Pravda ti za­hojí srdce oveľa rých­lej­šie: Ak by s te­bou chcel byť, tak by s te­bou bol.

A je mi­lión mož­ných dô­vo­dov, prečo s te­bou nie je. Možno je to se­becký haj­zel, ktorý myslí len na seba, vy­užíva ťa, aby nie­kto iný žiar­lil, vy­užíva ťa vše­obecne, chová sa k tebe ne­pekne,..čo­koľ­vek. No tento fakt je ešte ťaž­šie pri­jať, po­kiaľ je to dobrý chla­pec, ktorý ťa má úp­rimne rád, no jed­no­du­cho ne­cíti to, čo cí­tiš ty. Alebo keď sa mu na­ozaj pá­čiš, no ne­myslí si, že si tá pravá. Alebo keď sa ti len bojí ub­lí­žiť, pre­tože je zmä­tený z mi­nu­losti.

Fak­tom však je, že či už je to su­per cha­lan alebo haj­zel, alebo niečo me­dzi, toto celé je o tebe. Treba sa po­hnúť vpred. Pre­tože ne­zá­leží na tom, či ste mali skvelý sex, či ťa ne­us­tále ro­zo­smie­val alebo ako dobre vám bolo, jed­no­du­cho s te­bou nechce byť. Možno nie je prí­jemné zmie­riť sa s tým, no za nie­koľko týž­dňov to prejde. A možno vďaka tomu prij­meš ko­niec vášho vzťahu a ne­bu­deš veci kom­pli­ko­vať zby­toč­nými hád­kami.

lovefoto: tum­blr

Je ľahké si tieto veci ospra­vedl­niť a možno si aj pri čí­taní týchto slov ho­vo­ríš pre seba tie svoje večné ar­gu­menty. Po­tre­buje len čas, po­tre­buje tro­chu pries­toru, bojí sa zá­väz­kov, tak naňho mu­sím len ísť po­maly, sta­via si okolo seba stenu a ja ju mu­sím zbú­rať.

No skús sa za­mys­lieť, ako sa cí­tiš ty. Ako jasné a pri­ro­dzené je pre teba mi­lo­vať ho. Ako vô­bec ne­mu­síš po­chy­bo­vať o tom, či s ním chceš byť. Ako vieš, že ti môže ub­lí­žiť, no je ti to úplne jedno. Chceš s ním byť, tak o neho bo­ju­ješ. Je to tak ľahké roz­hod­nu­tie, že to vlastne ani nie je roz­hod­nu­tie.

A vieš si pred­sta­viť, že by si cí­tila všetky tieto veci a aj tak by si s ním nech­cela byť?

Jed­no­du­cho ne­cíti to, čo cí­tiš ty. Nie je o tom pre­sved­čený, nie je to zďa­leka tak jed­no­značné, jeho srdce túži po nie­čom úplne inom. A nie je ľahké to pri­jať. No inak to nejde.

Je lep­šie ne­chať si zlo­miť srdce raz a po­riadne, ako ti­síc­krát – ne­us­tále do­okola, keď jeho re­ak­cie nie sú také, ako by si oča­ká­vala. Za­čni úp­rimne mi­lo­vať sama seba a pri­znaj si:

Ak by s te­bou chcel byť, tak by s te­bou bol.

Stocksy_txpc203e9889nY000_Small_398598foto: stocksy

ti­tulná foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre