Hľa­dáš in­špi­rá­ciu na hal­lo­we­en­sky look??

Hal­lo­ween už dávno nie je sviat­kom osla­vo­va­ným iba v Ame­rike. Aj keď u nás sa osla­vuje me­nej. To však ne­zab­rá­nilo na­šim you­tu­ber­kám trošku sa po­pa­so­vať aj s ta­kýmto ty­pom lí­če­nia.  Ne­chý­bala ani fan­tá­zia, pre­cíz­nosť, kre­a­tív­nosť. Nie­ktoré „ume­lecké diela“ až vy­rá­žajú dych.

Chceš aj ty vy­nik­núť na party v dave s ne­óno­vou leb­kou alebo s mas­kou klauna či kos­try? Si na správ­nom mieste. Hal­lo­ween ne­pozná hra­nice. K týmto die­lam ti ne­bude treba ani kos­tým. Iba trošku tr­pez­li­vosti a ni­kto ťa ne­spozná. Preto sa po­riadne vy­blázni. Ja si mys­lím, že sa to ba­bám po­da­rilo a vý­sle­dok stojí zato. Ne­mys­líš?

Tu je nie­koľko uká­žok tých naj­lep­ších z naj­lep­ších.

Ma­keup by @cash­mo­ne­y­manda 🌹

A post sha­red by Hal­lo­ween ma­keup!🎭💍 (@_hal­lo­ween_make_up_) on

 

#Re­post @da­ra­y­anza (@get_re­post) ・・・ TH­RO­WBACK LAST YEAR HAL­LO­WEEN 💥💥 ————————————– Ma­keup by me ( @man­ti­ka­ma­keup ) Muse : @pr­hasbi 🙋🙋su­wunnnn bii ________________________ ALL SFX STUFFS be­li­nya di @ma­ke­upuc­cino 😍 . . . #hal­lo­we­en­ma­keup #jo­ker #jo­ker­ma­keup #hal­lo­we­e­ni­deas #ma­ke­up­ma­lang #ma­ke­ups­fxma­lang #fa­ce­pain­ting­ma­lang #mu­ama­lang #set­ter­space #hu­da­be­auty #ma­lan­gvid­gram #ma­ke­upar­tist #ma­ke­up­ma­lang #bv­log­ge­rid #vlog­ge­rID #vlog­ger­ma­lang #ey­ema­keup #ins­ta­be­auty #ma­ke­up­tu­to­rial #you­tu­be­rin­do­ne­sia @in­do­be­au­ty­gram #in­do­be­au­ty­gram #in­do­be­au­tyv­log­ger #ma­ke­upi­deas #be­au­ty­lo­sophy #IVG­be­auty #be­au­ty­squ­adid #bun­ny­ne­eds­ma­keup #vlog­ge­rin­do­ne­sia #fe­a­tu­red­mua #vlog­ger­ma­lang #ibv #hal­lo­we­en­ma­keup

A post sha­red by In­do­ma­keup Squad (@in­do­ma­keup_squad) on

https://www.ins­ta­gram.com/p/BaJ0Sb5nUj-/?ta­ken-by=mi­chel­le­ju­mes

Ma­keup by @rvon­dark⚘

A post sha­red by Hal­lo­ween ma­keup!🎭💍 (@_hal­lo­ween_make_up_) on

Ma­keup by @bro­die­ma­y­he­wmua ❤

A post sha­red by Hal­lo­ween ma­keup!🎭💍 (@_hal­lo­ween_make_up_) on

 

Komentáre