Exis­tuje na tomto ska­ze­nom svete niečo lep­šie, ako víno, čo­ko­láda alebo tep­láky?

A te­raz si pred­stav, že všetky tieto tri veci nie­kto skom­bi­no­val a vy­tvo­ril kombo na­šich snov. Pia­tok ve­čer ma von ne­vo­lajte, pia­tok ve­čer už mám spo­loč­níka – svoje ví­nové ka­kao.

Je tak dobré, že ani ne­bu­deš mať vý­čitky z toho, prečo se­díš cez ví­kend doma.

Mu­sel to byť sku­točný gé­nius, kto vy­mys­lel niečo po­dobné: Chutí to to­tiž ako nebo. A dobré správy, vô­bec nie je ná­ročné na príp­ravu.

  1. Pri­prav si hr­niec a hoď do nej 3 ly­žičky ka­kaa (toho pra­vého, nie Granka pre­boha), 4 ly­žičky cukru a štipku soli.
  2. Na jednu por­ciu po­tre­bu­ješ pri­dať zhruba 3 po­liev­kové ly­žice mlieka a 1/4 po­hára čer­ve­ného vína.
  3. Mie­šaj na jem­nom ohni, až kým tvoj ná­poj ne­začne vrieť.
  4. Vlej ná­poj do hrn­čeka a ochut­naj nebo.

Ak chceš skú­siť iné al­ter­na­tívy, mô­žeš sa po­hrať s množ­stvom mlieka a vína, vý­borne sa k nemu ho­dia aj kúsky na­se­ka­nej čo­ko­lády, ško­rica či marsh­mal­lows.

Na zdra­vie!


ti­tulná foto: Tre­a­su­res and Tra­vels

Komentáre