Ces­to­va­nie mi­luje skoro každý. Od­ha­ľo­va­nie no­vých kús­kov zeme, spoz­ná­va­nie zau­jí­ma­vých ľudí, osvo­jo­va­nie si ne­tra­dič­ných zvy­kov a tra­dí­cií, skú­ša­nie exo­tic­kých chutí.. Pre toto všetko ľu­dia ces­tujú. Kvôli nie­koľ­kým dňom v inom svete sú ochotní pod­stú­piť nie­koľ­ko­ho­di­nové lety a ne­ko­nečné pre­suny au­to­bu­som z jed­ného miesta na druhé.

Každý sa snaží si ces­to­va­nie sprí­jem­niť naj­viac ako vie. Ale ako za­brá­niť otrav­ným spo­lu­ces­tu­jú­cim znep­rí­jem­niť nám cestu? To, bo­hu­žiaľ, nie je vždy možné. Treba mať proste šťas­tie a na­tra­fiť na ta­kýchto skve­lých pa­sa­žie­rov.

zdroj: bo­red­panda.com

Ďal­ších roz­to­mi­lých pa­sa­žie­rov náj­deš vo fo­to­ga­lé­rii 

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre