V dňoch 19.10. – 21.10. 2016 sa ko­nal štvrtý roč­ník pre­stíž­neho mód­neho po­du­ja­tia FAS­HION LIVE!. Po­čas troch pre­hliad­ko­vých dní, sme mali mož­nosť vi­dieť 21 kva­lit­ných di­zaj­nér­skych ko­lek­cií z do­má­cej a za­hra­nič­nej mód­nej scény. Or­ga­ni­zá­tori tohto roč­níka si dali zá­le­žať i tento rok na bo­ha­tom prog­rame. V rámci pre­hlia­dok si pre nás di­zaj­néri pri­pra­vili ok­rem svo­jich ko­lek­cií aj ne­za­bud­nu­teľnú a ori­gi­nálnu show či už v po­daní Mar­tina Hrču a jeho za­sne­že­nej kra­jiny, alebo Bo­risa Ha­nečku, ktorý pa­ro­do­val svo­jich di­zaj­nér­skych ko­le­gov. dsc_0056foto: Ve­ro­nika Va­laš­ková

Ko­lek­tívnu pre­hliadku sláv­nostne ot­vo­rili ta­len­to­vaní štu­denti z tex­til­nej fa­kulty Tech­nic­kej uni­ver­zity v Li­berci. Na­sle­do­valo pred­sta­ve­nie naj­nov­šej ko­lek­cie mód­nej di­zaj­nérky Ja­ro­slavy Pro­cház­ko­vej.

Bo­ris Ha­nečka a ná­vrhárka Dana Voda sa po mi­nu­lo­roč­nej úspeš­nej spo­lu­práci opäť spo­jili a svoju kre­a­ti­vitu pre­ta­vili do mo­de­lov in­špi­ro­va­ných de­vät­nás­tym sto­ro­čím a In­diou.befunky-collage

Na­sle­do­vali pre­hliadky mla­dej tvor­kyne An­drey Po­jez­dá­lo­vej s ko­lek­ciou Noir, ktorá je in­špi­ro­vaná ma­gic­kou čier­nou far­bou, do­mi­nuje v nej mi­ni­ma­liz­mus a pu­riz­mus s čis­to­tou.pojezdalova

Naj­nov­šia ko­lek­cia ob­ľú­be­nej an­glic­kej značky MARKS & SPEN­CER tak­tiež ne­chý­bala na pre­hliadke.

befunky-collage

Svoju ume­lecké cí­te­nie pre­nie­sol na mólo Ri­chard Roz­bora tvo­riaci pod znač­kou Roz­bora Cou­ture. Vo svo­jej tvorbe kla­die dô­raz na ori­gi­na­litu, kva­litu, no­si­teľ­nosť a je­di­neč­nosť.befunky-collage1

V ne­sko­rých ve­čer­ných ho­di­nách nás oča­ril Mar­cel Ho­lu­bec W. So str­hu­jú­cou ko­lek­ciou in­špi­ro­va­nou ba­let­ným pred­sta­ve­ním La­bu­tie ja­zero, ktorú pred­viedli só­listi ba­letu Slo­ven­ského ná­rod­ného di­vadla.holubec

Fa­reb­nosť, kva­lita, ra­fi­no­vaný strih. Tieto a mnohé iné vlast­nosti ko­lek­cií si naše oči mohli užiť v druhý deň tejto ak­cie, z kto­rej vám pri­náša re­port naša re­dak­torka: Ta­mara Ku­zem­ková

Štvr­t­kovú oslavu módy ot­vo­rili štu­denti Vy­so­kej školy vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave spo­loč­nou pre­hliad­kou Ate­li­éra 343.

Ko­lek­cia LA FEMME pod­čiarkla žen­ské krivky. Zväčša išlo o ná­vrhy plné ele­gan­cie, no ne­chý­bala ani koža, ktorá im do­dala se­ba­ve­do­mie.befunky-collage2

Pre­mi­éra ko­lek­cie Vi­vienne West­wood by Alizé do­padla na vý­bornú. Kve­to­vaný vzor bol pod­sta­tou via­ce­rých mo­de­lov. Nie­ktoré nám však vy­ra­zili dych svo­jou uni­sex vlast­nos­ťou a po­zor­nosť si žia­dali aj de­taily, ako na­prí­klad vy­ší­vané kvety na saku, ktoré ra­fi­no­vane do­pĺňali cel­kový vzhľad.alize

Do­ko­na­lou sym­bi­ó­zou móla s ko­lek­ciou vznikla krásna zimná roz­právka Mar­tina Hrču. Sne­hové vločky pa­da­júce na mo­de­lov/mo­delky úžasne zdo­bili cel­kový vzhľad.hrca

Zá­ver ve­čera pat­ril Bo­ri­sovi Ha­neč­kovi, ktorý nič ne­ne­chal na ná­hodu. Ko­lek­cia s náz­vom PA­RA­ZIT šo­ko­vala. S hl­bo­kou poc­tou to­tiž au­tor pa­ro­do­val ko­lek­cie svo­jich ko­le­gov z bran­dže, kon­krétne Lenku Sr­š­ňovú, Janu Piš­te­jovú, Mar­cela Ho­lubca W. a Fera Mik­loška.hanecka

Tretí deň vám pri­blíži naša re­dak­torka: Laura Ba­ran­cová – zá­ve­rečný deň troj­dňo­vého sviatku všet­kých mi­lov­ní­kov módy Fas­hion LIVE! 2016 sa nie­sol v du­chu ne­za­bud­nu­teľ­nej at­mo­sféry, ktorú ur­čite do­tvá­ral po­cit sláv­nost­ného ude­ľo­va­nia pre­stíž­nych cien Fas­hion LIVE! Awards.

V ka­te­gó­rii Fresh Di­zaj­nér zau­jal po­rotu Ján Černý z ate­li­éru di­zajnu odevu z Uni­ver­zity To­máše Bati v Zlíne. Mar­tin Hrča oča­ril po­rotu svo­jou za­sne­že­nou roz­práv­ko­vou kra­ji­nou a di­zaj­né­rovi ude­lili cenu Naj­lep­šia fas­hion show. Naj­lep­šou di­zaj­nér­kou Fas­hion LIVE! za rok 2016 sa stala ná­vrhárka An­drea Po­jez­dá­lová.

Po­sledný deň sa pred­sta­vila aj mladá slo­ven­ská módna di­zaj­nérka Ve­ro­nika Lo­ka­jíč­ková. Ko­lek­ciou s náz­vom OC­TO­PUS PO­WDER, po­núkla svoju in­ter­pre­tá­ciu hra­nice me­dzi geomet­riou a prí­ro­dou.
loka

Mi­cha­ela Ľup­tá­ková pred­sta­vila veľmi ele­gantnú a štý­lovú ko­lek­ciu. Práve tieto dva at­ri­búty sú jej hlav­ným zdro­jom in­špi­rá­cie.
luptak

Jana Kuz­mová pred­sta­vila ko­lek­ciu MUR­MUR. Niesla v sebe dych ta­jomna, ktoré je spo­jené s pred­sta­vou sveta po zo­tmení.kuzmova

Fas­hion LIVE!  pri­nie­sol v spo­lu­práci so znač­kou Hu­bert prí­le­ži­tosť mla­dým ná­vrhá­rom a štu­den­tom odev­ného di­zajnu zvi­di­teľ­niť svoju tvorbu. Bo­ris Kráľ, Sa­mu­ela Ta­ká­čová a di­zaj­nér­ska dvo­j­ica Lu­cia Žiak Ro­há­čová a Pe­ter Žiak pred­sta­vili svoje ori­gi­nálne ko­lek­cie dám­skych a pán­skych mo­de­lov. In­špi­ro­vali sa té­mou „Fas­hion Bubb­les“.hubert

Na zá­ver sa pred­sta­vili za­hra­niční hos­tia. Fran­cúz­ska di­zaj­nérka Clara Da­guin, poľ­ská ná­vrhárka Klau­dia Mar­kie­wicz a aus­tral­ská značka Sharka Bo­sa­kova.befunky-collagefoto, co­ver foto: Ma­rek Reb­roš

 

Komentáre