iný.  V ko­neč­nom ver­dikte, ne­mys­lím si, že kúzlo by som mala hľa­dať v troch šes­t­kách. Ale v ňom.

Tohto chlapa mô­žem na­zvať na­ozaj chla­pom. Ne­mám z neho po­cit, že v jeho hlave by ne­mal na všetko svoju ko­lonku a každú vec pekne uspo­ria­danú. Práve na­opak. Mám po­cit, že roz­umie všet­kému, že roz­umie aké je to mi­lo­vať a čo to ob­náša, a ne­robí mu to prob­lém ako 99% dneš­ným „chla­pom“. Po jeho boku sa cí­tim sexy, krásna a mi­lo­vaná. Ale tak zdravo. Keď sa po­zriem do jeho očí, náj­dem tam tú is­totu. On chce mňa, ja jeho a nič viac ne­treba. Vô­bec ma ne­zau­jíma, čo si kto myslí, o nás ho­vorí, alebo aký má prob­lém s tým, že sme spolu. Nech si melú, čo chcú. Keď ma po­hladí, po­bozká, ob­jíme – prejde mnou toľko lásky, pre­tože vní­mam ako do všet­kého dáva svoje city, svoje srdce. A pri mo­men­toch s ním celá kvit­nem! Prúdi me­dzi nami te­le­pa­tia, ale nie taká klišé, je ne­oby­čajná. Je to te­le­pa­tia, pri kto­rej ti po chrbte prejde mráz, príde v si­tu­áciách, ktoré ti vy­bijú dych, za­staví sa čas, všetko okolo pre­stane exis­to­vať. Ne­bo­jím sa, že moje roz­cu­chané vlasy, od­ma­ľo­vaná tvár, ro­zo­spatý vý­raz, roz­ma­zaný make up kvôli plaču zo zlého dňa, sú veci, ktoré ho od­lá­kajú. Pre­tože aj v týchto mo­men­toch, mi vždy po­ve­dal aká som nád­herná. Mô­žem byť pri ňom uvoľ­nená a svoja, byť tým, kým som a vždy ma bude ľú­biť. Má vy­te­to­vané svoje meno v mo­jom srdci a už navždy bude. Nech sa deje čo­koľ­vek. Mi­lu­jem ho kaž­dou bun­kou svojho tela, každý vla­som, ce­lým srd­com od hlavy až po päty.
tumblr_mk8p4w1ZXT1qgsxiyo1_500foto: soundt­hat.tum­blr.com

Na­učil ma žiť tak ako chcem vďaka tomu, že mi dal is­totu a lásku. Na­učil ma lie­tať a aj to, že nor­málny chlap ešte behá po svete. 😀 Dal mi vieru v to, čo ro­bím, dáva mi po­hon do kaž­dého dňa, aby som si stála za tým čo chcem a ma­kala na tom. Lebo chce, aby som bola šťastná. A ak to čí­taš, zlatko, som tá naj­šťast­nej­šia. Deň kedy ma pr­vý­krát po­boz­kal som ot­vo­rila knihu o prin­covi a prin­cez­nej v dneš­nom ska­ze­nom svete. A každý deň čí­tam ten najk­rajší prí­beh pí­saný mnou a ním. A ak bu­dem mať to ne­šťas­tie, že sa tie riadky do­píšu, skon­čia a kniha sa za­vrie, ni­kdy ne­bu­dem ľu­to­vať, že jemu som dala všetko, že som tú knihu čí­tala až do konca, že som ho mi­lo­vala a roz­dala sa. Lebo za to stál. A stojí kaž­dým dňom viac.

A ako vždy, dám ti teda pár riad­kov, z kto­rých si mô­žeš niečo zo­brať do Tvo­jich ďal­ších dní. Za­slú­žiš si byť mi­lo­vaná rov­nako ako ja. Takže pusti k sebe len toho princa, ktorý síce dnes už ne­príde na koni, ale zo­be­rie tvoje srdce a bude ho chrá­niť ce­lým svo­jím ja. Dá ti mož­nosť plne sa na­dých­nuť s naj­pev­nej­ším zá­kla­dom do zaj­trajšku. A ver mi, na­ozaj exis­tuje!


foto: eli­te­daily.com

Komentáre