Ni­kde nie je na­pí­sané, že on je ten pravý.

Väč­ši­nou tento fakt po­cho­píš až omnoho ne­skôr. Keď na­stanú zle časy v tvo­jom ži­vote, bude to on, kto bude se­dieť vedľa teba a dr­žať ťa za ruku, ve­nuje ti kopu mo­ti­vač­ných úvah, či po­zi­tív­nych myš­lie­nok len preto, aby ti čo i len o tro­chu vy­lep­šil ná­ladu.

Sám bude ve­dieť kedy je naj­lep­šie ostať ti­cho, mlčky byť pri tebe a ob­jí­mať ťa. Ne­vzdá to s te­bou ani keď ho bu­deš od seba od­sú­vať, lebo bude si ve­domý toho, že práve vtedy ho po­tre­bu­ješ naj­viac. A bude to on, kto sa po­staví hoc aj proti ce­lému svetu, iba preto aby do­ká­zal tebe, aj všet­kým, že ty si tá je­diná a žiadna iná tvoje miesto v jeho ži­vote ne­môže na­hra­diť.

zdroj: we­he­ar­tit.com

V noci bude le­žať vedľa teba a ho­diny strávi s tým, že sa bude na teba po­ze­rať  a ďa­ko­vať Bohu za to, že ťa má a že ťa na­šiel. Ne­musí kaž­dému svojmu zná­memu ho­vo­riť o tebe, vy­chva­ľo­vať ťa a ro­biť z teba bo­hyňu, pre jeho ňou bu­deš vždy, hoci oko­lie na to môže mať iný ná­zor, ni­kdy na­ozaj ni­kdy, sa nad tý­mito hlú­pymi po­znám­kami, po­za­sta­vo­vať ne­bude. Bude si ťa brá­niť a chrá­niť až do po­sled­ného mo­mentu. Mô­žeš byť stra­patá, una­vená, chorá  či ne­na­ma­ľo­vaná pre neho bu­deš vždy tým naj­lep­ším čo v ži­vote zís­kal.

Ne­bude sa ťa sna­žiť na silu me­niť.

Bude chcieť iba aby si bola šťastná, bude s te­bou viesť in­te­li­gentné roz­ho­vory, bude sa sna­žiť vy­rie­šiť každý prob­lém ktorý sa ti po­staví do cesty. Ráno ťa bude bu­diť s úsme­vom na tvári a boz­kom na čelo, lebo bude ve­dieť že práve takto to máš naj­rad­šej. Keď bu­deš ner­vózna a hys­te­rická, iba nad tým mávne ru­kou, lebo vie, že o pár mi­nút bu­deš opäť okej a všetko bude tak ako má.

zdroj: we­he­ar­tit.com

Každý je­den deň si na teba nájde čas, hoci len na pár se­kúnd, bude mu sta­čiť as­poň po­čuť tvoj hlas. Z jeho miest sa stanú vaše a všetky tvoje ta­jom­stvá budú u neho v bez­pečí. Tento člo­vek, ne­bude mať po­trebu ro­zo­brať teba, alebo vás s nie­kym iným, lebo si to, čo spolu máte bude vá­žiť na­toľko, že ne­do­volí aby iní vi­deli to sku­točné me­dzi Vami. Bude pri tebe stať nech sa stane čo­koľ­vek.

Ak ti raz sľú­bil več­nosť, dá ti ju, po­kiaľ ťa na­ozaj mi­luje. Po­kiaľ od­íde, hneď ako prídu prob­lémy, ne­plač drahá, to za tvoje slzy ne­stojí. A ak máš nie­koho, vý­ni­moč­ného, nie­koho ako ON, za nič na svete sa ho ne­vzdaj. Lebo si na­šla jack­pot v ľud­skej po­dobe. Tak ho mi­luj rov­nako, ako on mi­luje teba.

Komentáre