Ako si dnes upra­viť vlasy? Večná di­lema žien ráno pred zrkad­lom. Po nie­koľko mi­nú­to­vom roz­mýš­ľaní aj tak skon­číme buď s vlasmi roz­pus­te­nými alebo zop­nu­tými vo chvoste. A pri­tom exis­tuje toľko trendy a ľah­kých úče­sov, ktoré sa dajú ľahko vy­kúz­liť. Nie­ktoré z nich sú veľmi ob­ľú­bené najmä na Ins­ta­grame!

Kirsty vo vi­deu niž­šie ti ukáže 6 jed­no­du­chých a pri­tom štý­lo­vých úče­sov, ktoré sú me­dzi mla­dými že­nami ob­ľú­bené. Nie len, že vy­ze­rajú su­per, ale ich tvo­re­nie ti ne­za­be­rie veľa času. A tvoje sel­fíčka na Ins­ta­grame budú opäť o čosi kraj­šie! Ktorý vy­skú­šaš najb­liž­šie?

Komentáre