Chutný kok­teil v tej správ­nej spo­loč­nosti má účinky ako ce­lo­denné spa. Po štú­dij­nom či pra­cov­nom týždni zre­se­tu­ješ hlavu, uvoľ­níš sa a po pár kok­te­i­loch mô­žeš rovno na­be­hnúť na párty, vy­tan­co­vať ener­giu z toľ­kého cukru, ochu­te­ného al­ko­ho­lic­kým ná­po­jom.

Keďže ale kok­te­ily nie sú lacná zá­le­ži­tosť a my „party girls“ ne­máme pe­niažky na zvyš, roz­hodli sme sa ti pri­niesť kok­te­ily, ktoré fi­čia, a ešte sú aj cel­kom jed­no­du­ché na príp­ravu doma. Veď prečo si ne­spra­viť bab­skú jazdu u ka­mošky a ušet­riť pár drob­ných na han­dry.:)party-girlsfoto: mr­wall­pa­per.com

Nech sa páči, kok­te­ily od vý­myslu sveta aj s in­gre­dian­ciami, ktoré bu­deš po­tre­bo­vať na ich príp­ravu.

Jä­ger-Bombajager_bomb_casbah

foto: tig­nes­net.com

Za­čí­name od naj­jed­no­duch­šieho, pre­tože na to, aby si si na­mie­šala Jä­ger­bombu ne­mu­síš byť ani ná­ho­dou bar­manka. Drink je chutný a do­slova v mo­mente ťa na­kopne. Ako je zjavné aj z ob­rázku, ide o Jä­ger­me­is­tra po­no­re­ného do Red Bull-u aku­rát v ta­kej výške, aby sa ne­po­mie­šali. Keďže IN je nie­len zdravá strava, ale aj zdravé ná­poje, as­poň v rámci mož­ností, pri­ná­šame ti prí­rod­nej­šiu al­ter­na­tívu so Sim­ply Co­lou. Na­koľko je po­vzbu­divá a prí­rodná, bude sa do tohto kok­te­ilu ho­diť pri naj­men­šom tak ako Red Bull.

Cos­mo­po­li­tan

Tento ru­žový „šmak“ už ni­kdy ne­vyjde z módy. Po tom, čo ho Car­rie zo Sexu v Meste pila snáď na kaž­dej párty, ho jed­no­du­cho mi­lu­jeme. A nie­len preto ako vy­zerá, drink aj vý­borné chutí! Tiež nie je veľmi ná­ročný na príp­ravu, ale zišlo by sa ti k nemu mať už aj sha­ker.cosmopolitianmartinibabyboomers1foto: re­ci­pes.ste­e­ped­tea.com

V pr­vom rade si pri­prav vodku. Čím kva­lit­nej­šia a jem­nej­šia, tým lep­šie bude chu­tiť celý ná­poj. Ďa­lej bu­deš po­tre­bo­vať co­in­treau alebo triple sec a brus­ni­cový džús. Po­mery sa v re­cep­toch lí­šia, ale keďže je to „dám­sky“ drink, mi ti po­núk­neme ten jem­nejší. Sa­moz­rejme, to si už pris­pô­so­bíš podľa chuti. Po­mer vodky, triple secu a džúsu by mal byť 4:4:10, takže 4cl vodky, 4cl triple secu a deci džúsu. Toto za­mie­šaš v sha­keri aj s ľa­dom, pri­dáš li­met­kovú alebo cit­ró­novú šťavu a hľa, cos­mo­po­li­tan je na svete! Naj­lep­šie na­liať do po­há­rov ako vi­díš na ob­rázku, aby to vy­ze­ralo úplne ako zo Sexu v meste.

Ape­rol Spritzaperol-spritz-recipe

foto: french­girl­cu­isine.com

Síce je už ok­tó­ber, prečo si tro­chu ne­pri­po­me­núť teplo týmto let­ným drin­kom. Naj­lep­šie vy­chy­tať ešte ba­bie leto a vy­chut­nať si ho na sl­niečku na te­rase so sl­neč­nými oku­liarmi. Tento ta­lian­sky drink sa po­dáva s nie­čím chrum­ka­vým – chip­sami alebo prí­padne ara­šídy. Re­cepty sú tiež vše­li­jaké, ale tu pre­dám svoje osobné skú­se­nosti. Ori­gi­nál sa má mie­šať ta­lian­ske Pro­secco s prí­chu­ťou Ape­rol a só­dou. Pro­secco a Ape­rol v zhruba rov­na­kom po­mere a do­liať só­dou do pri­ja­teľne oran­žo­vej farby. Ja s mo­jimi ba­bami sme prišli na slo­ven­skú al­ter­na­tívu tohto drinku, ktorá po­zos­táva zo su­chého slo­ven­ského vína, prí­chuti Ape­rol, ktorú te­raz už zo­že­nieš všade a per­li­vej mi­ne­rálky. Chuť je veľmi po­dobná, keď nie ešte lep­šia.

Starý dobrý „ba­vo­rák“

c18a7a8c0c55fab1849254964fa79ce3foto:ori­gi­nal­ri­ver.cz

Nie je nič jed­no­duch­šie na na­mie­ša­nie ako táto kla­sika. Tu je zby­točné ho­vo­riť o po­me­roch. Každý si na­mieša podľa svo­jej chuti. Kaž­do­pádne treba veľa ľadu- naj­lep­šieho koc­ko­vého, pri­bližne je­den po­há­rik fer­netu (ja osobne upred­nost­ňu­jem Cit­rus), do­liať to­ni­com podľa uvá­že­nia a cit­rón. To je všetko, čo po­tre­bu­ješ na príp­ravu hor­ko­slad­kého ba­vo­ráka.

Cuba Libre

Tieto dve veci k sebe skrátka idú. Ako sme už spo­me­nuli pri Jä­ger­bombe, exis­tuje zdrav­šia al­ter­na­tíva s náz­vom Sim­ply Cola. Vzhľa­dom na to, že je kom­pletne prí­rodná a má me­nej sladkú ko­lovú prí­chuť, je do drin­kov ako stvo­rená. Do Rum­coly sa zvykne pri­dá­vať biely rum, ja by som však od­po­rú­čala al­ter­na­tívu Sim­ply Cola a hnedý rum. Nech­cem na­dr­žia­vať, ale naj­lep­šou voľ­bou je čierny Cap­tain Mor­gan. Do toho ešte li­metka a kopu ľadu a vy­ni­ka­júci drink na bab­skú jazdu je ho­tový.dark-rum-cola-rocks-lime069a0000000ecqviamfoto: uk.the­bar.com

Takže na­zdra­vie dámy!


co­ver foto: ta­pas­ma­ga­zine.com

Komentáre