„Krása pria­teľ­stva ne­spo­číva v na­tia­hnu­tej ruke, ani v mi­lom úsmeve, ani v ra­dosti zo spo­loč­nosti; je to du­chovná in­špi­rá­cia, ktorá pri­chá­dza, keď si nie­kto uve­domí, že v neho verí ešte nie­kto ďalší, komu je ochotný dô­ve­ro­vať.“ – Ralph Waldo Emer­son 

„I ne­šťas­tia majú po­zi­tívne stránky: do­dá­vajú nám spoz­nať sku­toč­ných pria­te­ľov.“ – Ho­noré de Bal­zac

„Nič nie je v ži­vote také po­trebné ako pria­teľ­stvo.“ – Aris­to­te­les

„Pria­teľ­stvo ná­sobí ra­dosť a delí žiaľ.“ – Fran­cis Ba­con

„Kvety ne­môžu kvit­núť bez sl­neč­ného tepla. Ľu­dia sa ne­môžu stať ľuďmi bez tepla pria­teľ­stva.“ – Phil Bos­mas

„Nie ne­dos­ta­tok lásky, ale ne­dos­ta­tok pria­teľ­stva za­vi­ňuje ne­šťastné man­žels­tvo.“ – Fried­rich Nitzs­che

„Pria­teľ­stvo je je­diné spo­jítko, ktoré bude dr­žať svet po­hro­made.“ . Wo­od­row T. Wil­son

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

„Nek­rá­čaj za mnou; možno ne­viem viesť. Nek­rá­čaj predo mnou; možno ne­viem na­sle­do­vať. Krá­čaj vedľa mňa a buď mo­jim pria­te­ľom“ – Al­bert Ca­mus

„Sku­točné pria­teľ­stvo pri­chá­dza, keď je ti­cho me­dzi dvomi ľuďmi po­hodlné“ –  Da­vis Ty­son Gen­try

„Pria­teľ­stvo je ako pe­niaze, ľah­šie zís­kať ako udr­žať.“ – Sa­muel But­ler

„Pria­teľ je nie­kto, kto ťa po­zná ta­kého aký si, roz­umie čím si pre­šiel, pri­jíma to, kým si sa stal, a stále ťa bude pod­po­ro­vať v raste.“ – Wil­liam Sha­kes­pe­are

„Ne­pot­re­bu­jem pria­teľa, ktorý sa zmení keď sa zme­ním ja, a pri­ky­vuje hla­vou, keď pri­ky­vu­jem ja. Môj tieň to zvládne omnoho lep­šie.“- Plu­tarch

„Nie je nič lep­šie ako pria­teľ, iba ak pria­teľ, ktorý zo se­bou ne­sie čo­ko­ládu.“ – Linda Gra­y­son

„Pria­teľ je nie­kto, kto o tebe vie všetko a stále ťa má rov­nako rád.“- El­bert Hub­bard

„Ne­zni­čím mo­jich ne­pria­te­ľov tak, že z nich spra­vím svo­jich pria­te­ľov?“ – Ab­ra­ham Lin­coln

„Môj naj­lepší pria­teľ je ten, kto vo mne vy­vo­láva to naj­lep­šie.“ – Henry Ford

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

„Pria­teľ­stvo je tá naj­ťaž­šia vec na svete na vy­svet­le­nie. Nie je to niečo, čo ťa na­učia v škole. Ale kým sa ne­nau­číš vý­znam pria­teľ­stva, v sku­toč­nosti si sa ne­nau­čil nič.“- Mu­ham­mad Ali

„Nie­kedy byť pria­te­ľom zna­mená zvlád­nuť ume­nie na­ča­so­va­nia. Je tu čas na ti­cho. Čas ne­chať ísť a po­vo­liť ľu­ďom pad­núť do svojho vlast­ného osudu. A čas pri­pra­viť sa na po­zbie­ra­nie kús­kov, keď je po všet­kom.“- Oc­ta­via But­ler

„Exis­tuje mag­net v tvo­jom srdci, ktorý pri­tiahne sku­toč­ných pria­te­ľov. Tým mag­ne­tom je ne­se­bec­kosť a bra­nie ohľadu na dru­hých; po­kiaľ sa na­učíš žiť pre iných, budú oni žiť pre teba.“ – Pa­ra­ma­hasa Yo­ga­nanda

„Pria­te­lia sú ro­dina, ktorú si vy­be­ráme.“ – Jess C. Scott

„Pria­teľ­stvo, ktoré môže skon­čiť v sku­toč­nosti ni­kdy ani ne­za­čalo.“ – Pub­li­lius Sy­rus

„Nie­ktorí ľu­dia cho­dia za kňazmi, iní za po­é­ziou, ja k mo­jim pria­te­ľom.“ – Vir­gi­nia Wo­olf

Komentáre