Každý by sa chcel chutne a dobre na­jesť, naj­rad­šej v prie­behu pár mi­nút. Nie každý ale môže v ku­chyni trá­viť ho­diny času. A presne o tom sú re­cepty, ktoré pre teba vy­mýšľa Do­mi­nika – @fit­ness­guru_sk. Chutné, zdravé a rýchle re­cepty, z kto­rých po­mo­táš hlavu ne­jed­nému chla­povi. Vy­brala som pre teba 10 mo­jich ob­ľú­be­ných a od­skú­ša­ných re­cep­tov, na ktoré ne­dám do­pus­tiť.

View this post on Ins­ta­gram

🐻 DO­MÁCI BEBE BRU­MÍK ZO ŠPAL­DO­VEJ MÚKY 🐻 alias bebe špal­díci 😃 Nie som už dieťa, ale boli časy, kedy som ich ma­škr­tila o 106! 😍 A práve včera som do­stala na ne ob­rov­skú chuť. 👌 "Zdravá de­siata pre ma­lých ob­ja­vi­te­ľov!" HA-HA! 😃 O týchto to mô­žem po­kojne vy­hlá­siť. 🙌 ŽIADNY RA­FI­NO­VANÝ CU­KOR, BIELA MÚKA, FAR­BIVÁ ČI KON­ZER­VANTY. ❤😊 . NO ČO, OD­MIETLI BY STE TÝCHTO CHUT­NÝCH 🐻? . Su­ro­viny (10 ks): 120g hlad­kej špal­do­vej múky 50g ko­ko­so­vého cukru 50g masla/ko­ko­so­vého oleja 50-70 ml rast­lin­ného/krav­ského mlieka 1 ČL kyp­ria­ceho prášku do pe­čiva 2 celé vaj­cia ho­land­ské ka­kao va­nil­ková esen­cia štipka soli + čoko ara­ši­dové maslo alebo kocky hor­kej čo­ko­lády, ako ná­plň . Po­stup: Žĺtka som si vy­šľa­hala s ko­ko­so­vým cuk­rom a z bie­lok so štip­kou soli som vy­šľa­hala tuhý sneh. Do vy­šľa­ha­ných žĺtok som po­tom pri­dala zmäk­nuté maslo, mlieko, va­nil­kovú esen­ciu, špal­dovú múku, kyp­riaci prá­šok a jemne vmi­xo­vala, do­kiaľ mi ne­vzniklo jemné a hladké cesto. Na­ko­niec som vmie­šala sneh z biel­kov. Rúru som si dala vy­hriať na 180 stup­ňov a formu na med­ve­dí­kov som trošku vy­mas­tila, aby sa mi zby­točne ne­pri­le­pili. Z cesta som si odo­brala asi 2 ly­žice na­bok a pri­mie­šala ka­kao (na ušká a labky). Z ka­ka­ového cesta som vo forme najprv uro­bila ušká a labky a na to som vy­liala svetlé cesto. Ja osobne som do stredu dala ešte malú ly­žičku čoko ara­ši­do­vého masla, ako ná­plň. Piekla som 10-12 mi­nút. Dobrú chuť! 🐻

A post sha­red by 👩‍🍳 Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková (@fit­ness­guru_sk) on

