Moja mama mi vždy ho­vo­rila: ,,Ak si nie­kedy dáš te­to­va­nie, vy­ho­dím ťa z domu“. A ja som si ho aj tak dala. A ona to na­ko­niec pre­žila a žia­den vy­ha­dzov sa ne­ko­nal. Ur­čite to veľa z vás po­zná a máte doma ro­di­čov, ktorí ne­majú na te­to­va­nie rov­naký ná­zor ako vy.  To, že si dáš te­to­va­nie ešte z teba ne­robí zlého člo­veka, no mnoho ľudí ich po­va­žuje za sym­bol zlého ži­vot­ného štýlu. Jed­no­du­cho si uro­bia o člo­veku zlý ob­raz. Ak pre­mýš­ľaš o ne­ja­kom te­to­vaní, no ne­máš do­sta­tok od­vahy, možno ju náj­deš v tomto článku.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

,,Te­to­va­nie je ako man­žels­tvo: je do­ži­vot­ným zá­väz­kom, nie­kedy bolí ako čert a jeho farba bledne po­stu­pom času“.

His­tó­ria te­to­va­nia siaha až do ďa­le­kej mi­nu­losti. Už v sta­ro­ve­kom Egypte mali ženy vy­te­to­vané bodky na bru­chu, ktoré mali chrá­niť dieťa po­čas te­ho­ten­stva. Dnes sa s nie­čím ta­kýmto stret­neme ešte v nie­kto­rých kra­ji­nách, no väč­ši­nou je te­to­va­nie sym­bo­lom člo­veka, jeho osob­nosti a duše. Ča­sto­krát nám do­káže na­po­ve­dať niečo viac o člo­veku. Nie­kto má rád vý­razné vzory, veľké fa­rebné ob­rázky a nie­kto zase ne­ná­padné a jemné, ktoré nie sú na prvý po­hľad tak vi­di­teľné. Fan­tá­zií sa me­dze ne­kladú a dnes sa te­tuje na­ozaj všetko.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

,,Moje telo je ča­so­pis a moje te­to­va­nia sú prí­behy.“ Johnny Deep

Ne­treba za­bud­núť aj na fakt, že na is­tých mies­tach to na­ozaj bolí. Pre za­čia­tok mô­žeš za­čať s nie­čím ma­lým, jed­no­du­chým alebo mô­žeš prísť na te­to­va­nie aj viac­krát. Tvoj ta­tér ti ur­čite po­radí. Čo sa týka fi­nan­cií, zá­leží od ta­téra a veľ­kosti te­to­va­nia. Je to však na celý ži­vot, takže sa oplatí in­ves­to­vať. Ur­čite to má svoje vý­hody aj ne­vý­hody, ako všetko os­tatné. Preto si dobre pre­mysli, či na­ozaj niečo ta­kéto chceš a ak áno, na aké miesto a čo to bude. Aby ťa to ne­skôr ne­o­mr­zelo. Ak si ale silno pre­sved­čená, že to chceš, ur­čite si svoj sen splň. Možno v star­šom veku príde mo­ment, kedy to bu­deš ľu­to­vať, ale do­vtedy máš ešte množ­stvo času a stále máš k dis­po­zí­cií aj chi­rur­gické od­strá­ne­nie. To ale nie je lacné.

unsp­lash.com

,,Pre nie­koho, kto mi­luje te­to­va­nia, je najv­zác­nej­šia čistá koža“.

Dú­fam, že so svo­jom no­vou ,,ker­kou“ bu­deš spo­kojná a ne­za­bú­daj, že ak už raz jedno máš, je to ako droga. Ne­os­ta­neš len pri jed­nom. Te­to­va­nie by pre teba malo mať hl­boký vý­znam. Dať si niečo vy­te­to­vať len preto, že to je mo­derné, je najh­lú­pej­šia vec akú mô­žeš uro­biť. Preto si to naj­skôr dobre pre­mysli a až po­tom ko­naj. Dr­žím ti palce.

A na zá­ver veľká dávnka tat­too in­špi­rá­cie a jedna skvelá pes­nička od Jor­din Sparks. 😉

🌹 @dra­go­nart.nyc

A post sha­red by Tat­toos Of Ins­ta­gram (@tat­toos_of_ins­ta­gram) on

https://www.ins­ta­gram.com/p/Ba­pQco-gHpY/?ta­ken-by=tat­toos_of_ins­ta­gram

Kil­ler rose !! 🌹😍

A post sha­red by Tat­toos Of Ins­ta­gram (@tat­toos_of_ins­ta­gram) on

#Love ❤️🌊🌴 (Photo by: @anut­bek­ker)

A post sha­red by Tat­toos Of Ins­ta­gram (@tat­toos_of_ins­ta­gram) on

Be­au­ti­ful. 🌺🌷🌿 #Tat­too made by: @pis­saro_tat­too

A post sha­red by Tat­toos Of Ins­ta­gram (@tat­toos_of_ins­ta­gram) on

Small text #tat­too on the be­au­ti­ful @kirs­tyf­le­ming 👰🏼😍

A post sha­red by Tat­toos Of Ins­ta­gram (@tat­toos_of_ins­ta­gram) on

Komentáre