Keďže sme toho ná­zoru, že člo­vek ku šťas­tiu po­tre­buje šesť nôh – tie zvyšné štyri by mali pat­riť do­má­cemu mi­lá­či­kovi s vr­tia­cim chvos­tom – pri­pra­vili sme pre teba na­ozaj skrá­tený zo­znam psí­kov, ktorí ak­tu­álne hľa­dajú nie­len do­mov a úto­čisko, ale aj plnú ná­ruč lásky. Možno aj ty už dl­h­šie zva­žu­ješ, že si za­ob­sta­ráš ne­jaké do­máce zvie­ratko. A kde inde hľa­dať vhod­ného kan­di­dáta, ak nie v útulku? Pre­tože, keď #adop­tu­jes­mi­lu­jes!

1. NAJDA

Ešte pred ro­kom mrzla na re­ťazi pri chatr­nej búde, a keď to pre ňu ko­nečne vy­ze­ralo na lep­šie časy, do­stala sa z ka­luže do blata. Pre­šla nie­koľ­kými ne­zod­po­ved­nými ru­kami, čo sa, bo­hu­žiaľ, pod­pí­salo na jej zdraví. Voči ľu­ďom ale ne­za­nev­rela, rada sa ne­chá hlad­kať a mi­luje do­konca aj deti. Ne­pre­ká­žajú jej iné psy ani mačky. Má sto­per­centné hy­gie­nické ná­vyky. Najda má pri­bližne 6 ro­kov, no trpí bo­les­ťami chrb­tice. RTG uká­zalo, že po nej v mi­nu­losti ktosi strie­ľal. V tele má broky. Bo­lesti by však po in­jek­cii a kľu­do­vom re­žime mohli čo­skoro zmiz­núť. Ku šťas­tiu jej chýba už len do­mov plný lásky.

2. BLAC­KIE & BLUE

Dve je­den až dvoj­me­sačné ses­tričky Blac­kie a Blue vy­ho­dil po­čas mra­zi­vého ví­kendu kon­com feb­ru­ára ktosi pri kon­taj­ner. Hoci už sú v dob­rých ru­kách, do OZ Pes v nú­dzi do­ra­zili pre­mrz­nuté, vy­chud­nuté a plné pa­ra­zi­tov. Aby toho ne­bolo málo, ve­te­ri­nár im diag­nos­ti­ko­val sv­rab. Za­tiaľ sú v ka­ran­téne a pod­stu­pujú liečbu. Na­šťas­tie, pa­pajú už samé. Ses­tričky sú prav­de­po­dobne krí­žence staf­forda a podľa svojho sfar­be­nia do­stali i mená. V do­spe­losti budú zrejme stred­ného vzrastu. Kas­trá­cia, až tro­chu vy­rastú, je pod­mien­kou ich adop­cie.

3. EIKA

Táto drobná sučka pri­ces­to­vala do útulku Pes v nú­dzi až z vý­chod­ného Slo­ven­ska z róm­skej osady, kde je si­tu­ácia so psami kri­tická. Vy­šet­re­nie po­ško­de­ného oka uká­zalo, že naň prav­de­po­dobne vô­bec ne­vidí. Je možné, že v prí­pade bo­lesti ho bude nutné kom­pletne vy­o­pe­ro­vať. Eika je však ne­uve­ri­teľne milé a vďačné psíča. Nemá prob­lém ani s inými psíkmi. Za­slúži si po­cí­tiť teplo do­mova, v kto­rom ne­bude ni­komu pre­ká­žať jej drobný han­di­cap.

4. BEL­LINDA

Už je to rok, čo sme Bel­linda na­šli tú­lať sa osa­mo­tenú a zmä­tenú. Nik sa k nej ne­prih­lá­sil. Boh­vie, čím si táto krí­ženka lab­ra­dora pre­šla, zo za­čiatku bola to­tiž veľmi pla­chá a ne­dô­ver­čivá. Má asi se­dem ro­kov, no stále sa do­káže za­hrať ako malé šteňa. Na­vyše, je veľmi mie­ru­mi­lovná, ho­dila by sa preto aj ako spo­loč­níčka k star­ším a me­nej ak­tív­nym ľu­ďom, ale i k de­ťom, s kto­rými by mohla po­be­ho­vať po záh­rade. Ne­pre­ká­žal by jej ani iný psí spo­loč­ník na zá­bavu. Hlavne, nech je pri nie­kom, kto ju bude mať rád.

5. MERY

Mery nám pred pár me­siacmi na­hlá­sili jej ná­lez­co­via ako chro­nickú ute­kajku, kto­rej do­mov však ni­kto ne­pozná. Hoci mala na krku obo­jok, ne­bola na ňom žiadna iden­ti­fi­kačná známka. Je to pri­bližne troj­ročná ši­bal­ská krí­ženka zla­tého re­trie­vera, s jej úsme­vom vy­zerá ozaj ako z ame­ric­kého filmu. Ľudí mi­luje, iné psy ju veľmi ne­zau­jí­majú. Ak ju prí­liš otra­vujú, smiešne si šomre po­pod nos. Bude však po­tre­bo­vať do­mov, ktorý bude dobre oplo­tený a za­bez­pe­čený, aby sa Mery svo­jim no­vým pá­nom opäť ne­vyb­rala nie­kde na po­tulky.

Ak už doma jed­ného mi­lá­čika máš, (alebo z iných dô­vo­dov) pre ďal­šieho už miesto u teba nie je, ur­čite vieš, že sa psí­kom z útul­kov a ka­ran­tén­nych sta­níc dá po­môcť aj inak. A oni roz­hodne našu po­moc po­tre­bujú, lebo sami si po­môcť ne­môžu. Nie­kedy stačí uro­biť “málo”. Aj na prvý po­hľad ma­lič­kosti môžu ta­kýmto zvie­ra­tám zme­niť za­chrá­niť ži­vot.♥

____________________________________________________________

Čo by si ešte mala ve­dieť?

Všetky psy sú oč­ko­vané, kas­tro­vané a či­po­vané. Na­chá­dzajú sa v útulku Pes v nú­dzi vo Zvo­len-Budča alebo v do­má­cich de­po­zi­toch. V prí­pade zá­ujmu o psíka vždy kon­tak­tujte: pesv­nu­[email protected] alebo vo­lajte na 0948 213 214, 0948 891 391…

Komentáre