View this post on Ins­ta­gram

🍫 ČO­KO­LÁ­DOVO-CVIK­LOVÝ KO­LÁČ 🍫 Šťav­natý čo­ko­lá­dový ko­láč po­liaty bo­hato čo­ko­lá­do­vou ga­na­che po­le­vou, ktorý v sebe ukrýva cviklu? 😍 Tak to už áno! 🤤
Mi­lu­je­eem se­zónne va­re­nie a pe­če­nie. Vy nie? 💜 .
Su­ro­viny (10 ks): Cesto:
1 a 1/2 šálky mand­ľo­vej/špal­do­vej múky
1/2 šálky práš­ko­vého ka­kaa
1/2 šálky medu
1/2 šálky mand­ľo­vého mlieka
1/2 šálky cvik­lo­vého pyré
1/3 šálky roz­to­pe­ného ko­kos. oleja
1 ČL prášku do pe­čiva
1 ČL va­nil­ko­vého ex­traktu
štipka soli .
Ga­na­che po­leva:
100g kva­lit­nej hor­kej čo­ko­lády
100 ml ko­ko­so­vého mlieka v ple­chovke .
Po­stup: Cesto- Okrúhlu formu (26 cm) som si zľahka vy­ma­zala ko­ko­so­vým ole­jom a rúru pred­hriala na 180 stup­ňov. V jed­nej miske som si zmie­šala špal­dovú/bez­lep­kovú múku, práš­kové ka­kao a štipku soli. V dru­hej miske som si vy­mie­šala do­hladka ko­ko­sový olej, med, mand­ľové mlieko, cvik­lové pyré a va­nil­kový ex­trakt. Mokrú zmes som vy­liala do su­chej zmesi a vy­mie­šala do­kiaľ sa všetky su­ro­viny ne­spo­jili (ak sa vám bude zdať zmes veľmi hustá, pre­tože každá múka ab­sor­buje te­ku­tinu inak, pri­dajte buď viac cvik­lo­vého pyré, alebo mlieka). Zmes som vy­liala do formy a piekla pri­bližne 30 mi­nút. .
Po­leva- V ma­lom hr­nci som si zo­hriala ko­ko­sové mlieko (tesne pred va­rom od­stránte z pla­meňa), pri­dala na­hrubo na­se­kanú čo­ko­ládu a ne­chala 2 mi­núty od­po­čí­vať (ne­mie­šajte čo­ko­ládu). Po­tom som zmes pre­mie­šala a vznikla mi krásne hladká čo­ko­lá­dová po­leva. Po­levu som vy­liala na vrch ko­láču a ro­zot­rela. . Po­dá­vame s čerstvým ovo­cím alebo po­sy­paný se­mien­kami. Dobrú chuť.

A post sha­red by 👩‍🍳 Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková (@fit­ness­guru_sk) on

View this post on Ins­ta­gram

🍓 OV­SENO-BA­NÁ­NOVÁ BÁ­BOVKA S PRO­TE­ÍNOM 🍓 „Ľahké ako facka“! U nás doma sa ho­vorí „ľahké ako upiecť bá­bovku!“ 😁 A v tomto prí­pade je to na­ozaj tak. Su­ro­viny stačí zmie­šať v jed­nej miske a je to. 🙊😎 Ani sa ne­stih­nete ušpi­niť. 😉 Jed­no­du­chá, ale úžasne vláčna a vo­ňavá. Urobte si dnes chvíľku pre seba a vy­chut­najte si kú­sok tejto úžas­nej bá­bovky s dob­rou ká­vič­kou! ☕😘 .
Su­ro­viny (1 bá­bovka): 1 šálka hlad­kej špal­do­vej múky
1 šálka jem­ných ov­se­ných vlo­čiek
1/3 šálky ko­ko­so­vého cukru
2 od­merky pro­te­íno­vého prášku 2 veľké ba­nány
2 celé vaj­cia
2 ke­límky bie­leho jo­gurtu
1 a 1/2 ČL kyp­ria­ceho prášku do pe­čiva štipka soli +mand­ľové lu­pienky na po­sy­pa­nie .
Po­stup: Rúru som si pred­hriala na 180 stup­ňov a formu na bá­bovku vy­ma­zala ko­ko­so­vým ole­jom a po­sy­pala mú­kou, aby sa bá­bovka ne­pri­le­pila. V miske som si po­nor­ným mi­xé­rom vy­šľa­hala do­hladka ba­nány, vaj­cia, biele jo­gurty a trs­ti­nový cu­kor. Ná­sledne som pri­sy­pala špal­dovú múku, ov­sené vločky, va­nil­kový pro­teín, kyp­riaci prá­šok, štipku soli a vy­mie­šala hladké cesto. Spo­dok formy som po­sy­pala mand­ľo­vými lu­pien­kami a vy­liala na ne pri­pra­vené cesto. Bá­bovku som piekla pri­bližne 45 mi­nút. Pred krá­ja­ním som ne­chala úplne vy­c­hlad­núť. Dobrú chuť.

