„Pes je naj­lep­ším pria­te­ľom člo­veka“ a „aký pán, taký pes“.

V tomto prí­pade pla­tia tieto staré-známe po­re­kadlá viac než sto­per­cen­tne. A ne­musí ísť len o psa, po­kojne to môže byť ko­cú­rik či iný mi­lá­čik, kto­rého doma máme. Ča­som to­tiž už nie sú pre nás tieto tvory len oby­čaj­nými zvie­ra­tami. Stá­vajú sa z nich čle­no­via ro­diny a zá­ro­veň naj­lepší pria­te­lia, s kto­rými tvo­ríme ne­ro­zlučnú dvo­j­icu.

Veď sa o tom pre­svedčte sami. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (41)
zdroj: bo­red­panda.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (41)
zdroj: bo­red­panda.com

Viac po­dob­ných fo­to­gra­fií náj­deš v na­šej ga­lé­rii.

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre