Ak si fa­nú­ši­kom te­to­vaní a k tomu mi­lu­ješ celý svet Har­ryho Po­ttera tento člá­nok je niečo pre teba. Vy­brali sme pre teba tie najk­raj­šie te­to­va­nia, ktoré si ne­chali vy­te­to­vať fa­nú­ši­ko­via Har­ryho a ktoré zo­bra­zujú množ­stvo skry­tých myš­lie­nok z ča­ro­dej­níc­keho sveta. Dala by si si vy­te­to­vať niečo po­dobné aj ty?

View this post on Ins­ta­gram

#har­ry­pot­ter­tat­too

A post sha­red by Fa­vo­rite Tat­toos (@best­tat­to­oide­ass) on

View this post on Ins­ta­gram

#tat­too #har­ry­pot­ter­tat­too

A post sha­red by JAC (@an­dres­chuku13) on

Komentáre