A post sha­red by 👩‍🍳 Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková (@fit­ness­guru_sk) on

View this post on Ins­ta­gram

RÍ­BEZ­ĽOVÝ ME­RIN­GUE KO­LÁČ. 💗 Alebo rí­bez­ľová sne­hová pu­sinka? 🙃 V lete ho pri­pra­vu­jem veľmi často, keď rí­bezle do­zrie­vajú na záh­rade. Ko­láč pred­sta­vuje jemné cesto, ktoré po­krýva krehká sne­hová pe­rinka z bie­lok, mandlí a šťav­na­tých rí­bezlí. Ne­máte rí­bezle? To ne­vadí! Ma­liny, ču­čo­riedky, ja­hody alebo čer­nice ich fan­tas­ticky na­hra­dia. 😉 . Su­ro­viny: Cesto: aká­koľ­vek hladká ce­lo­zrnná múka 2 a 1/3 šálky stu­dený ko­ko­sový olej/maslo 250 g trs­ti­nový cu­kor 5 PL kyp­riaci prá­šok do pe­čiva 1 a 1/2 ČL žĺtok 5 ks . Pl­nka: čerstvé rí­bezle 1 a 1/2 šálky trs­ti­nový cu­kor 3/4 šálky mand­ľová múka 1/2 šálky va­ječný bie­lok 5 ks mletá ško­rica 1 ČL soľ štipka . Po­stup: Cesto- V miske som si zmie­šala múku s cuk­rom a práš­kom do pe­čiva. Ná­sledne som pri­dala žĺtky a na­krá­jané maslo/ko­ko­sový olej na kocky. Ru­kami som vy­mie­šala tuh­šie ne­le­pivé cesto, ktoré som za­ba­lila do po­tra­vi­nár­skej fó­lie a dala chla­diť as­poň na 30 mi­nút do chlad­ničky. Rúru som si pred­hriala na 200 stup­ňov. Do okrúh­lej formy (25 cm) som vy­c­hlad­nuté cesto na­strú­hala a prs­tami po­ut­lá­čala po ce­lej plo­che aj po bo­koch. Spo­dok cesta som pop­re­pi­cho­vala vid­lič­kou, aby sa popri pe­čení ne­na­fu­ko­valo a dala pred­piecť na 5-10 mi­nút. Pred­pe­čené cesto som ne­chala vy­c­hlad­núť. Za­tiaľ som si pri­pra­vila pl­nku. Pl­nka- V miske som si zmie­šala po­mleté mandle a ško­ricu. Do va­ječ­ných biel­kov som pri­dala štipku soli a vy­šľa­hala tuhý sneh, popri šľa­haní som pri­dá­vala po čas­tiach cu­kor, aby mi vzni­kol pekne lesklý a tuhý sneh. Do ho­to­vého snehu som ná­sledne pri­mie­šala zľahka po­mleté mandle a rí­bezle. Pl­nku som vy­liala na vy­c­hlad­nuté cesto a po­maly piekla 30-40 mi­nút pri 175 stup­ňoch, do­kiaľ sa bielka mierne ne­vy­su­šili a ne­vzni­kol chrum­kavý po­vrch. Pred krá­ja­ním som ne­chala úplne vy­c­hlad­núť . #red­cur­rant #sum­mer #me­rin­gue #cake #me­rin­gu­e­cake #ba­king #co­oking #he­alt­hy­ba­king #des­sert #swe­et­tooh #ins­ta­good #food #fo­odie #fo­od­gasm #fo­od­porn #pi­coft­he­day #dnes­jem #dnes­jim #dnes­pe­ciem #dnes­jem­zdravo #uzas­ne­jedlo #vku­chyni #fit­re­cepty #fit­slad­kosti #fit­ness­gu­rusk #yum

A post sha­red by 👩‍🍳 Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková (@fit­ness­guru_sk) on

View this post on Ins­ta­gram

🥕 MRK­VOVO-ŠPE­NÁ­TOVÁ NÁ­TIERKA S VLAŠ­SKÝMI ORECHMI 🥕 Ak ste ešte ne­ve­če­rali, tak mám tu ďalší chutný tip! 🙌 Ne­sku­točná mňam kom­bi­ná­cia chrum­ka­vej mrkvy, na­se­ka­ných vlaš­ských ore­chov a čerstvého špe­nátu. 💚 Ste pri­pra­vení sa do nej za­ryť? 🤤 .
Su­ro­viny (450g): 1/4 šálky vlaš­ských ore­chov
1 ba­le­nie prí­rod­ného ná­tier­ko­vého syra
2 stredne veľké mrkvy
1 väč­šia hrsť čerstvého špe­nátu
2 strú­čiky ces­naku
1 PL oli­vo­véo okeja
2 PL strú­ha­ného par­me­zánu
1 PL chia se­mie­nok
mleté čierne ko­re­nie
soľ .
Po­stup: Mrkvu som si očis­tila a na­strú­hala na hrub­šie. Čerstvý špe­nát a vlaš­ské ore­chy som na­se­kala na­jemno. Po­tom som všetky su­ro­viny pri­dala do misky a vid­lič­kou všetko pre­mie­šala, do­kiaľ sa všetko spolu pekne ne­pre­po­jilo.
Po­ma­zánka naj­lep­šie chutí na ce­lo­zrn­ných hrian­kach alebo s chrum­ka­vými ce­lo­zrn­nými krek­rami (ako mô­žete vi­dieť na fotke). Dobrú chuť.

A post sha­red by 👩‍🍳 Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková (@fit­ness­guru_sk) on

View this post on Ins­ta­gram

💜 PUR­PU­ROVÉ PI­ROHY PL­NENÉ SY­ROM 💜 Pi­rohy pre dá­mičky! 👸 … Haha, Ale nie! 😁 Na­padlo by vás nie­kedy pri­dať čer­venú repu do cesta na pi­rohy? 🤔 Ak máte radi hravé a fa­rebné jedlo na ta­nieri, tak tento re­cept vás ur­čite nad­chne. Fa­rebné, pri­pra­vené z jed­no­du­chých su­ro­vín, zá­bavná príp­rava, pas­tva pre oči. 😊 . VÍ­KENDY SU UR­ČENÉ PRE VY­MÝŠ­ĽA­NIE, NO NIE? 😋 AJ VY RADI EXPE­RI­MEN­TU­JETE CEZ VÍ­KEND? 🙃 .
Su­ro­viny (20-30 ks): Cesto:
3 stredne veľké cvikly
1 šálka po­lo­hru­bej špal­do­vej múky
1 šálka hlad­kej špal­do­vej múky
1 celé vajce
2 PL oli­vo­vého oleja
1/2 ČL soli .
Pl­nka:
100 g cream che­esu
100 g feta syru
čerstvá ba­zalka
mleté čierne ko­re­nie
soľ .
Po­stup:
Čer­vená repa- Cviklu som si umyla pod te­čú­cou vo­dou (ne­šú­pať!), pre­miest­nila na plech vy­lo­že­ným pa­pie­rom na pe­če­nie, po­kvap­kala oli­vo­vým ole­jom a piekla cca 1 ho­dinu. Upe­čenú cviklu som ne­chala vy­c­hlad­núť, ošú­pala ju a v mi­xéri roz­mi­xo­vala na hladké pyré. .
Cesto- Vo väč­šej mise som si zmie­šala múky so so­ľou, pri­dala cvik­lové pyré, vajce a 1 PL oli­vo­vého oleja. Ru­kami som vy­pra­co­vala ne­le­pivé cesto. Na­ko­niec som cesto pre­miest­nila na po­mú­čenú do­sku a ešte chvíľu cesto spra­co­vá­vala (je možné že 2 šálky múky budu málo, keď bude cesto le­pivé, pri­dajte viac múky). Cesto som za­ba­lila do po­tra­vi­nár­skej fó­lie a dala na 30 mi­nút od­po­čí­vať do chlad­ničky, aby sa mi s ním lep­šie pra­co­valo. Za­tiaľ som si pri­pra­vila pl­nku. . Pl­nka- Všetky su­ro­viny na pl­nku som si jed­no­du­cho vy­mie­šala v miske (čerstvé by­linky mô­žete po­u­žiť podľa vlast­nej chuti). .
Cesto som roz­de­lila na dve po­lo­vice. Jednu po­lo­vicu som vy­vaľ­kala na ten­šie do tvaru kruhu a vy­kra­jo­vala okrúhle tvary na pi­rohy. Stred som vždy na­pl­nila tro­chou pl­nky a uzat­vo­rila. Pi­rohy som va­rila vo vria­cej mierne oso­le­nej vode, do­kiaľ ne­vyp­lá­vali na­po­vrch (dl­h­šie ne­varte, po­tom strá­cajú farbu). Opa­ku­jeme so zvyš­ným ces­tom. Dobrú chuť.

A post sha­red by 👩‍🍳 Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková (@fit­ness­guru_sk) on

View this post on Ins­ta­gram

🎃 VO­ŇAVÉ TEK­VI­COVÉ LIE­VANCE 🎃 A ako vy­uží­vate tek­vicu vy? La­hodné a na­dý­chané. 💛🥞 Mmmm­ňam! 😊 . Su­ro­viny (10 ks): špal­dová múka hladká 2 šálky tek­vi­cové pyré 1 šálka aké­koľ­vek mlieko 1 a 1/2 šálky ara­ši­dový olej 2 PL ko­ko­sový cu­kor 6 PL kyp­riaci prá­šok do pe­čiva 2 ČL jedlá sóda 1 ČL mleté klin­čeky 1/2 ČL mletá ško­rica 1 a 1/2 ČL mletý zá­zvor 1/2 ČL vajce 1 ks soľ štipka + ja­vo­rový si­rup na oz­do­be­nie . Po­stup: V jed­nej miske som si zmie­šala su­ché su­ro­viny (múku, cu­kor, prá­šok do pe­čiva, jedlú sódu, ko­re­niny, soľ), v dru­hej miske všetky mokré su­ro­viny (mlieko, vajce, olej, tek­vi­cové pyré). Su­chú zmes som vy­sy­pala do mok­rej zmesi a vy­mie­šala hladké cesto. Ro­zoh­riatú pan­vicu som zľahka po­trela ara­ši­do­vým ole­jom a ope­kala lie­vance do zlato – hneda. Pred po­dá­va­ním som ho­rúce lie­vance zľahka po­liala ja­vo­ro­vým si­ru­pom. . #he­althy #de­li­ci­ous #yummy #au­tumn #pump­kin #pan­ca­kes #bre­ak­fast #hun­gry #ea­ting #swe­et­to­oth #fo­od­porn #fo­odie #food #ins­ta­good #ins­ta­food #fo­od­sta­gram #tas­te­made #fo­od­lo­ver #dnes­jem #dnes­jim #dnes­jem­zdravo #fit­re­cepty #fit­ness­gu­rusk #uzas­ne­jedlo #vku­chyni #fo­odb­log­gers #slo­vakb­log­gers #fo­odin­flu­en­cer #bra­ti­slava

A post sha­red by 👩‍🍳 Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková (@fit­ness­guru_sk) on

