Hal­lo­we­en­ska maska ne­musí byť za každú cenu ume­lec­kým die­lom. Práve na­opak. Čím je viac kre­a­tívna a zvláštna, tým väčší ob­div mô­žeš za ňu zís­kať.

A za­tiaľ čo nie­ktorí už me­siace do­predu stre­sujú a vy­mýš­ľajú, čo si po­čas Hal­lo­we­en­skej párty dajú na seba, iní si z toho ne­ro­bia vô­bec ťažkú hlavu. Po­u­žijú na vý­robu masky to­tiž to, čo doma nájdu a tvá­ria sa, akí ori­gi­nálni sú. A v ko­neč­nom dô­sledku je tomu na­ozaj tak.

No a keď ná­ho­dou aj ty pat­ríš me­dzi tých, čo ešte ne­ve­dia, že v akom kos­týme pre­žijú Hal­lo­we­en­sku noc, tak sa skús ne­chať in­špi­ro­vať na­sle­du­jú­cimi fo­to­gra­fiami. Možno ani ne­tu­šíš, čo mô­žeš z vecí v tvo­jej izbe vy­kúz­liť.

#1 Kos­tým sa ne­na­šiel… Alebo ho nie je možné na­čí­tať… VY­NA­LIE­ZA­VOSŤ!!!

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#2 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#3 Táto máska je fakt ho­rúca… Skús ju nájsť. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#4 Pri vý­robe masky mu­síš ve­dieť vy­užiť aj svoje ne­dos­tatky.

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#5 Ten po­cit, keď chceš byť mas­kou, ktorá ide s do­bou. 

bo­red­panda.com

#6 Na koho sa títo ľu­dia len po­do­bajú?! 

bo­red­panda.com

#7 Kre­a­tívne vy­uži­tie no­vého ži­vota a toho, čo ti telo mo­men­tálne po­núka. 

bo­red­panda.com

#8 Keď tvoja pria­teľka ne­môže ísť na Hal­lo­we­en­sku párty, ale ty nech­ceš ísť sám…

bo­red­panda.com

#9 Keď chceš mať zá­ro­veň tra­dičnú masku, ale chceš byť aj sexy. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#10 O tom, aká je táto maska pre­sved­čivá, ho­vorí aj vý­raz ko­cúra.

bo­red­panda.com

#11 A vraj ne­chá­peš, prečo ti ľu­dia ho­vo­ria, že máš roz­pol­tenú osob­nosť. 

bo­red­panda.com

#12 Aké jed­no­du­ché, no a zá­ro­veň ori­gi­nálne! 

bo­red­panda.com

#12 Kto len môže byť toto dievča? 

zdroj: #12 Aké jed­no­du­ché, no zá­ro­veň ori­gi­nálne!  bo­red­panda.com

#13 Kúzlo nie­kto­rých ma­siek do­tvá­rajú práve de­taily. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#14 Taká nos­tal­gická maska…

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#15 Pá­rové masky ni­kdy ne­s­klamú…

bo­red­panda.com

#16

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#17

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#18 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#19 Keď máš Hal­lo­ween úplne v… a naj­rad­šej by si sa na všetko… 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#20

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre