Dnes už asi každá z nás po­zná mo­ti­vačné ci­táty, ktoré nám po­hla­dia du­šičku, keď nám je zle alebo ne­máme svoj deň. Vy­brala som pre teba zo stránky Som Ide­a­lista 12 najk­raj­ších a najp­rav­di­vej­ších alebo lep­šie po­ve­da­ných ta­kých, ktoré mi vždy vy­ča­ria úsmev na pe­rách.  Tu sú:

„Bu­deš šťastný, po­ve­dal ži­vot. „Ale najprv ťa uro­bím sil­ným.“

„Nie­kedy sa po­tre­bu­ješ iba za­sta­viť, upo­ko­jiť sa a pri­po­me­núť si, že ro­bíš všetko, čo je v tvo­jich si­lách, a bude to v po­riadku.“

Fb: So­mI­de­a­lista

„Vždy si rad­šej vy­be­riem po­hnúť sa ďa­lej v po­koji a mieri akoby som mal na­pl­niť svoje srdce ne­ná­vis­ťou kvôli nie­čomu, nad čím ne­mám kon­trolu.“

„Mo­jim cie­ľom toto leto je za­mi­lo­vať sa opäť do seba a do ce­lého sveta.“

Fb: So­mI­de­a­lista

„Tam nie­kde vonku je člo­vek, ktorý sa ťa snaží nájsť v kaž­dej osobe, ktorú stretne.“

„Zá­pady slnka sú dô­ka­zom toho, že aj konce môžu byť nád­herné.“ Beau Tap­lin

Fb: So­mI­de­a­lista

„Mu­síme od­pus­tiť sami sebe. Od­pus­tiť si všetky tie veci, ktoré sme mali uro­biť. Mô­žeme ostať v ži­vote za­sek­nutí v ľú­tosti za tým , aké to mohlo byť.“ Mitch Al­bom

„Vtedy som si uve­do­mil, čo zna­mená sku­točný pria­teľ. Nie­kto, kto ťa bude stále mi­lo­vať. Ne­do­ko­na­lého, zmä­te­ného, s chy­bami. Pre­tože o tom sú pria­te­lia.“

Fb: So­mI­de­a­lista

Nie vždy môže za­čať tvoj deň naj­lep­šie, dô­le­žité je ob­klo­piť sa po­zi­tív­nymi myš­lien­kami, ktoré odo­ženú tie zlé. Možno ti k tomu po­môže jedna z nich.

Komentáre