Blíži sa Va­len­tín a ty ešte ne­vieš, ako po­te­šiť a prek­va­piť svoju po­lo­vičku? Zo­ber ho na ne­zvy­čajné a pre­mys­lené rande! Zá­žitky sú vo vzťahu veľmi dô­le­žité a ak zvo­líš ten správny, mô­žeš sa te­šiť na ne­za­bud­nu­teľný ve­čer vo dvo­j­ici.

Kl­zisko

Možno ame­rický gýč, no kde je väč­šia sranda ako na kl­zisku? Zo­ber svoju drahú po­lo­vičku a vy­skú­šajte aké­koľ­vek kl­zisko vo va­šom okolí. Ne­za­budni na ma­lič­kosti, ako dobrý teplý čaj a veľké po­nožky, aby toto rande bolo aj o niečo prí­jem­nej­šie.

Va­len­tín­sky ta­nečný ve­čer

Možno ťa trápi, že pri spo­lo­čen­ských uda­los­tiach, si pri tó­noch hudby trú­faš len na ne­smelé po­hu­po­va­nie na mieste. V Ri­ver­park Dance School v Bra­ti­slave sa presne na Va­len­tína, čiže 14.2., usku­toční Va­len­tín­sky ta­nečný ve­čer. Príďte si so svo­jim par­tne­rom užiť ne­za­bud­nu­teľné ta­nečné rande. Pod ve­de­ním skú­se­ných lek­to­rov sa na­učíte jed­no­du­ché ta­nečné kre­ácie a za­ži­jete množ­stvo zá­bavy. Wel­come drink je v cene!

zdroj: unsp­lash.com

Zimná zoo

Kto nemá rád zvie­ratá? Zimná zo­olo­gická záh­rada roz­hodne má čo po­núk­nuť. Aj po­čas týchto chlad­ných dní mô­žete vi­dieť tak­mer všetky zvie­ratká, ktoré v zoo cho­vajú. Stačí sa vy­zb­ro­jiť tep­lým ob­le­če­ním, dob­rou ná­la­dou a do­ko­nalé ro­man­tické rande je na svete. Urob svojmu par­tne­rovi ra­dosť a ukáž mu, ako to v zoo vy­zerá cez zimu!

Špor­tový zá­ži­tok

Ak máte s pria­te­ľom radi ad­re­na­lín, tak skok z mosta, bun­je­e­jum­ping či jump aréna je skvelý ná­pad na va­len­tín­ske rande. Spl­ňte si vaše det­ské sny spo­ločne a vy­berte si ten naj­lepší ad­re­na­lí­nový zá­ži­tok! No pa­mä­taj, ve­čera až po­tom 😉

Úni­ková hra

Alebo inak známa Es­cape Room, ktorá je v po­sled­ných ro­koch veľ­kým hi­tom. Ak máte radi dob­ro­druž­stvo, no popri tom radi rie­šite lo­gické há­danky, toto rande vás bude roz­hodne ba­viť! Za­ru­čene vás ne­prek­vapí žiadne trápne ti­cho, pre­tože bu­dete mu­sieť ne­us­tále niečo rie­šiť. Tro­cha sa pri tom po­trá­pite, no ur­čite sa za­ba­víte.

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Ri­ver­park Dance School

Komentáre