Muž­ská ko­lek­cia Mos­chino je­seň/zima 2018-19 pred­ve­dená 13. ja­nu­ára 2018 v Mi­láne po­čas týždna módy Mi­lan Fas­hion Week – muži a žen­ská pre-fall ko­lek­cia z dielne Je­remy Scott opäť šo­ko­vala. Ak ste si mys­leli, že už viac to nejde, po zhliad­nutí ko­lek­cie jar/leto 2018 móda ženy,  po­čas sep­tem­bro­vého Mi­lan Fas­hion We­eku, kde mo­delky za­odel do  prí­rody – do ob­lá­či­kov z kve­tov, lu­pe­ňov a ko­rún stro­mov, mý­lili ste sa.

Mos­chino ten­to­krát ud­rel na zmysli nie ro­man­tic­kým ná­dy­chom ko­lek­cie, ale úplne na­opak,  pre­hliadka bola pre­sý­tená na­pí­na­vou at­mo­sfé­rou s ná­dy­chom ero­tiky, prv­kami sado-maso a pod­tó­nom fe­tišu.

Pro­vo­ka­tívna, ex­pre­sívna, aro­gan­tne od­vážna so se­xu­ál­nym pod­tó­nom. Mos­chino,  kre­a­tívny ria­di­teľ Je­remy Scot pred­sta­vilo vý­bušnú zrážku dvoch prv­kov, spo­je­nie sve­tác­keho muža s jeho tem­nou strán­kou. Ob­le­kové saká, látky na ob­leky, prúžky, ban­kár­sky odev, to boli hlavné prvky tejto ko­lek­cie, ktoré módny dom Mos­chino ob­no­vil a pre­tvo­ril ne­ča­ka­ným, pro­vo­ka­tív­nym až vzru­šu­jú­cim spô­so­bom. Ban­kár­ske ob­leky boli roz­po­lené a zvle­čené z ra­mien, chý­bali nie­ktoré časti, holé ra­mená mu­žov bez ru­ká­vov alebo do­konca úplne chý­ba­júca vr­chná časť, či od­ha­lené hrude s pop­ru­hami s ero­tic­kým ná­dy­chom a prv­kami sado-maso.

zdroj: Vo­gue.com

Nie­čím po­dob­ným pred 30 rokmi šo­ko­vala spe­váčka Ma­donna v klipe Ex­press Your­self.  Za zvuku do­mi­nant­nej pul­zu­jú­cej hudby sa na móle blysli  vy­soké la­ko­vané šnu­ro­va­cie čižmy nad ko­lená, čižmy ry­bár­skeho strihu až ku steh­nám, lesk­núca sa la­ko­vaná koža a celo te­lové la­te­xové mo­dely, mo­dely s ku­klami na hla­vách, vy­soké pán­ske čižmy na na­hom tele, alebo vo va­riante s ka­bá­tom, bol zvý­raz­nený muž­ský pás, po­u­žité kor­zety, po­li­cajné čiapky, muž­ské strihy rie­šené spredu a vzadu na­opak s vy­čač­ka­nou čas­ťou, koža v kom­bi­ná­cii s li­go­ta­vými strap­cami,  vo­lánmi a boa,  smo­kin­gové strihy búnd a ka­bá­tov,  po­u­ži­tie sado-maso prv­kov, všade dý­cha­júci fe­tiš lo­ook.

 

 

zdroj: Vo­gue.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (35)
zdroj: Mo­dels wear cre­a­ti­ons as part of the Mos­chino me­n's Fall-Win­ter 2018-19 col­lec­tion, that was pre­sen­ted in Mi­lan, Italy, Sa­tur­day, Jan.13, 2018. (AP Photo/An­to­nio Ca­lanni)

zdroj: Vo­gue.com

zdroj: Vo­gue.com

zdroj: Vo­gue.com

zdroj: Vo­gue.com

Od­hliad­nuc od la­texu, kože, sado-maso prv­kov, Mos­chino pred­vie­dol aj ko­lek­ciu no­si­teľ­ných ka­bá­tov kla­sic­kého strihu, kva­lit­ných tra­dič­ných ma­te­riá­lov, ele­gan­ciu a jed­no­du­chosť.

zdroj: Vo­gue.com

zdroj: Vo­gue.com

zdroj: Mos­chino

Tak­tiež sme mohli vi­dieť tra­dičné trench co­aty kla­sic­kého strihu alebo ne­tra­dičné smo­kin­go­vého strihu a vpredu s krát­kou čas­ťou a z ume­lých ma­te­riá­lov.

zdroj: Mos­chino

zdroj: Vo­gue.com

Ďal­ším no­si­teľ­ným kús­kom z ko­lek­cie bol ka­bát z fa­loš­nej ko­žu­šiny s ná­pismi.

