Jedna z na­jin­tím­nej­ších a najk­raj­ších vecí me­dzi dvoma ľuďmi je boz­ká­va­nie. Boz­kom sa pre­ja­vuje láska i túžba. Boz­ká­va­nie však skrýva aj veľa fak­tov, o kto­rých si možno ne­tu­šila! Tu je 7 z nich. 

Páry, ktoré si (často) uží­vajú boz­ká­va­nie majú lepší vzťah

Boz­ká­va­nie za­hŕňa hneď nie­koľko zmys­lov a po­sky­tuje mož­nosť ab­so­lút­nej te­les­nej blíz­skosti. Veľa ľudí za­čalo mať prob­lémy vo vzťahu po tom, čo sa pre­stali boz­ká­vať. Akoby sa od seba vzdia­lili.

Pery do­kážu cí­tiť vzru­še­nie rov­nako ako in­tímne miesta

V pe­rách a ústach je množ­stvo ner­vo­vých za­kon­čení. Od­bor­níci tvr­dia, že boz­ká­va­nie sa pri­ro­dzene vy­vi­nulo na pod­poru zá­klad­ných po­trieb, akými sú chtíč, láska a túžba po spo­jení. Boz­ká­va­nie uvoľ­nuje oxy­to­cín, čo je hor­món, ktorý pod­po­ruje po­cit spo­koj­nosti.

Dlhé boz­ká­va­nie na­štar­tuje li­bido

Váš­nivé a dlhé bozky zvy­šujú srd­covú frek­ven­ciu a krvný tlak. Zni­žujú stres, spa­ľujú ka­ló­rie a pre­dl­žujú dĺžku ži­vota. A sa­moz­rejme štar­tujú túžbu po sexe.

View this post on Ins­ta­gram

Lo­veee @gr­lwith­bangs

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Po­máha nájsť správnu po­lo­vičku

Pri boz­ká­vaní sa me­dzi dvoma ľuďmi vy­mie­ňajú rôzne fy­zi­olo­gické in­for­má­cie, ktoré nám dá­vajú ve­dieť, či je ten druhý člo­vek s nami kom­pa­ti­bilný.

Po­sil­ňuje imu­nitný sys­tém

Dl­ho­dobé boz­ká­va­nie zvy­šuje imu­nitný sys­tém. Pri boz­ká­vaní sa tak­tiež vy­užíva 36 sva­lov, takže sa po­sil­ňuje tvár, ktorá po­tom vy­zerá mlad­šie.

Boz­ká­va­nie po­máha pri bo­lesti

En­dor­fíny, ktoré táto čin­nosť pro­du­kuje sú 200-krát sil­nej­šie ako lieky, ktoré sa po­u­ží­vajú na utl­me­nie bo­lesti. Nie­lenže zni­žujú fy­zické vní­ma­nie bo­lesti, ale aj to emo­ci­onálne.

Zvy­šuje se­ba­ve­do­mie

Ak sa s nie­kým boz­ká­vaš, zrejme je to pre to, že je pre teba at­rak­tívny a rov­nako aj ty pre neho. Boz­ká­va­ním ro­bíte je­den dru­hému ra­dosť, zvy­šu­jete túžbu a se­xu­álnu spo­koj­nosť. To zvy­šuje aj ľud­ské se­ba­ve­do­mie. Rov­nako aj hor­móny, ktoré sa pri ňom vy­lu­čujú.

 

Zdroj: your­tango.com

Komentáre