Krásna a na­daná Aron MITU je ta­nečná lek­torka, cho­re­o­grafka a ta­neč­nica, ktorá si ži­vot bez tanca ne­do­káže pred­sta­viť. Vďaka pri­ro­dze­nému vzťahu k hudbe a tancu, ale tiež pra­vi­del­ným tré­nin­gom doma aj v za­hra­ničí, sa stala pro­fe­si­onál­kou vo svo­jom obore. Ab­sol­vo­vala mnoho ta­neč­ných batt­lov aj s nie­koľ­kými vý­hrami. Pra­vi­delne sa vzde­láva a ces­tuje po svete.

Po­chá­dzaš z Eti­ó­pie, no vy­rá­stla si na Slo­ven­sku. Si lek­tor­kou v Ri­ver­park Dance School, kde máš via­cero ta­ne­čných ho­dín. Čo ťa naj­viac mo­ti­vuje pri tvo­jej práci?

Naj­viac ma mo­ti­vuje ta­nec sa­motný, jeho roz­ma­ni­tosť. Vá­šeň, ktorú ume­nie skrýva ako ce­lok a v ne­po­sled­nom rade ľu­dia, ktorí nav­šte­vujú moje ho­diny. Ener­gia, ktorú spolu za­ží­vame na ho­di­nách je ne­opí­sa­teľná.

zdroj: Aron MITU/Ri­ver­park Dance School

V Ri­ver­park Dance School máš ok­rem iného aj ho­diny Dan­ce­hallu, Street Dancu a cho­reo na R´n´B. Ve­dela by si nám po­pí­sať, aký je me­dzi nimi roz­diel?

R’n’B je ho­dina, kde sa účast­níci stretnú s krát­kymi cho­re­o­gra­fiami na staré alebo nové hu­dobné R’n’B hity. Vkla­dám do nich je­di­nečný štýl, ale aj nové ta­nečné prvky, ktoré žiaci ná­sledne ľahko zú­žit­kujú na párty.

Stre­et­dance je ho­dina s viac ako 8 ta­neč­nými štýlmi. Je spo­jená s krát­kym vý­kla­dom da­ného ta­neč­ného štýlu a krát­kou va­riač­kou.

Dan­ce­hall je moja srd­covka. Celá ho­dina je o Ja­majke a mo­jom vní­maní Dan­ce­hallu. Vždy je pri­pra­vená kva­litná va­riačka, ktorá na­sle­duje po tech­nic­kom vý­klade rôz­nych ta­neč­ných kro­kov striktne z Ja­majky. Sú ho­diny iba pre ženy alebo zmie­šaná sku­pina, kde si môžu aj deti aj muži prísť za­tan­co­vať. Je to veľmi zá­žit­ková ho­dina.

Aký je tvoj naj­vä­čší ta­ne­čný úspech?

Ta­nec tvorí značnú časť môjho ži­vota. Nav­ští­vila som 2x ofi­ciálny Dan­ce­hall kemp pod znač­kou pro­fe­sora Dan­ce­hallu priamo v King­ston, kde som sa do­zve­dela veľa po­znat­kov o Ja­majke. Učia tam vý­lučne Ja­maj­skí top ta­neč­níci a lek­tori. Krum­ping som sa učila/učím od: Tight Eyez (za­kla­da­teľa štýlu), Lo­kin, Pop­pin, Olds­chool Hip-hop, Hou­se­dance: od USA lek­to­rov/Buddha Stretch, Toni Gogo, Don Cam­bell, Ju­nior Bo­oga­loo, Ca­leaf Sel­lers aj od fran­cú­zov/Ra­bah. Som vďačná za to, že som sa mohla na­učiť toľko po­znat­kov a ná­sledne ich odo­vzdá­vať ďa­lej. Tan­co­vala som s hviez­dami ako je Lil­lie McC­loud Cloud/USA či vo vi­deo­k­li­poch za­hra­nič­ných (Pit­bull, Step­han Mar­ley) a top slo­ven­ských in­ter­pre­tov (Majk Spi­rit, Ego, Tina, Ce­leste Buc­kin­gham, Kali…).

zdroj: Aron MITU/Ri­ver­park Dance School

Učíš a tiež ve­ľa ces­tu­ješ, ako teda trá­viš vo­ľný čas, ak ne­jaký popri všet­kých svo­jich ak­ti­vi­tách máš?

