Ka­belka. Módny do­pl­nok, bez kto­rého sa žiadna žena ne­pohne ani na krok.

Ok­rem do­la­de­nia nášho vy­šper­ko­va­ného out­fitu slúži aj ako prak­tický po­moc­ník, vďaka kto­rému do­káže žena pri sebe no­siť (tak­mer) celý svoj ma­je­tok. Ak si aj ty lá­meš hlavu nad tým, akú ka­belku túto je­seň zvo­liť, vsaď na nie­ktorú z týchto 6 dru­hov.

Fa­rebná ka­belka

Po­chmúrnu je­seň treba ne­jako oži­viť. Stav preto na farby, vďaka kto­rým v uli­ciach za­žia­riš. Malé cross body ka­belky alebo ka­belky cez ruku mô­žeš kom­bi­no­vať so ze­mi­tými far­bami. Ne­boj sa byť od­vážna, vďaka tomu bu­deš vy­ni­kať v cel­kom oby­čaj­ných dňoch!

View this post on Ins­ta­gram

Ka­te­řina #som­fas­hi­onista

A post sha­red by som Fas­hi­onista (@som_fas­hi­onista) on

Ľad­vinka

Ak ne­rada no­síš niečo za­ve­sené cez ra­meno či ruku, vy­skú­šaj ľad­vinku. K rif­liam s vy­so­kým pá­som sadne ako uliata. Dáš do nej len pe­ňa­ženku, mo­bil, kľúče a ideš.

Cross body

Pre baby, ktoré ne­rady no­sia ka­belky pre­ve­sené cez ruku či ra­meno, pre­tože im za­va­dzajú, sú cross body ka­belky tým pra­vým ore­cho­vým. Mô­žeš ich no­siť sku­točne s akým­koľ­vek out­fi­tom, skvele sa ho­dia k tým špor­to­vým aj spo­lo­čen­ským.

Ba­tohy

Ak si špor­to­vejší typ a viac ako ka­bel­kám dá­vaš pred­nosť ba­to­hom, in­špi­ruj sa tý­mito out­fitmi. Sú štý­lové a na­vyše prak­tické, keďže ti ne­za­va­dzajú po­čas no­se­nia ako na­prí­klad ka­belky. Veľ­kým plu­som je, že do nich mô­žeš dať ne­spo­četné množ­stvo vecí.

View this post on Ins­ta­gram

Na­ta­lia. #som­fas­hi­onista

A post sha­red by som Fas­hi­onista (@som_fas­hi­onista) on

 

Čierna a biela kla­sika

Čo mô­žeš po­ka­ziť čier­nou alebo bie­lou ka­bel­kou, ktorú si mô­žeš zo­brať úplne ku všet­kému. Tren­dové sú na­prí­klad tie so ši­ro­kým fa­reb­ným uchom, ktoré ti veľmi pekne ozvláštni tvoj out­fit.

Over­si­zed ka­belky

Ak si ten typ, čo má v ka­belke vždy ob­rov­ské množ­stvo vecí, kto­rých sa nech­ceš vzdať, over­si­zed ka­belky sú ur­čite na tvo­jom zo­zname ako prvé. Aj keď sa možno ne­ho­dia ku kaž­dému out­fitu, nič ne­po­ka­zíš, ak si k nej ob­le­čieš dlhý je­senný ka­bá­tik či trenč­kot.

View this post on Ins­ta­gram

Jana. #som­fas­hi­onista

A post sha­red by som Fas­hi­onista (@som_fas­hi­onista) on

Komentáre