Ak si chcete vy­ry­so­vať svoje brušné svals­tvo, vy­skú­šajte na­sle­du­júce cviky, ktoré sú za­me­rané špe­ciálne na zís­ka­nie plo­chého bruška. 

Čo bu­dete po­tre­bo­vať: 2-4 ki­lovú činku (podľa vami zvo­le­nej ob­tiaž­nosti). Ak ne­máte doma činku, na­pl­ňte si na­prí­klad 2 lit­rovú fľašu vo­dou.

Čo bude va­šou úlo­hou: Každý cvik bu­dete ro­biť 1 mi­nútu v kuse a me­dzi kaž­dým cvi­kom bu­dete ská­kať cez švi­hadlo  1 mi­nútu. Ak ne­máte doma švi­hadlo, skáčte s ima­gi­nár­nym švi­had­lom, alebo be­hajte na mieste.

Za­čí­name 1 mi­nú­to­vým ská­ka­ním cez švi­hadlo, pre ro­zoh­ria­tie or­ga­nizmu.

Pri kaž­dom cviku by ste mali cí­tiť a po­sil­ňo­vať brušné svals­tvo, tak viete, že cvik ro­bíte správne.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Po­čet sé­rií: 2 sé­rie

Cel­kový čas: 20 mi­nút

ZA­ČÍ­NAME:

SE­KA­NIE DREVA

Chy­tíme činku do oboch rúk, spra­víme po­d­rep. Činku dáme k ľa­vému ko­lenu a ná­sledne ju dvih­neme nad hlavu do pra­vej strany. Ná­dych s čin­kou dole, vý­dych s čin­kou hore.

SEKANIE DREVA

pop­su­gar.com

Ro­bíme 30 se­kúnd na každú stranu.

SIDE BAND SO ZÁ­VA­ŽÍM

Ucho­píme činku a dr­žíme je nad hla­vou. Ro­bíme úk­lony do strán, pri­čom dbáme na to, aby sme mali spev­nené brušné svals­tvo.

SIDE BAND

pop­su­gar.com

KICK CRUNCH VÝ­KOPY

S vý­dy­chom dví­hame ľavú nohu pred seba a dot­kneme sa špičky pra­vou ru­kou. Opa­ku­jeme to isté s pra­vou no­hou a ľa­vou ru­kou.

VYKOPY

pop­su­gar.com

RO­TAČKY RO­TATE ROW

Sto­jíme v mier­nom po­d­repe, zá­va­žie dr­žíme v pra­vej ruke a ľa­vou ru­kou sa po­do­pie­rame o ko­leno. Otá­čame sa vr­ch­nou čas­ťou tela do­prava, pri­čom dví­hame la­keť do­hora.

Opa­ku­jeme 30 se­kúnd na každú stranu.

ROTACKY

SVÄ­TO­ŽIARA OVER­HEAD CIRCLE

Sto­jíme mierne rozk­ročmo a zá­va­žie dr­žíme v oboch ru­kách nad hla­vou. Čin­kou opi­su­jeme vo vzdu­chu kruh, akoby svä­to­žiaru.

Za­čí­name v smere ho­di­no­vých ru­či­čiek a po 30 se­kun­dách opi­su­jeme kruh proti smeru ho­di­no­vých ru­či­čiek.

SVATOZIARA

pop­su­gar.com

Te­raz si spravte 1 mi­nú­tovú pre­stávku a ná­sledne zo­pa­kujte celý okruh ešte raz.

 

Ak by vám ná­ho­dou ne­sta­čil wor­kout, ktorý som pri­pra­vila, pri­ná­šam vám ešte tento skvelý 10 mi­nú­tový vi­deo wor­kout.

Komentáre