„Rada sa ob­klo­pu­jem ľuďmi, ktorí chcú, aby som bola lep­šia, ot­vo­re­nej­šia, vy­spe­lej­šia.“

„Hudba je to, prečo dý­cham, čo mi­lu­jem ro­biť. Udr­žuje ma to na­žive.“

„Je vážne jed­no­duch­šie ve­dieť, kto si, keď tu nie sú ti­sícky ľudí, ktorí ti ho­vo­ria, kto si mys­lia, že si.“

„Nie je žiadne dobré alebo zlé. Ne­exis­tuje úspech alebo zly­ha­nie.“

„Keď ve­ríš v sa­mého seba, všetko je možné!“

„Vždy ho­vo­rím, že tá mi­núta, kedy pre­sta­nem ro­biť chyby je mi­núta, kedy sa pre­sta­nem učiť a de­fi­ni­tívne som sa na­učila veľa.“

„Ne­chaj svoje svetlo svie­tiť. Buď zdro­jom sily a od­vahy. Po­deľ sa o svoje múd­rosti. Vy­ža­ruj lásku.“

„Cho­diť na párty z teba ne­robí zlého člo­veka. Ta­kisto ako aj cho­diť do kos­tola z teba ne­robí dob­rého člo­veka.“

Komentáre