Za­hoď strach a pred­sudky o tom, že ho­rory nie sú kva­litný žá­ner a pri­prav sa na vý­borný ve­čer! Od­zadu.sk ti pri­náša typy na vý­borné ho­rory, ktoré nie sú len o zom­bie apo­ka­lypse a div­ných ja­voch. Väč­šina je podľa sku­toč­nej uda­losti a majú v sebe po­sols­tvo, ktoré ťa ne­ne­chajú chlad­nou. En­joy!

Con­ju­ring ( V za­jatí Dé­mo­nov)

Ho­ro­rová snímka V za­jatí dé­mo­nov roz­práva prí­beh in­špi­ro­vaný sku­toč­nými uda­los­ťami. Sve­tovo uzná­vaný ve­decký pár za­obe­ra­júci sa vý­sku­mom pa­ra­nor­mál­nych ja­vov, Ed a Lor­raine War­re­novci, je na­lie­havo pri­vo­laný na po­moc ro­dine, ktorú te­ro­ri­zujú temné sily. Ed a Lor­raine ešte ne­tu­šia, že na osa­mo­te­nej farme, kde ro­dina žije, ich čaká naj­de­si­vejší prí­pad v ka­ri­ére. V hlav­ných úlo­hách sa pred­sta­via Vera Far­miga (Lie­tam v tom, Si­rota) a Pat­rick Wil­son (Young Adult,Pro­met­heus) v úlohe man­že­lov War­re­nov­cov, Ron Li­ving­ston (tv se­riál „Brat­stvo ne­o­hro­ze­ných“) a Lili Ta­y­lor (Ve­rejní ne­pria­te­lia) ako oby­va­te­lia hrô­zo­straš­ného domu Ro­ger a Ca­ro­lyn Per­ro­novci.

Con­ju­ring 2 ( V za­jatí dé­mo­nov 2)

Film nad­vä­zuje na fe­no­me­nálny úspech pr­vej časti Con­ju­ring, av­šak ten­to­krát man­žel­ský pár od­ces­tuje do se­ver­ného Lon­dýna vy­šet­ro­vať je­den z najh­rô­zo­straš­nej­ších prí­pa­dov pa­ra­nor­mál­nych ak­ti­vít, aby po­mohli slo­bod­nej matke, ktorá žije so štyrmi deťmi v dome za­mo­re­nými zá­ker­nými duchmi. Film je opäť za­lo­žený na sku­toč­nej uda­losti „En­field Pol­ter­ge­ist,“ ktorý bol vy­šet­ro­vaný v An­glicku v ro­koch 1977 – 1979.

Žena v čier­nom

Go­tický ho­ror na mo­tívy di­va­del­nej hry Step­hena Mal­lat­ratta v hlav­nej úlohe s vý­bor­ným Da­nie­lom Radc­lif­fom. Film je na­krú­tený na mo­tívy kla­sic­kého sve­tovo zná­meho du­chár­skeho prí­behu o Art­hu­rovi Kipp­sovi. Art­hur je práv­nik, ktorý musí od­ces­to­vať do ma­lej de­diny, aby tu vy­spo­ria­dal právne zá­le­ži­tosti sú­vi­siace s úmr­tím miest­neho ma­ji­teľa statku. Kipps, ktorý osa­mote pra­cuje na tomto sta­rom sídle, za­čína od­ha­ľo­vať rôzne kruté ta­jom­stvá. Keď po­mstych­tivá žena v čier­nom za­čne ohro­zo­vať aj jeho najb­liž­ších, je Kipps pri­nú­tený hľa­dať spô­sob ako z tejto si­tu­ácie vy­jsť so zdra­vou ko­žou.

Tí druhí

Grace žije s dcé­rou a sy­nom na os­trove Jer­sey v prie­live La Man­che. Je krátko po dru­hej sve­to­vej vojne a ro­dinka márne čaká na ná­vrat otca z bo­jísk Nor­man­die. Grace má ži­vot o to ťažší, že obe deti tr­pia sil­nou aler­giou na denné svetlo, preto musí celý ob­rov­ský dom sta­rost­livo za­tem­ňo­vať. Aby si uľah­čila trá­pe­nie, najme si slu­žob­níc­tvo – no čo­skoro sa v dome za­čnú diať veľmi zne­po­ko­jivé veci a Grace zrazu ne­vie, či má brať tá­ra­niny svo­jej dcéry Anny o du­choch vážne alebo nie. V hlav­nej úlohe úžasná Ni­cole Kid­man. Film je po­va­žo­vaný za naj­lepší ho­ror roku 2001

Šiesty zmy­sel

Psy­cho­lóg Mal­com Crowe (Bruce Wil­lis) má za se­bou trau­ma­tický zá­ži­tok. Jeho bý­valý pa­cient sa vlú­pal do jeho domu a pred­tým, ako spá­chal sa­mov­raždu, sna­žil sa za­biť aj Mal­coma. Chcel sa mu asi po­mstiť za to, že ho ne­do­ká­zal vy­lie­čiť. Po nie­koľ­kých me­sia­coch sa pre­sú­vame do deja, kedy sa Mal­com snaží opäť do­stať bliž­šie k od­cu­dze­nej man­želke, no pri­tom rieši prí­pad 8 roč­ného chlapca, ktorý vidí v naj­ne­oča­ká­va­nej­ších chví­ľach du­chov a prí­činu ich smrti. Obe­senci, sa­mov­raždy, chla­pec s pre­stre­le­nou hla­vou bro­kov­ni­cou. Mal­com sa snaží po­cho­piť prí­činu jeho zja­vení a na ceste k od­ha­le­niu zistí i oveľa väč­šie ta­jom­stvo. Film bol no­mi­no­vaný na nie­koľ­kých Os­ca­rov.

Komentáre