Petra Toth je ta­len­to­vaná šper­kárka a di­zaj­nérka, ktorá je na slo­ven­skom trhu už dl­hší čas a ohro­muje nás svo­jou au­ten­tic­kou tvor­bou. Petra vo svo­jej tvorbe po­u­žíva pô­vodné slo­van­ské or­na­menty a pre­tvára ich do so­fis­ti­ko­va­nej sú­čas­nej tvorby. Vy­chut­naj si roz­ho­vor so sym­pa­ťáč­kou, ktorá sa riadi hes­lom: „Člo­vek bez úcty k tra­dí­ciám je ako strom bez ko­re­ňov, naj­menší ná­por ho ľahko vy­trhne z pod­staty“ a my v od­zadu.sk sme ne­sku­točne vďačné, že môžme ro­biť roz­ho­vory so skve­lými in­špi­ra­tív­nými že­nami, ktoré sa ne­báli vy­stú­piť z davu a ro­biť niečo, čo ich na­pĺňa.

Pri­znám sa, že som veľká mi­lov­níčka módy a v mo­mente, keď som si pre­zrela tvoj web pet­ra­toth.sk, som sa do tvo­jej tvorby za­mi­lo­vala. Pre­zraď nám, ako si sa k tomu do­stala.

Petra:  Šperky tvo­rím od svo­jich šies­tich ro­kov. Mys­lím, že tvorba šper­kov bola mo­jím osu­dom. Mi­lu­jem tvo­riť a kaž­dou ďal­šou ko­lek­ciou sa sna­žím ne­us­tále zlep­šo­vať a ino­vo­vať. Baví ma učiť sa a na­pre­do­vať. V sú­čast­nosti de­bu­tu­jeme úplne prvú ko­lek­ciu šiat, na kto­rej pra­cu­jem už vyše roka.

Mys­líš si, že kon­ku­ren­cia na trhu je pre teba prí­ťa­žou alebo mo­ti­vá­ciou? Exis­tuje vô­bec pre teba na slo­ven­skom trhu kon­ku­ren­cia?

Petra: Osobne kon­ku­ren­ciu vô­bec ne­rie­šim, ur­čite sú na Slo­ven­sku tvor­co­via, ale ich tvorbu vô­bec ne­evi­du­jem. Kon­cen­tru­jem sa najmä na svoju dvoj­ročnú dcéru a na tvorbu. Ale ak sa mám na chvíľu za­mys­lieť nad kon­ku­ren­ciou, sú to skôr glo­bálne značky, ktoré so si­lou veľ­kého mar­ke­tingu ovlá­dajú trh šper­kov nie­len na Slo­ven­sku, ale aj ce­lo­sve­tovo.

Z čoho čer­páš in­špi­rá­ciu pri svo­jej tvorbe?

Petra: Po­sled­ných 10 ro­kov sa prog­ra­movo ve­nu­jem tvorbe in­špi­ro­va­nej ľu­do­vými vzormi a folk­ló­rom. Štu­du­jem slo­van­skú sym­bo­liku a sna­žím sa naše vzory pre­trans­for­mo­vať do sú­čas­ného sveta. Nech­cem, aby moja tvorba pô­so­bila ar­chaicky, chcem aby folk­lórne vzory v mo­jom po­daní ožili a bol mo­derné a vy­hľa­dá­vané.

#Mi­leva na Du­naj­skej pláži ❤️

A post sha­red by Petra Toth (@pet­ra­toth­je­wel­lery) on

Keďže vo svo­jej tvorbe po­u­ží­vaš pô­vodné slo­van­ské or­na­menty, ur­čite mu­síš mať vzťah k Slo­ven­sku a k na­šej kul­túre. Čer­páš však in­špi­rá­cie aj zo za­hra­ni­čia pre svoju tvorbu?

Petra: K Slo­ven­sku mám veľmi po­zi­tívny vzťah, žije sa mi tu krásne a ne­mám dô­vod hľa­dať in­špi­rá­ciu za hra­ni­cami. Od­vtedy, čo som za­čala štu­do­vať náš folk­lór mám plný ar­chív vzo­rov a kre­sieb, ktoré by som mohla po­u­žiť na ďal­šie ko­lek­cií. Folk­lór je pre mňa ne­vy­čer­pa­teľ­nou stud­ni­cou in­špi­rá­cie.

Aký bol prvý šperk, ktorý si vy­ro­bila a čo bolo tvo­jim pr­vot­ným im­pul­zom, ktorý ťa k tomu do­vie­dol?

Petra: Viete si pred­sta­viť, ako asi vy­ze­ral šperk vy­ro­bený 6 roč­ným diev­čat­kom? 🙂 Bola to spona do vla­sov pre moju ka­ma­rátku v škôlke, tá si ju do­dnes ar­chi­vuje 🙂

Aká bola tvoja naj­zau­jí­ma­vej­šia zá­kazka?

Petra: Moja tvorba nie je za­lo­žená na zá­kaz­kách, ko­lek­cie tvo­rím slo­bodne. Vždy podľa toho, v akom som sú­čas­nom na­sta­vení. Po­sledná ko­lek­cia šper­kov je ve­no­vaná dcére Mi­leve, keď sa na ňu po­zriete a viete túto in­for­má­ciu ur­čite uvi­díte, ako veľmi ma láska k nej in­špi­ruje a po­háňa k ďal­šej tvorbe.

Takto vy­ze­rajú moje ty­pické pra­covno/ma­ter­ské piatky 👯

A post sha­red by Petra Toth (@pet­ra­toth­je­wel­lery) on

Máš zá­kaz­níčky iba zo Slo­ven­ska alebo aj zo za­hra­ni­čia?

Petra: Naše pro­dukty po­sie­lame väč­ši­nou zá­kaz­ní­kom zo Slo­ven­ska, ale máme ob­jed­návky do ce­lého sveta.

Po­vedz nám v skratke o tvo­jom pra­cov­nom dni. Je to na­bité alebo po­ho­dové?

Petra: Zá­leží, v kto­rej fáze ma stret­nete. Keď sa tvorí nová ko­lek­cia som väč­šinu dňa za­vretá v ate­li­éri. Ale cez leto zvyk­nem mať tro­chu viac voľna. Vždy, keď mám dl­h­šie voľno už pre­mýš­ľam, čo by som mohla vy­mys­lieť nové. Od­kedy mám dcéru, tak sa väč­ši­nou prog­ram pod­ria­ďuje jej, a popri tom sa vo voľ­nom čase sna­žím pra­co­vať.

Aké po­sols­tvo ne­sie tvoja tvorba?

Petra: Lásku k na­šim ko­re­ňom. Treba si ctiť tra­dí­cie a mys­lím si, že každý by si mal nájsť vzťah ku svo­jej rod­nej kra­jine. Som veľmi rada, že čím ďa­lej, tým viac sa sna­žia slo­ven­ské značky dať do svojho di­zajnu aj niečo slo­ven­ské, niečo nád­herné s ci­tom a s lás­kou. Veď my máme tak nád­hernú kra­jinu a zvyky, tak prečo by sme ich ne­mali uka­zo­vať svetu? 

#bra­ce­let #mi­leva #col­lec­tion #Pet­ra­Toth

A post sha­red by Petra Toth (@pet­ra­toth­je­wel­lery) on

Mi­leva col­lec­tion ❤️

A post sha­red by Petra Toth (@pet­ra­toth­je­wel­lery) on

No­síš i ty svoje vý­robky, alebo sú len čisto pre zá­kaz­níčky?

Petra: No­sím len svoje vý­robky. Ja vždy tvo­rím akoby pre seba, číže všetko, čo vy­tvo­rím, aj s ra­dos­ťou no­sím. Mys­lím, že by to bolo zvláštne, keby som no­sila šperky od iných tvor­cov.

Na ktorý svoj šperk si naj­viac hrdá?

Petra: Vždy na ten po­sledný vy­tvo­rený. Keďže za tvor­bou kaž­dého z nich je ob­rov­ský kus práce, sú to také moje malé ví­ťazs­tvá, na ktoré som hrdá.

Peti, čo by si od­ká­zala čí­ta­teľ­kám od­zadu.sk? 

Ne­vzdá­vajte sa, tvorte, in­špi­rujte, vážte si naše tra­dí­cie a zvyky a hlavne sa ne­vzdá­vajte svo­jich snov!

Ďa­ku­jeme krásne za roz­ho­vor.

Tvorbu Petry si mô­žeš po­zrieť na Ins­ta­grameFa­ce­bo­oku alebo na jej  ofi­ciál­nej stránke.

Komentáre