View this post on Ins­ta­gram

🍕 UL­TI­MÁTNA PIZZA Z TVA­RO­HO­VÉHO CESTA 🍕 Práve sa ti spl­nil sen! 😎 Pizza, ktorú mô­žeš zjesť celú a ne­pri­be­rieš. Makrá, ktoré si za­mi­lu­ješ. 👇 . Celé pizza cesto ob­sa­huje: 325 kcal | 6g tuku | 27g biel­ko­vín | 38g sa­cha­ri­dov | . Su­ro­viny (1 men­šia pizza): 1/2 ba­le­nia jem­ného tva­rohu (cca 125g) 1 celé vajce (cca 50 g) 45 g hlad­kej špal­do­vej múky zmes ko­re­nia na pizzu väč­šia štipka soli . + prí­sady na pizzu, ktoré máte radi (pa­ra­daj­kový pre­tlak, par­me­zán, ku­ku­rica, hríby, šunka, ba­zalka…) . Po­stup: Všetky su­ro­viny na cesto som si jed­no­du­cho zmie­šala v miske. Plech som vy­lo­žila pa­pie­rom na pe­če­nie a po­mo­cou okrúh­lej formy na tortu som si ce­ruz­kou vy­zna­čila kruh. Cesto som ly­ži­cou ro­zot­rela na ple­chu a pri­dala prí­sady podľa chuti, ktoré mô­žete vi­dieť v su­ro­vi­nách). Pizzu som piekla pri­bližne 25 mi­nút vo vy­hria­tej rúre na 200 stup­ňov. . #ama­zing #he­althy #lo­wcal #pro­tein #spelt #pizza #piz­za­lo­ver #🍕 #food #fo­odie #fo­od­sta­gram #ins­ta­good #ins­ta­food #fo­od­porn #fit­pizza #fit­food #chef­mode #ho­me­made #ea­ting #hun­gry #girl #nom­nom #dnes­jem #dnes­jim #dnes­jem­zdravo #va­ri­mes­las­kou #vku­chyni #uzas­ne­jedlo #fit­re­cepty #fit­ness­gu­rusk

A post sha­red by 👩‍🍳 Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková (@fit­ness­guru_sk) on

View this post on Ins­ta­gram

🥕 OD­ĽAH­ČENÁ SVIEČ­KOVÁ SO ŠPAL­DO­VÝMI KNED­LÍKMI 🥕 Te­raz možno po­te­ším viac český ná­rod, ako ten slo­ven­ský! 😁 Ale nie, mys­lím si, že svieč­kovú zbož­nuje ne­je­den Slo­vák. 😍👌🙌 A aby sme sa tejto mňamke vy­hý­bali celý ži­vot zato, že ne­patrí me­dzi tie naj­zdrav­šie jedlá? To isto! 🤔 To by som ne­bola ja, ke­byže ne­skú­sim ob­ľú­benú kla­siku pri­pra­viť zdravo a od­ľah­čene. Stačí vy­me­niť pár su­ro­vín a do­siah­nete chutný a zdravý va­riant svieč­ko­vej. 💪 Hlavne ma prek­va­pilo, aké to bolo jed­no­du­ché. To platí aj o kned­lí­koch. Tie boli naj­jed­no­duch­šie! 😃 .  TIP: Ak chcete ušet­riť čas príp­ravy a ka­ló­rie, po­u­žite ku­ra­cie mäso. . KTO SI NAJB­LIŽ­ŠIE UVARÍ? . Su­ro­viny (4 por­cie): Omáčka + mäso: 500g ho­vä­dzej svieč­ko­vej 1 L ze­le­ni­no­vého vý­varu 1 tég­lik bie­leho jo­gurtu 1 väč­šia mrkva 1 väčší petrž­len 1/4 hla­vičky ze­leru 1 ci­buľa trs­ti­nový cu­kor mleté čierne ko­re­nie bob­kový list oli­vový olej ocot mor­ská soľ . Knedle: 4 stredne veľké uva­rené ze­miaky v šupe 150-200g po­lo­hru­bej špal­do­vej múky 1 ČL mor­skej soli . Po­stup: Omáčka + mäso- Na troške oli­vo­vom oleji v hr­nci som si opra­žila na­jemno na­krá­janú ci­buľu a zľahka pod­liala ze­le­ni­no­vým vý­va­rom. Po­tom som pri­dala na kocky na­krá­janú mrkvu, petrž­len a ze­ler a chvíľku po­va­rila. Takto mi vzni­kol ze­le­ni­nový zá­klad. Na­su­cho na pan­vici som si opiekla oso­lené a oko­re­nené ho­vä­dzie mäso z kaž­dej strany a vlo­žila do hr­nca spolu s bob­ko­vým lis­tom a do­chu­tila ešte mor­skou so­ľou a čier­nym ko­re­ním. Hr­niec som za­kryla po­kriev­kou a va­rila, do­kiaľ mäso ne­bolo uva­rené a mäkké. Po­tom som ho vy­tiahla na bok a ze­le­ninu vy­mi­xo­vala do hlad­kej omáčky. Na­ko­niec som pri­mie­šala biely jo­gurt, podľa chuti ocot a trs­ti­nový cu­kor. . Knedle- Uva­rené a vy­c­hlad­nuté ze­miaky som ošú­pala a na­strú­hala na­jemno. Po­tom som do ze­mia­koc pri­dala ly­žičku soli a po­stupne pri­sy­pá­vala múku, do­kiaľ mi ne­vzniklo jemné ne­le­pivé cesto. Ja osobne som z cesta vy­tvá­rala guľky o veľ­kosti gol­fo­vej lop­tičky a va­rila vo vria­cej vode, do­kiaľ ne­vyp­lá­vali na po­vrch. Po­kojne mô­žete z cesta vy­vaľ­kať dl­hší val­ček a od­kra­jo­vať men­šie „šišky“ ako gnoc­chi. Dobrú chuť.

A post sha­red by 👩‍🍳 Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková (@fit­ness­guru_sk) on

View this post on Ins­ta­gram

Tá farba. 💗 Skvelé a zdravé ri­zoto z čer­ve­nej repy, ktoré po­teší nie­len váš ža­lú­dok, ale aj vaše oči. 😍 Ob­sa­huje množ­stvo an­ti­oxi­dan­tov a vi­ta­mí­nov. 😊 Su­ro­viny: ku­ra­cie pr­sia ope­čené na oli­vo­vom oleji 2 ks (2x120g) ryža ar­bo­rio 1/2 šálky ze­le­ni­nový vý­var1 a 1/3 šálky čer­vená ci­buľa na­krá­janá na­jemno 1 ks uva­rená a na­strú­haná čer­vená repa 2 ks ces­nak na­krá­janý na plátky 1 ks oli­vový olej 1 a 1/2 PL mleté čierne ko­re­nie soľ Po­stup: V hr­nci som si ro­zoh­riala oli­vový olej, pri­dala som na­krá­janú ci­buľu, plátky ces­naku a chvíľu opiekla. Po­tom som pri­dala ryžu, ktorú som oba­lila v ci­buli a do­chu­tila so­ľou a ko­re­ním. Do ryže som vždy pri­dá­vala na­be­račku vý­varu, do­kiaľ ho vše­tok ne­na­siakla a opa­ko­vala. Keď bola ryža uva­rená a mala kré­movú kon­zis­ten­ciu, vmie­šala som cviklu. Pr­sia som si pri­pra­vila jed­no­du­cho. Plátky som si oko­re­nila (ko­re­nia po­u­žite podľa chuti) a po­trela oli­vo­vým ole­jom. Pri­pra­vené plátky som si opiekla a po­dá­vala k ri­zotu. Dobrú chuť. . #he­althy #ama­zing #be­et­root #chic­ken #ri­sotto #he­alt­hy­food #ins­ta­good #food #fo­od­pics #he­alt­hy­ea­ting #fit­food #lunch #din­ner #dnes­jem #dnes­jim #dnes­jem­zdravo #uzas­ne­jedlo #vku­chyni #zdra­ve­re­cepty #re­cep­ty­na­chud­nu­tie #cvik­lo­ve­ri­zoto #fit­re­cepty #fit­ness­re­cepty #fit­ness­gu­rusk #yum

A post sha­red by 👩‍🍳 Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková (@fit­ness­guru_sk) on

Do­mi­nika Stra­šif­tá­ková za­lo­žila Fit­ness­Guru v roku 2013 a za ten čas si vy­bu­do­vala slušnú zá­kladňu ver­ných fa­nú­ši­kov, kto­rým pri­náša denne nové ná­pady na chutné a zdravé jedlá. Kaž­dým re­cep­tom vy­vra­cia myš­lienku, že zdravé jedlá mu­sia byť nudné a bez chuti.

 

Komentáre