Moje ná­ročné srdce nie je jed­no­du­ché si zís­kať. Treba po­núk­nuť kva­litu, byť cool a ro­biť veci úplne inak, než to ro­bia všetci os­tatní. Veď sama vieš, čo všetko musí taký chlap uro­biť, aby si ťa zís­kal. Týchto 5 zna­čiek na Slo­ven­sku mi­lu­jem a to z je­di­ného dô­vodu – ro­bia veci spô­so­bom, že sa ich ne­mi­lo­vať nedá.

 

Star­bucks

Star­bucks ot­vorí svoju prvú slo­ven­skú po­bočku už za nie­koľko dní v bra­ti­slav­skom Au­parku a ďal­šie dve pre­vádzky majú pri­bud­núť do konca roka. A ja sa hrozne te­ším.

Okej, Star­bucks nie je vy­slo­vene pre za­ry­tých ká­vič­ká­rov, no ty­pická at­mo­sféra, ktorá ku Star­bucksu patrí, z neho robí fan­tas­tické pro­stre­die pre stret­nu­tie s ka­moš­kami, čí­ta­nie knižky, či kľudne aj prácu na diaľku. Ne­viem sa doč­kať, až si dám svoje prvé slo­ven­ské Frap­pu­cino!

77976534f7c91d3befff62699320adfffoto: s8.fa­vim

 

Zara

Vieš, v čom je Zara oproti iným mód­nym znač­kám vý­ni­močná? Svoje ko­lek­cie me­nia oveľa čas­tej­šie, ako všetci os­tatní. Aj preto ju dnes mi­luje celý svet, vrá­tane mňa.

zara

foto: cos­mouk

Zara pri­niesla na Slo­ven­sko veci, ktoré majú svoj šmrnc, sú sexy, pri­tom mi­ni­ma­lis­tické a nie prí­liš ag­re­sívne. Presne to, čo som hľa­dala a ne­ve­dela ni­kde nájsť. Keby ešte zvý­šili kva­litu a ne­mu­sela som každé dva týždne cho­diť niečo re­kla­mo­vať, bolo by to do­ko­nalé.

Zara má mo­men­tálne tri po­bočky v Bra­ti­slave a jednu, tro­chu prek­va­pu­júco, v Pe­zinku. Os­tatné mestá už ne­tr­pez­livo ča­kajú a ne­mys­lím si, že Zara bude dlho vá­hať. Do­pyt je ob­rov­ský!

 

Bubb­le­ology

Bubb­le­ology buď mi­lu­ješ, alebo ne­ná­vi­díš. Tých, ktorý bub­lin­kový čaj mi­lujú je však toľko, že dlhé rady k týmto stán­kom už ne­jak ne­od­mys­li­teľne pat­ria. A ja pat­rím k nim.

foto: le­eds-list

Bubb­le­ology je viac, ako len o čaji. Ko­niec kon­cov, tento tai­wan­ský ná­poj po­núka nie­koľko pre­daj­cov. Bubb­le­ology však po­núka 2800 rôz­nych kom­bi­ná­cií a ja sa vždy te­ším, ako skom­bi­nu­jem veci tro­chu inak a po­kú­sim sa nájsť svoju do­ko­nalú prí­chuť.

 

4ka

Slo­ven­ský ope­rá­tor pri­šiel na trh, kde nám tra­diční ope­rá­tori do­kola tla­čia voľné mi­núty, ktoré v sku­toč­nosti po­riadne ne­vy­uži­jeme. Dnes si vo­lám cez Vi­ber, pí­šem cez What­sapp a Mes­sen­ger. Ne­ko­nečné sm­sky a vo­la­nia sú mi už prak­ticky ukrad­nuté. Chcem po­sto­vať na Ins­ta­gram, Snap­cha­to­vať a po­ze­rať vi­deá na You­tube.

Obrazok-pre-web

4ka to po­cho­pila a pri­niesla ge­niálne ceny za in­ter­ne­tové ba­líčky. Giga dát za euro mi vy­stačí na celý me­siac, a to sa vô­bec ne­ob­me­dzu­jem. Na­vyše som si ak­ti­vo­vala ba­lí­ček s au­to­ma­tic­kou ob­no­vou, takže dá­tu­jem bez sta­rostí a ne­mu­sím na nič mys­lieť.

 

Smart

Je to ako ná­kupná taška na ko­le­sách. So Smar­tom sa str­číš všade a je tak aku­rát pre teba, ka­mošku a pár ta­šiek s ob­le­če­ním. Ne­pot­re­bu­jem veľké autá, po­tre­bu­jem niečo, s čím ne­uro­bím hanbu ani v ná­kup­nom cen­tre, ani na párty. Smart možno vy­zerá tro­chu vtipne, no nech zdvihne ruku ten, kto by toto ši­kovné au­tíčko neb­ral :-).

Screen Shot 2016-05-20 at 10.27.49

foto: Pin­te­rest

ti­tulná foto: Lau­ren Na­efe

Komentáre