Je­den z na­sle­do­va­nej­ších ins­ta­gra­mov sveta patrí spe­váčke Se­lene Go­mez. Jej 147 mi­li­ó­nov fol­lo­we­rov jej za­vidí asi každý druhý wa­nabí in­flu­en­cer.

To, že Se­lena nie je len spe­váč­kou, ale aj in­flu­en­cer­kou svo­jej doby vie aj značka Puma, ktorá práve pre Se­lenu vy­ro­bila no­vu­čičký mo­del te­ni­siek Puma Cali. Te­nisky, ktoré v sebe ukrý­vajú skratku ame­ric­kého štátu Ca­li­for­nia sú pre­dur­čené k tomu, aby sa stali najk­raj­šie ces­to­va­teľ­ské te­nisky. Jed­no­du­cho sú to tie, ktoré chceš mať na kaž­dej foto zo svojho let­ného road tripu po Pa­ríži, Lon­dýne, či LA.

Te­nisky náj­deš aj v po­nuke slo­ven­ského ob­chodu Aran­buru.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Aran­buru.sk

Komentáre