Pravá láska ťa ne­vodí za nos. Nejde s te­bou na do­ko­nalé rande a ne­roz­práva sa s te­bou celé ho­diny len pre to, aby ťa po­slal smutnú do­mov a už ni­kdy viac sa ne­oz­val. Ne­vy­volá v tebe fa­lošné ná­deje, on tvoje oča­ká­va­nia od vzťahu na­plní. Ne­dáva ti fa­lošné sľuby, na­opak, svoje slovo vždy do­drží a vždy sa ťa snaží prí­jemne prek­va­piť. Ni­kdy pri ňom ne­bu­deš zmä­tená a ne­zraní ťa. Ne­bude si z teba ro­biť srandu alebo ti na­dá­vať. Ne­správa sa k tebe ako keby si bola vec a za nič ne­stála. V žiad­nom prí­pade nie je ne­vys­pelý alebo det­ský. Ne­odíde upro­stred dô­le­ži­tej kon­ver­zá­cie, ni­kdy kvôli nemu ne­bu­deš pla­kať a nemá se­becké úmysly.

Muž, ktorý ťa sku­točne mi­luje ťa ni­kdy ne­ne­chá v ne­is­tote a verí v teba

Ni­kdy ťa ne­pod­ce­ňuje, ni­kdy ťa ne­súdi za tvoju mi­nu­losť, na­miesto toho ťa ak­cep­tuje a do­káže sa vy­spo­ria­dať so všet­kými tvo­jimi ne­do­stat­ka­mi. Vždy bude po­čú­vať tvoje prob­lémy a ak ťa pre­padne úz­kosť, po­môže ti. Po­snaží sa po­cho­piť všetko, čo ťa straší a ni­kdy sa ne­bu­deš pri ňom mu­sieť sa­mej seba pý­tať, či si pre neho dosť dobrá. Dá ti na­javo, že ťa mi­luje a ni­kdy sa ne­bu­deš mu­sieť o jeho lásku do­pro­so­vať.

Láska tvojho ži­vota sa bude o teba sta­rať, akoby si bola niečo na­ozaj vzácne

Vždy ti podá po­mocnú ruku a urobí všetko pre to, aby si sa pri ňom cí­tila, že si pre neho všet­kým. Ot­vorí ti dvere, kúpi ti kvety a po­ces­tuje kvôli tebe aj na kraj sveta. Chlap­covi, ktorý ťa ľúbi srší z očí jem­nosť a než­nosť. Vie, že po­kiaľ je s te­bou, musí byť zod­po­vedný. Je k tebe úp­rimný a ne­ba­la­mutí ti hlavu svo­jimi slad­kými re­čami a vždy sa ti za svoje chyby ospra­vedlní.

Pravá láska urobí z teba pri­oritu svojho ži­vota a svoje zá­ujmy od­su­nie bo­kom, aby sa ti mohla ve­no­vať

Bude ťa re­špek­to­vať na sto per­cent. Nie­len teba, ale aj všetky tvoje myš­lienky, pre­sved­če­nia, plány a oča­ká­va­nia. Vždy sa bude sna­žiť na­chá­dzať v tebe to naj­lep­šie, pri­víta ťa s ot­vo­re­nou ná­ru­čou a za­hojí ti všetky bo­les­tivé rany. Ne­bude ťa od ni­čoho od­rá­dzať, práve na­opak, všetky tvoje sny sa po­kúsi na­pl­niť. Vo všet­kom ťa bude pod­po­ro­vať a ne­us­tále ti pri­náša ob­rov­ské množ­stvo mo­ti­vá­cie. Pravá láska nič od vzťahu ne­čaká, ne­snaží sa brať, ale na­opak dá­vať a nájde si ťa aj sama.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre