Po­riadna dávka ener­gie, skve­lých ta­neč­ných kre­ácií, hudby aj emó­ciami na­bitý prí­beh – to všetko di­vá­kom po­núkne pri­pra­vo­vaný slo­ven­ský film BACKS­TAGE, ktorý si budú môcť v ki­nách vy­chut­nať už v marci 2018. Film o pl­není snov, pria­teľ­stve a láske pred­sta­vil svoj prvý te­a­ser, ktorý uka­zuje, že sa na­ozaj mô­žeme te­šiť na to naj­lep­šie zo slo­ven­skej he­rec­kej aj ta­neč­nej scény.

BACKS­TAGE je prí­be­hom sku­piny mla­dých ta­neč­ní­kov zo Svitu, kto­rých vzá­jomné pria­teľ­ské vzťahy budú vy­sta­vené tvr­dej skúške, keď sa pre­pra­cujú do fi­nále vy­sní­va­nej te­le­víz­nej ta­len­to­vej sú­ťaže. V úlo­hách čle­nov stre­e­to­vej ta­neč­nej sku­piny West Co­ast Crew sa pred­sta­via  Tony Po­ru­cha (Buddy), Má­ria Hav­ra­nová (Mary) a ďalší čle­no­via zná­mej ta­neč­nej sku­piny The Pas­tels, ale i On­drej Hraška, ktorý si za­hrá úlohu ta­jom­ného Huga. He­recké maj­strov­stvo tiež pred­vedú známi herci ako Ivana Chýl­ková, Ro­man Luk­nár či Ju­dit Bár­dos, ktorí budú práve zo zá­ku­li­sia ta­neč­nej sú­ťaže ako po­rota a pro­duk­cia na­ze­rať na (nie­len) ta­nečné vý­kony par­tie zo Svitu.

Práve mes­tečko Svit zo­hrá vo filme BACKS­TAGE vý­znamnú úlohu. Pro­du­centka filmu Sil­via Pa­ná­ková z ARINA Film Pro­duc­tion uvá­dza, že jeho vý­be­rom chceli pod­tr­hnúť krásne, aj keď chu­dob­nej­šie zá­ze­mie fil­mo­vých po­stáv, ktorí vy­tvo­ria stre­et­dan­covú ta­nečnú sku­pinu. Spo­ločne sní­vajú o tom, že raz vďaka nej budú slávni a bo­hatí. „Svit sme si vy­brali aj kvôli Ba­ťo­vým teh­lo­vým dom­če­kom, ktoré do­dá­vajú mestu špe­ci­fickú iden­titu, najmä po vý­tvar­nej stránke. Na­vyše našu re­ži­sérku An­dreu Sed­láč­kovú uchvá­tila pa­no­ráma Vy­so­kých Ta­tier, ktoré vo filme ne­mohli chý­bať,“ do­dáva S. Pa­ná­ková.

O ta­nečnú stránku filmu BACKS­TAGE sa po­sta­ral Miňo Ke­reš. Známy cho­re­o­graf, ktorý stál za de­siat­kami te­le­víz­nych česko-slo­ven­ských šou (Let´s dance, Tvoja tvár znie po­ve­dome, Česko-Slo­ven­sko má Ta­lent…)  a aj za jed­ným z na­jús­peš­nej­ších slo­ven­ských mu­zi­ká­lov Prí­beh Ulice. Práve str­hu­júce ta­nečné cho­re­o­gra­fie z dielne ta­neč­nej sku­piny The Pas­tels a ďal­ších úspeš­ných zo­sku­pení, popri emó­ciami vy­pä­tom prí­behu, budú jed­ným z nos­ných pi­lie­rov filmu.

Prvý te­a­ser k filmu je možné nájsť na we­bo­vej stránke https://backs­ta­ge­film.sk/, všetky ak­tu­álne in­for­má­cie sú pub­li­ko­vané aj na FB stránke Film Backs­tage a na Ins­ta­grame https://www.ins­ta­gram.com/backs­ta­ge­film/. V slo­ven­ských ki­nách bude mať film BACKS­TAGE pre­mi­éru v marci 2018.

https://www.you­tube.com/watch?v=5IA-ppl­Mxy8

Tla­čová správa

Komentáre