Každé zna­me­nie má svoje cha­rak­te­ris­tické črty a to nie len vo vlast­nos­tiach osob­nosti, ale aj vo svo­jom zo­vňajšku. Aký účes je vhodný práve pre teba?

 

VOD­NÁR

Ženy v zna­mení vod­nára sú pria­teľ­ské, veľmi in­di­vi­du­alis­tické a ne­spú­tané duše. Pre­zen­tujú sa tak tro­chu svoj­sky a sú mi­lov­níčky slo­body. Žena v tomto zna­mení je plná pro­ti­kla­dov. Chce sa lí­šiť od svojho oko­lia a preto rada expe­ri­men­tuje. Vod­nári majú bujnú fan­tá­ziu a kre­a­tívnu my­seľ, preto ob­ľu­bujú módne vý­strelky a vi­di­teľné zmeny.

Práve preto je účes pre tento typ zna­me­nia ťažko ur­či­teľný. Prav­de­po­dobne bu­deš spo­kojná, ak bu­deš me­niť či už strih alebo farbu účesu vždy, keď ťa omrzí ten pô­vodný.

unsp­lash.com

 

RYBY

Žena v zna­mení rýb je veľmi cit­livá a krehká duša. Jej ty­pic­kou vlast­nos­ťou je obe­ta­vosť a dô­ver­či­vosť. Žena s touto po­va­hou je veľmi nežná a žen­ská, tiež vní­mavá a ne­se­becká.

To­muto než­nému a jem­nému typu pri­stanú dlhé vlasy, či už zvl­nené alebo rovné.

unsp­lash.com

 

BA­RAN

Žena na­ro­dená v zna­mení Ba­ran je veľmi ener­gická, silná osob­nosť. Je ne­zá­vislá, spon­tánna, pod­ni­kavá a rada koná sama za seba. Tak­tiež je veľmi dy­na­mická  a se­ba­ve­domá po­vaha. Pre svoje dob­ro­družné i tro­chu na­ivné srdce často ne­vidí pre­kážky ani tam kde sú .

Tebe ako se­ba­ve­do­mej a ne­zá­vis­lej žene pri­stanú krátke strihy ako na­prí­klad mi­kádo s krát­kou ofi­nou.

unsp­lash.com

BÝK

Ak si v zna­mení býka, po­tom si silná, tr­pez­livá a kľudná žena. Žena v zna­mení býka je veľmi tvrdo­hlavá a jej po­stoje sú tak­mer ne­menné. Táto žena je verná, vy­hýba sa ri­zi­kám a ne­rada skúša nové veci.

Účes pre ta­kúto ženu musí byť jed­no­du­cho upra­vi­teľný a pekný. Stav  na­prí­klad na blond me­lír v kom­bi­ná­cii orieš­kovo hne­dou far­bou. V tomto prí­pade ne­bu­deš mu­sieť za­sa­ho­vať veľmi do strihu.

pi­xa­bay.com

BLÍ­ŽENCI

Má veľmi ne­po­sednú po­vahu a je veľmi ná­la­dová. Táto žena je veľmi ak­tívna, ko­mu­ni­ka­tívna a všetko čo sa týka po­hybu je jej blízke. Pre toto zna­me­nie je naj­lep­šie ak zvo­líš ne­jaký vzdušný a ľahko upra­vi­teľný účes.

pi­xa­bay.com

RAK

Ra­čice sú cit­livé, sta­rost­livé a kľudné osôbky. Naj­dô­le­ži­tej­šie veci v  ich  ži­vote sú ro­dina a do­mov.Často krát sa tvá­ria ne­prí­stupne, tak­tiež sú veľmi ná­la­dové a pre­men­livé ako po­ča­sie.

Pre toto zna­me­nie naj­viac vy­ho­vuje uni­ver­zálny strih, s kto­rým sa dajú ro­biť rôzne účesy.Ob­čas ich ovplyvní ná­lada na­toľko, že sú schopné zme­niť cel­kový strih aj farbu. Vy­ho­vu­júce sú vlasy stred­nej dĺžky.

unsp­lash.com

LEV

Žena na­ro­dená v zna­mení leva je se­ba­ve­domá a silná žena, ktorá má veľa ener­gie. Vždy je rada, keď je stre­do­bo­dom po­zor­nosti a zá­ro­veň je ná­ročná, am­bi­ci­ózna a čestná.

Väč­šina le­víc sú bru­netky alebo blon­dínky a aj im to svedčí. Naj­rad­šej majú po­riadnu hrivu, kto­rou sa rady pre­zen­tujú. Vzdušné dlhé vlasy vy­sti­hujú tvoj šarm.

unsp­lash.com

Panna

Pannu cha­rak­te­ri­zuje ra­ci­ona­lita a prak­tický prí­stup. Táto žena veľmi rada všetko kri­ti­zuje, či už na svoju ad­resu alebo ad­resu jej oko­lia, čím si často pod­ko­páva vlastné se­ba­ve­do­mie.

Panny sú opatrné, spo­ľah­livé so zmys­lom pre de­tail a tiež fle­xi­bilné a obe­tavé.

Do­praj si účes, ktorý bude vy­ze­rať dobre aj bez akých­koľ­vek úp­rav. Po­lo­dlhé vlasy s ofin­kou či bez, ti do­dajú viac se­ba­ve­do­mia.

unsp­lash.com

Váhy

Toto zna­me­nia je po har­mó­nii tú­žiaca dip­lo­ma­tická žena. Často sa ne­vie sama roz­hod­núť.

V jej vnútri sa ukrýva ume­lecká duša, ob­čas ve­dúca bo­hém­sky ži­vot, tiež je  veľmi vní­mavá a má rada po­ria­dok.

Táto žena je šar­mantná a ele­gantná. Vzhľad je pre ňu veľmi dô­le­žitý. Po­trpí si na účes, ktorý pô­sobí ele­gan­tne a a upra­vene. Pri­stanú ti účesy ako uzly a uhla­dené chvosty.

unsp­lash.com

ŠKOR­PIÓN

Žena v tomto zna­mení mi­luje ex­trémy. Vie byť tvrdá ale zá­ro­veň cit­livá a zra­ni­teľná. Z tejto ženy priam srší prí­ťaž­li­vosť a se­ba­ve­do­mie, no nie­kedy vie byť pekne po­mstych­tivá a ne­pozná kom­pro­misy.

Pri­stane ti veľmi veľa úče­sov, od krát­kych po dlhé. Preto, že mi­lu­ješ ex­trémy si aj za vy­ho­lenú hlavu.

unsp­lash.com 

STRE­LEC

Žena ako stre­lec je pria­mo­čiara. Srší z nej opti­miz­mus a vždy dobrá ná­lada. Táto žena je veľmi im­pul­zívna, úp­rimná a spra­vod­livá.

Čo sa týka úče­sov, upred­nost­ňu­ješ skôr kla­siku, pre­tože chceš byť vždy upra­vená ale za päť mi­nút.

 unsp­lash.com

KO­ZO­RO­ŽEC

Žena v zna­mení ko­zo­rožca má váž­nej­šiu a dis­cip­li­no­vanú po­vahu. Je prak­tická a má rada vo ve­ciach po­ria­dok.

Keďže sa v po­vahe ko­zo­rožca pre­ja­vuje viac kon­zer­va­ti­vizmu a me­nej spon­tán­nosti, vhodný je skôr účes, ktorý je ove­rený. Módne vý­strelky a ex­tra­va­gan­cia pre teba roz­hodne nie sú.

Zvoľ skôr účes po­lo­dlhý alebo dlhý, upra­vený. Naj­lep­šie v  strihu do po­stupna.

unsp­lash.com

 

Komentáre