V dobe pl­nej svet­rov a pá­si­ka­vých tri­čiek sa ur­čite aj ty sna­žíš unik­núť to­muto ste­re­otypu. A práve preto by si mala vpus­tiť do ži­vota re­bel­skú značku Th­ras­her.

Ich mi­kiny či tričká sú must-have kús­kami pre každú fas­hi­onis­tku, ne­ho­vo­riac o tom, že sú nad­ča­sové, re­be­lant­ské a dobre kom­bi­no­va­teľné. Je úplne jedno či ideš do školy, nie­kam do mesta alebo máš len lazy deň. Či to bude Th­ras­her mi­kina, ktorá ťa za­hreje v chlad­nom po­časí.

zdroj: aran­buru.sk

Th­ras­her tričká  sa ho­dia k čo­mu­koľ­vek a ty mô­žeš vy­rá­žať dych všet­kým na­okolo. Th­ras­her je stará skate-ová značka, ktorá sa teší veľ­kej ob­ľube a po­núka mnohé mo­dely väč­ši­nou do­pl­nené oh­ni­vým lo­gom, ale vďaka rôz­no­ro­dosti tejto značky máš stále mož­nosť zdvi­hnúť re­be­lant­skú latku ešte vyš­šie.

zdroj: aran­buru.sk

zdroj: aran­buru.sk
zdroj: aran­buru.sk

Na zá­ver to naj­lep­šie, všetky tieto kúsky od Th­ras­her náj­deš v Aran­buru, ktorý ti pri­náša tro­cha in­špi­rá­cie.

Fo­to­gra­fie:

ins­ta­gram.com/klau­di­po­lon­cova/

ins­ta­gram.com/mimi_self/

TS: Aran­buru.sk

Komentáre