Voľný čas trá­vim tak, že veľa me­di­tu­jem a ve­nu­jem sa iným dru­hom ume­nia, napr. ma­ľo­va­niu. Kre­a­ti­vita a tvo­ri­vosť je pre umelca veľmi dô­le­žitá.

Čo môžu za­žiť ľu­dia na tvo­jich ho­di­nách v Ri­ver­park Dance School?

Ľu­dia si z ho­dín od­nesú v pr­vom rade cenné skú­se­nosti, zá­ži­tok, na­bijú sa ener­giou a na­učia niečo nové, prí­padne sa zdo­ko­na­lia v ta­neč­ných va­riá­ciách s pro­fe­si­onál­nym vý­kla­dom.

Mys­líš si, že aj „ta­ne­čné drevo“ sa do­káže na­učiť tan­co­vať?

Každý sa vie na­učiť tan­co­vať, kto chce a pra­vi­delne tré­nuje aj mimo ta­neč­ných ho­dín na sále s lek­to­rom.

zdroj: Aron MITU/Ri­ver­park Dance School

Ve­ľa žien chce do leta schud­núť ne­jaké to ki­le­čko. Dá sa vďaka tancu vy­for­mo­vať po­stava?

Jasné, dá sa. Veľa zá­visí od člo­veka, od na­sta­ve­nia stravy, ale tiež mysle. Ak pri tanci máte po­cit šťas­tia, baví vás to, viete ná­sledne spá­liť aj viac ka­ló­rií. Na ho­di­nách to je nie­kedy po­riadny za­be­rák a spo­jíte prí­jemné s uži­toč­ným. V Ri­ver­park Dance School sme ak­tu­álne roz­behli ho­dinu La­dies Afro Fit­ness, na kto­rej sa na chvíľu ocit­nete na pláži v sl­neč­nom Ka­ri­biku a verte mi, že spá­lite veľa ka­ló­rií. Je to cvi­če­nie spo­jené s tan­com. Stačí len vy­skú­šať.

Za­lo­žila si vlastný pro­jekt Rid­dim­dance. Po­vedz nám o ňom viac.

Rid­dim dance pro­jekt je láska, ktorá vznikla vo mne ako úcta k ryt­mom. Za­oberá sa hlavne Ja­maj­kou ako ce­lok a ta­neč­nými štýlmi, ktoré sú do veľ­kej miery ovplyv­nené Af­ri­kou.

zdroj: Aron MITU/Ri­ver­park Dance School

Viem, že do Ri­ver­park Dance School cho­díš pra­vi­delne na ľu­dové tance. Pá­či sa ti slo­ven­ský folk­lór?

Áno, cho­dím na kurz ľu­do­vých tan­cov. Veľmi ma to baví hlavne kvôli lek­to­rom, ktorí to vedú, lebo sú to pro­fíci a mô­žem sa ich na čo­koľ­vek spý­tať ohľadne slo­ven­ského folk­lóru, ktorý sa mi veľmi páči.

Chcela by si nie­čo od­ká­zať za­čí­na­jú­cim ta­ne­ční­kom?

Ak ste sa roz­hodli tan­co­vať, lebo Vás to na­pĺňa viac du­ševne ako fy­zicky, robte to ur­čite hlavne pre ra­dosť, ale za­cho­vajte tancu úctu. Ak sa chcete ne­skôr stať pro­fe­si­onálmi, ma­kajte na sebe viac ako si mys­lite, že je po­trebné.

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Ri­ver­park Dance School. 

Komentáre