Zdroj: Vo­gue. com

Ex­pre­sívna časť muž­skej ko­lek­cie z dielne Mos­chino mi­xu­júca zá­ro­veň role mu­žov, žien a stvo­rení od­liš­nej se­xu­ál­nej orien­tá­cie, kde každý z mo­de­lov mal vlastnú rolu, ne­iden­ti­fi­ko­va­teľné po­hla­via či od­lišné se­xu­álne orien­tá­cie, muži v žen­ských prv­koch ob­le­če­nia, to všetko je vo vzá­jomne synch­ro­ni­cite.  Po­tlá­čané sú jasné lí­nie de­le­nia po­hlaví, všetko na rov­na­kej plat­forme exis­tenč­ného by­tia, uvoľ­nené sú ná­zo­rovo úzke pred­stavy  oslo­bo­dené od škru­púľ.

zdroj: Vo­gue.com

zdroj: Vo­gue.com

Kla­sické vl­nené ka­báty, ka­báty z ume­lej ko­žu­šiny, saká a bundy boli po­tla­čené po­znám­kami, slo­vami ako kosť, od­pad, či gýč a ho­rúci alebo gra­fic­kými po­tla­čami so za­pí­na­cím špend­lí­kom na­vo­dzu­júc pun­kový efekt.

zdroj: Vo­gue.com

Muž­ské kra­vaty v čier­nej koži a všetky sado-maso prvky sa ob­ja­vili buť v la­te­xo­vom pre­ve­dení alebo v koži: masky, helmy, čižmy, obojky, pop­ruhy, ru­ka­vice.

zdroj: Vo­gue.com

Ne­mô­žeme opo­me­núť dlhé sexi gla­mour ru­ka­vice a kor­zety alebo psie obojky.

zdroj:  Mos­chino

Je­remy Scott sa vy­hral aj so stri­hom ka­bá­tov, veľa z nich malo pre­dĺžené vlečky v tak­mer sur­re­a­lis­tic­kých stri­hov.  Chr­bát ka­bá­tov s vleč­kami ťa­ha­jú­cimi sa po móle

zdroj: Vo­gue.com

zdroj: Vo­gue.com

Ob­ja­vili sa pro­vo­ka­tívne ul­tra sexi krátke žen­ské out­fity v kom­bi­ná­cii so šnu­ro­va­cími čiž­mami výšky po stehná a ex­tra­va­gantný muž­ský mo­del prie­hľad­ného čier­neho žu­panu s boa.

zdroj: Vo­gue.com

Je­remy Scott za­kon­čil módnu show tan­de­mo­vým spo­je­ným smo­kin­go­vým sa­kom na dvoch mo­del­kách, ktoré pre­šli po móle vo vy­so­kých opät­koch so sa­kom spo­je­ným na za­dnej časti evo­ku­júc spo­je­nie muža a ženy, spo­ločne navždy ako dvo­j­ičky.  Show sa niesla v du­chu od­kazu –  po­tlá­ča­nie lí­nií po­hlaví – ktorý je muž a ktorá je žena?

zdroj: Vo­gue.com

V ko­lek­cii sme mohli ale vi­dieť aj pekné no­si­teľné mo­dely šiat z jem­ných ma­te­riá­lov, krátke či dlhé šaty.

zdroj: Vo­gue.com

Módny ná­vrhár Je­remy Scott vy­šiel na zá­ver pre­hliadky na mólo so všet­kými mo­delmi. 

Na­proti tomu v sep­tem­bri 21. , 2017 šo­ko­val touto ro­man­ticko-sno­vou ko­lek­ciou in­špi­ro­va­nou z prí­rody. Mo­delky za­odel do kve­tín, lu­pe­ňov, ko­rún stro­mov a ob­lá­či­kov, či pú­či­kov.

Zdroj: the­qu­ar­dian.com

Komentáre