Áno, dať chla­povi med­ve­díka na Va­len­tína je na­ozaj divné. A ten sr­dieč­kový van­kú­šik s ná­pi­som Mi­lu­jem ťa si mu dala mi­nulý rok. Tento rok by si mu možno chcela dať niečo ori­gi­nál­nej­šie ako Milku alebo bon­bo­ni­éru.

Musí to byť niečo, čo vy­jad­ruje vás dvoch
Je to predsa svia­tok za­ľú­be­ných, preto by to malo byť niečo, čo vás spája. Na­prí­klad oby­čajné a jed­no­du­ché, vaša spo­ločná  fotka v pek­nom rá­miku. Alebo rovno celá fo­to­k­niha va­šich zá­žit­kov. Veď kedy oslá­viť kon­krétne váš vzťah, keď nie na Va­len­tína?

Máte ne­jaké spo­ločné zá­žitky a tra­pasy? Mô­žeš ich k tomu pri­le­piť na čer­ve­nom lís­točku, alebo do­pí­sať ku fotke. Ak vaše fotky stí­haš vy­vo­lať, ne­vá­haj s fo­to­al­bum­če­kom, do kto­rého fotky bu­dete na­ďa­lej pri­dá­vať.
Alebo ak plá­nu­jete spo­ločnú do­vo­lenku, bý­va­nie, kúpu auta…Čo tak po­klad­ničku, na ktorú mu na­pí­šeš: „Na spo­ločný dom­ček“?

zdroj: unsp­lash.com

Niečo au­ten­tické
Niečo, čo je od Teba. Čo si vy­tvo­rila a vy­mys­lela Ty. Môže to byť kľudne list, kde mu vy­jad­ríš, prečo si sa doňho za­mi­lo­vala. Že aj keď to nemá s Te­bou vždy ľahké, zvláda to skvelo. Mô­žeš mu tam po­spo­mí­nať nie­ktoré spo­mienky a po­ďa­ko­vať mu za všetky krásne chvíle. Dô­le­žité je, že to pôjde z Tvojho sr­diečka.

zdroj: unsp­lash.com

Niečo uži­točné, čo na­ozaj aj vy­užije
Po­znáš to- chla­pov moc ne­nad­chne dar­ček, ktorý po­loží na po­ličku a tam za­padne pra­chom. Chlapa naj­viac po­teší niečo, čo sa mu zíde. Takže žiadne de­ko­rá­cie, sošky alebo ne­jaké iné ne­zmy­selné pred­mety, ktoré po­te­šia aku­rát Tvoji oči. Ku­pu­ješ dar­ček jemu. Vší­maj si ho. Ne­sťa­žuje sa, že už má roz­de­ra­vené všetky po­nožky? Nemá už po­odie­ranú pe­ňa­ženku, že by sa mu zišla nová? Alebo ne­jakú vôňu do auta? Ter­mosku do práce? Len buď po­zorná a náj­deš veľa ma­lič­kostí, kto­rými ho na­ozaj po­te­šíš.

Po­čí­tajú sa aj ne­hmotné dar­čeky
Chlapi na to vraj nie sú, no mys­lím, že spo­ločná pre­chádzka alebo menší vý­le­tík môže byť tiež skve­lou osla­vou vášho vzťahu. Len tak si vy­ra­ziť, vy­pnúť mo­bil a ve­no­vať mu ma­xi­málnu po­zor­nosť. Ni­kam sa ne­po­náh­ľať a pre­cí­tiť každý spo­ločný oka­mih. Alebo si jed­no­du­cho ot­vo­riť vínko,šam­pan­ské, zjesť ja­hody a vy­yz­nať si lásky. Dí­vať sa do očí (kedy ste to na­po­sledy ro­bili, že ste spolu ne­sle­do­vali te­le­ví­zor, ale toho dru­hého?) a po­ďa­ko­vať si za všetko, čo pre nás ten druhý robí. Môže to byť oveľa sil­nejší pre­ži­tok, ako si dať dar­ček a Va­len­tín skon­čil.

Je to len na Tebe. Ale ne­ne­chaj sa vtiah­nuť do tohto ko­merč­ného po­hľadu na tento svia­tok. S par­tne­rom si z tohto dňa mô­žeš od­niesť oveľa hl­b­šie a sil­nej­šie pô­žitky.

Komentáre