Ariana Grande si nás zís­kala svo­jou pes­nič­kou Thank u, next, ktorá sa stala hym­nou mno­hých zlo­me­ných, no stále sil­ných sŕdc. Ho­vo­ríme ĎALŠÍ!, ale ďa­ku­jeme za všetky bý­valé vzťahy, ktoré nás veľa na­učili. A ne­platí to len na tie par­tner­ské vzťahy … 

Ďa­ku­jem a zbo­hom patrí aj mo­jej ka­ma­rátke, ktorá do­ne­dávna bola mo­jou best. Keď sme sa po­znali, bola rov­nako bláz­nivá a plná ži­vota ako ja. Rýchlo sa z nás stali ses­try, pre­tože sme si vo všet­kom roz­umeli. A hoci naše pria­teľ­stvo bolo plné zá­bavy a hl­bo­kých roz­ho­vo­rov, stala sa z nej to­xická osoba, ktorá zo mňa vy­sala všetku ener­giu.

Žiar­lila, keď som sa ba­vila s inými ľuďmi, roz­prá­vala mi do duše, aby ma ovplyv­ňo­vala sme­rom, ktorý sama chce a pre­kro­čila hra­nice, ktoré už ne­boli v po­riadku. Aj na­priek tomu všet­kému bola stále mo­jou naj­lep­šou pria­teľ­kou, keď mi bolo ťažko.

Veľa ľudí ti po­vie, že nie všetky pria­teľ­stvá sú zdravé, no nie­kedy by bola ich strata ešte ťaž­šia.

Chý­bali mi naše in­terné vtipy, ale ťa­žoba, ktorá ma trá­pila za­kaž­dým, keď mi vy­čí­tala veci, ktoré by si ne­do­vo­lil ani môj fra­jer bola hor­šia. Nie­kedy som mala po­cit, že mi s ním ne­dop­raje ani strá­viť ví­kend. Chcela som sa len roz­prá­vať s ka­ma­rátmi a ve­dieť, aké je to ne­to­xické pria­teľ­stvo. Také, ktoré člo­veka ne­vy­čer­páva.

Po čase ma za­čala ob­vi­ňo­vať za všetky naše hádky a tvr­dila, že len ja som prí­či­nou všet­kého stresu, ktorý v ži­vote má. Som síce člo­vek, ktorý robí chyby, ale nedá sa ospra­vedl­ňo­vať viac, ako je po­trebné. Cí­tila som sa na­hne­vaná a ukriv­dená.

Po­viem ti, ak ti pria­teľ­stvo spô­so­buje stres a trá­pe­nie je len jedna mož­nosť. Pre­ru­šiť váš kon­takt.

Nie som do­ko­nalá, ale pre takto ne­vy­rov­na­ného a ma­ni­pu­la­tív­neho člo­veka som bola až prí­liš dobrá. Blokla si ma na so­ciál­nych sie­ťach, aby mi ne­mu­sela od­po­ve­dať na moje ar­gu­menty. Tlies­kam. Kla­mala by som, ak by som po­ve­dala, že ma to vô­bec ne­trá­pilo. Ale ča­som som si uve­do­mila, koľko stresu mi zo ži­vota od­išlo. Ka­pi­tola uzav­retá.

Ho­vorí sa o ro­man­tic­kých vzťa­hoch, no ni­kto ne­ho­vorí o tom, ako bolí, keď stra­tíš naj­lep­šiu pria­teľku. Lú­čim sa so všet­kými ob­vi­ne­niami a det­skou men­ta­li­tou. Takže podľa slov Ari, to­xické pria­teľ­stvo? Thank you, next!

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre