Dlhé ve­čery, prvý po­hár va­re­ného vína a pe­čené gaš­tany. Fil­mové ma­ra­tóny pod hu­ňa­tou de­kou – s ním – či bez neho. Kos­týmy, make-up a hal­lo­we­en­ska párty s ka­moš­kami. Vonné sviečky, fa­rebné pre­chádzky, tek­vi­cová po­lievka a ho­rúce ka­kao od mamy. Ok­tó­ber.

Chceme – nech­ceme, mu­síme si pri­znať, že leto sa s nami de­fi­ni­tívne roz­lú­čilo. A aby z toho všet­kého ne­vznikla ruka v ruke s nád­chou me­lan­cho­lická ná­lada, roz­hodli sme sa od­po­ru­čiť ti 5 ob­ľú­be­ností pre tento me­siac. Tie ti nie­len vy­ča­rujú ši­roký úsmev na tvári, ale aj tú pravú je­sennú ná­ladu.

Aby bol ok­tó­ber zne­si­teľ­nejší a ešte viac fa­rebný.

1. Tip na čo po­ze­rať
Ako inak – pa­pu­čová kul­túra v pe­ri­nách a s dob­rým jed­lom pri dob­rom se­riáli. Do pla­viek si predsa už schudla, do­praj si od­dych. Pri tejto prí­le­ži­tosti ho­ríme ne­doč­ka­vos­ťou na po­kra­čo­va­nie se­riálu STRAN­GER THINGS. Ak si aj ty veľ­kým fa­nú­ši­kom fan­tasy a drámy, ne­ne­chaj si ujsť tento se­riál. Pre ok­tób­rový ve­čer je tou pra­vou voľ­bou – zá­hadný a mys­te­ri­ózny. Sľu­bu­jem, že ho bu­deš sle­do­vať so za­ta­je­ným dy­chom.

pin­te­rest.com

2. Niečo z kníh­ku­pec­tva
Uro­biť si ra­dosť dob­rou kni­hou nie je hriech, ale je­senná nut­nosť. Dobre vieme, že práve te­raz je to za­ča­ro­vané ob­do­bie, kedy sa ti nič ex­tra nechce. Vy­skú­šaj le­ňo­šiť v po­steli s dob­rou kni­hou a ne­bu­deš po­ci­ťo­vať vý­čitky sve­do­mia za sladké nič­ne­ro­be­nie. A ak bude v an­glič­tine alebo v inom cu­dzom ja­zyku, bude to na­ozaj efek­tívne od­dy­cho­va­nie. Nás na­po­sledy zau­jala kniha Love – style – life. “Je­diná kniha o štýle, ktorú po­tre­bu­ješ.” Au­tor­kou knihy je známa ilus­trá­torka, fo­to­grafka a za­kla­da­teľka mód­neho blogu. V knihe náj­deš módne tipy od­po­rú­ča­nia, ale aj tému lásky a vzťa­hov, úspeš­ného ži­vota a ka­ri­éry. To znie dobre, nie?

pin­te­rest.com

3. Uda­losť me­siaca

V ob­lasti módy ešte chvíľu zo­sta­neme. Aby si ne­se­dela len doma v tep­lých pa­pu­čiach, po­zý­vame ťa na veľ­ko­lepé po­du­ja­tie – Fas­hion LIVE!,ktoré od­po­rú­čame kaž­dej veľ­kej mód­nej ma­niačke. Mô­žeš sa te­šiť na pre­hliadky slo­ven­skej a za­hra­nič­nej módy, ale aj rôzne sho­wro­omy priamo na po­du­jatí, kde si bu­deš môcť ori­gi­nálne fas­hion kúsky za­kú­piť.

fas­hi­on­live.sk

No­vin­kou toh­to­roč­ného Fas­hion LIVE! je aj pre­hliadka GREEN CAR­PET, ktorý od­po­rú­čame vi­dieť, pre­tože sa bude ve­no­vať dô­le­ži­tosti udr­ža­teľ­nej módy. Pred­sta­via sa tu značky ako No­sene, Bar­tinki a di­zaj­nérka Maja Bo­žo­vič.

fas­hi­on­live.sk

Náv­šte­vou po­du­ja­tia pod­po­ríš myš­lienku ce­lého pro­jektu, kto­rého cie­ľom je pri­ná­šať lo­kálnu aj sve­tovú módu čo najb­liž­šie ľu­ďom. My ti ru­číme kva­litný a in­špi­ra­tívny zá­ži­tok. Vi­díme sa 18.- 20. ok­tóbra v Sta­rej trž­nici v Bra­ti­slave. Viac o ak­cii náj­deš TU.

4. Niečo kre­a­tívne na veľké plány
Toto je to pravé ob­do­bie pre nové ciele a veľké plány do blíz­kej bu­dúc­nosti, alebo rovno až do no­vého roka. Kam pôj­deš, čo všetko chceš vi­dieť, čo si od­fo­tiť a kde, za kým prísť a kam? Plá­no­va­nie vý­le­tov, uda­lostí a nové mož­nosti za­ženú me­lan­cho­lický po­cit, pre­tože sa bu­deš mať na čo te­šiť. V ob­cho­doch sú už krásne diáre na nový rok, mo­ti­vačné zá­pis­níky alebo ces­to­va­teľ­ské den­níky.

 

5. Po­hoda aj v kú­peľni
Asi bu­deš sú­hla­siť, ak po­vieme, že nie je nič lep­šie, ako do­máce well­nes po uzi­me­nom a upr­ša­nom dni. Uro­biť si be­auty deň a vy­hra­diť si čas iba pre seba. Na vy­stre­so­vanú tvár na­nes ple­ťovú masku a uvoľni my­seľ aj telo v ho­rú­com kú­peli s ví­nom v ruke. Od­po­rú­čame vonnú sviečku na na­la­de­nie at­mo­sféry a po­pu­lárne šu­mivé bomby do kú­peľa.

pin­te­rest.com

Komentáre