Tla­čová správa Wai­dzeit

Buď uni­kátna, nos dre­vené ho­dinky od Wai­dzeit.

Byť oso­bitá, ve­dieť vy­jad­riť svoje ja, fun­go­vať v sym­fó­nii s prí­ro­dou a ne­rie­šiť ma­li­cher­nosti mest­skej džun­gle. Dám­ske dre­vené ho­dinky od ra­kús­kej značky Wai­dzeit sú zna­me­ním slo­body a žen­skosti. Po­merne mladá značka Wai­dzeit po nie­koľ­kých ro­koch pô­so­be­nia na za­hra­nič­nom trhu, ko­nečne pri­náša svoje vý­ni­močné vý­robky aj na Slo­ven­sko.

A my sa máme na­ozaj na čo te­šiť. Niet divu, veď v za­hra­ničí už Wai­dzeit dis­po­nuje ši­ro­kou kli­en­te­lou. Dre­vené do­pl­nky, ktoré Wai­dzeit sor­ti­ment po­núka, sú sku­točne ne­na­po­do­bi­teľné. Ich vý­rob­co­via tvo­ria dre­vené pro­dukty, aby čo naj­lep­šie re­pre­zen­to­vali kus svo­jej vlasti a tra­dí­cie úze­mia. Hor­ská ob­lasť Enns­tal je mies­tom, od­kiaľ tieto je­di­nečné pro­dukty po­chá­dzajú.

Na­priek pri­ro­dze­nosti jed­not­li­vých pro­duk­tov, tieto ori­gi­nálne dre­vené do­pl­nky do­ko­nale oži­via tvoj kaž­do­denný out­fit. Od­lí­šiť sa. To je v dneš­nom pre­pl­ne­nom svete sa­mých kó­pií cie­ľom ne­zá­vis­lej prie­kop­níc­kej ženy. Byť nie­kým, do­ká­zať ne­možné, mo­ti­vo­vať a in­špi­ro­vať. Chceš byť je­di­nečná a to zna­mená ob­klo­piť sa je­di­neč­nos­ťou, a tú dre­vené ho­dinky Wai­dzeit jed­no­značne po­nú­kajú.

Značka Wai­dzeit ne­pri­náša na trh len dre­vené ná­ram­kové ho­dinky, ale aj uni­kátne sl­nečné oku­liare. Oku­liare s dre­ve­ným rá­mom pred­sta­vujú ne­opa­ko­va­teľnú kom­bi­ná­ciu dreva a ti­tánu. Ti­tán je ma­te­riál, ktorý za­ručí odol­nosť dre­ve­ných sl­neč­ných oku­lia­rov a drevo sa po­stará o ich ľah­kosť a po­hodlné no­se­nie. Oku­liare sú po­la­ri­zo­vané,  tak budú tvoje oči chrá­nené ochran­ným UV fak­to­rom 400. Wai­dzeit ne­ne­cháva nič na ná­hodu. Ku všet­kým mo­de­lom sl­neč­ných oku­lia­rov do­sta­nete prak­tický obal ako dar­ček. Obaly sú ručne vy­rá­bané z prí­rod­nej tex­tí­lie tzv. lo­dénu, ktoré skvelo do­tvá­rajú cel­kový vzhľad ori­gi­nál­nych mo­de­lov.

Ne­vtie­ravý di­zajn pro­duk­tov za­ručí, že bu­deš v dave ne­pre­hliad­nu­teľná. Po­cí­tiš vý­ni­moč­nosť vďaka nad­ča­so­vým a kva­lit­ným do­pl­n­kom, ktoré ti  so se­bou pri­nesú do všed­ných dní v práci vá­nok ne­na­po­do­bi­teľ­nej hor­skej at­mo­sféry. Ná­vrat k prí­rode, láska k ume­niu a ži­votu, to je značka Wai­dzeit.

Komentáre