O fes­ti­vale Po­hoda je známe, že je or­ga­ni­zo­vaná pre všetky ve­kové ka­te­gó­rie, a to od najm­lad­ších po naj­star­ších. Každý si príde na svoje, či už žán­rom hudby alebo for­mou zá­bavy. Tento rok bol opäť vý­ni­močný. O zá­bavu sa po­sta­rala nie jedna známa ka­pela či spe­vák.

Ok­rem sve­to­zná­mych či do­má­cich hviezd, ktoré sa pred­sta­vili na pó­diách, za­hviez­dilo aj chlap­ské pub­li­kum, ktoré si na svo­jich out­fi­toch dalo zá­le­žať rov­nako, ako to žen­ské. Od­zadu pre teba pri­pra­vilo TOP 10 muž­ských out­fi­tov z Po­hody 2018.

View this post on Ins­ta­gram

PO­HODA 2018 aneb malá slo­ven­ská #co­achella . 🔥 Môj prvý, ale ur­čite nie po­sledný roč­ník! 😍 Ne­sku­točná ener­gia, po­zi­tívni ľu­dia, úsmevy od ucha k uchu a to naj­dô­le­ži­tej­šie: KAŽDÝ JE KA­MOŠ! Ďa­ku­jem ľu­ďom, že as­poň na ta­kýchto ob­rov­ských fes­toch sa do­kážu stret­núť ľud­skí ľu­dia. ♥️🙋🏻‍♂️ …………………………………………………….. #po­ho­da­fes­ti­val #po­hoda #po­hoda2018 #pho­to­oft­he­day #me­mory #po­si­ti­vity #love #laugh #kind­ness #fas­hion #fas­hi­onb­log­ger #blog­ger #li­fes­tyle #pi­coft­he­day #gay #pride #proud #ins­ta­mood #ins­ta­gay #ga­y­man #ga­y­boy #like4like #ootd #out­fit #bet­rue #be­you #be­kind

A post sha­red by De­nis Kendy (@_de­nis_candy_) on

PO­HODA #4💙🌻

A post sha­red by I-Fas­hion (@ifas­hi­ons­treet) on

View this post on Ins­ta­gram

Po­hoda 2018 by @we­linna

A post sha­red by F I L I P J A N K O V I Č (@the­fi­lip­jan­ko­vic) on

View this post on Ins­ta­gram

Mi­lu­jem ju❤️❤️❤️❤️

A post sha­red by Pe­ter Po­korný ®️ (@po­korny_pe­ter_) on

Komentáre