Ni­kdy ťa ne­ne­chala ro­biť hlúpe veci sama. Je na tri­štvrte fot­kách v tvo­jom te­le­fóne. Viac ako ka­moška, viac ako naj­lep­šia ka­moška, je niečo ako tvoja ses­tra. Po­znáte sa už tak dlho a tak dobre, že býva prob­lém dať jej k sviatku niečo špe­ciálne. Všetko už má, nič sa jej ne­páči a ty nech­ceš do­niesť zas fľašu vína a na­rýchlo kú­pený dar­ček zo zú­fals­tva. Pre túto bez­radnú chvíľu je tu Od­zadu a my ti po­su­nieme pár ti­pov na dar­ček.

 

  1. Pí­ling – Mr. Bean coffe sc­rub

Koz­me­tic­kých pro­duk­tov žiadna žena nemá ni­kdy dosť. Tak je to dané. Čo tak roz­ší­riť tvo­jej ka­moške ich zbierku? Tento špe­ciálny pí­ling má nád­hernú vôňu a pleť po ňom zo­stáva až ne­uve­ri­teľne hladká. Vzhľa­dom na fakt, že je vy­tvo­rený z ká­vo­vých zŕn a ob­sa­huje hnedé pig­menty, po­kožka má po ňom svieži zla­tistý ná­dych. To tvoja ka­moška v zim­nom ob­dobí ur­čite ocení.

Kú­zelný pí­ling kú­piš naj­vý­hod­nej­šie TU:

003

foto: pin­te­rest

  1. Ná­ramky pria­teľ­stva

Znie to tro­chu de­tin­sky? A nech, však je to iba pre vás dve. Sym­bo­li­zu­júce ako ste spolu všetko za­žili, ako ste do­speli alebo ako sa o to as­poň stále sna­žíte. Ur­čite náj­deš ne­jaké vhodné iba pre vás. Či už ne­ná­padné strie­borné, zlaté, čer­vené proti uriek­nu­tiu alebo so špe­ciál­nym ná­pi­som, me­nom, pre­zýv­kou alebo mi­lým prí­ves­kom. Na tomto type dar­čeka si ce­níme, že zá­ro­veň spra­víš ra­dosť aj sebe!002foto: pin­te­rest

  1. Bab­ské rande

Tvoja ka­moška možno ešte stále ne­našla do­ko­na­lého chlapa. A možno ešte stále tajne sníva o do­ko­na­lom rande. Čo tak jej toto pria­nie spl­niť? Znie to tro­chu čudne? Vy­z­dvi­hnúť ju s kvetmi, alebo čo­ko­lá­dou, ísť sa na­jesť, po­tom do kina a na­ko­niec to za­kon­čiť po­há­rom vína v ob­ľú­be­nom pod­niku. Pri­pra­viť jej ve­čer iba v tvo­jej spo­loč­nosti, vy­lú­čene bez mu­žov, aby ste sa mali o kom roz­prá­vať. Podľa nás to čudné roz­hodne nie je a ur­čite to ocení.004foto: pin­te­rest

  1. Spo­ločné tričká

Nie ho­ci­jaké tričká. Ale také, ktoré bu­dete mať rov­naké. S vtip­ným di­zaj­nom či ná­pi­som. “Best Bit­ches”, “Best Friends” “Blonde Best Friend” “Bru­nette Best Friend”. Vhodné ako náh­rada py­žama, vhodné na fotku, na kávu, do baru, do školy. V jed­no­du­chej čier­nej či bie­lej farbe, uni­ver­zálne, ľahko skom­bi­no­va­teľné a s myš­lien­kou. To ne­môže byť zlý ná­pad.005foto: pin­te­rest

  1. Špe­ciálny hrn­ček

Tento typ je pre všetky kre­a­tívne duše. Obe mi­lu­jete rannú kávu. Obe mi­lu­jete pekné veci. Viac ne­pot­re­bu­ješ. Ori­gi­nálny hrn­ček  je možné umý­vať v umý­vačke riadu a ohrie­vať v mik­ro­vl­nej rúre. Vy­zerá na­ozaj roz­košne a ne­chýba mu ani mo­ti­vačný ci­tát, ktorý jej každé ráno zlepší deň.

Špe­ciálny hrn­ček kú­piš za skvelú cenu TU

bvvvv-597x600 hhhee-600x596 eqqqq-597x600

foto: la­dy­world.sk

co­ver foto: pin­te­rest

Komentáre