Na vzdia­le­nosti ne­zá­leží, ak sa sku­točne mi­lu­jete! Ta­lian­ský ume­lec Si­mone „Simz“ Fer­riero na­kres­lil sé­riu ani­mo­va­ných ob­ráz­kov, ktoré opi­sujú jeho cestu od 16. de­cem­bra do 1. ja­nu­ára, kedy ces­to­val za že­nou, ktorú pred­tým ni­kdy na­živo ne­vi­del. Ak chceš vi­dieť viac zo Si­mo­no­vej tvorby, tu je jeho ins­ta­gram.

zdroj: bo­red­panda.com

Celý prí­beh náj­deš v ga­lé­rii 🙂 

zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre