Nie­kde me­dzi veľ­kos­ťami žien a pa­le­tami make- upu sa zdá, že de­fi­ní­cia toho, čo zna­mená byť krásna, bola pre­kro­čená fy­zic­kými a ma­te­ria­lis­tic­kými štan­dardmi. Nový vý­skum naz­na­čuje, že krása je viac po­cit ako opí­saný fy­zický vzhľad člo­veka.

Od­kiaľ po­chá­dza krása?

Ako sa ho­vorí, krása za­čína zvnútra a vy­stu­puje von. To zna­mená, že ak je člo­vek krásny vo svo­jom vnútri, tým viac bude krásny aj z vonka a bude sa lep­šie cí­tiť vo vlast­nej koži. Ko­run­kou krásy, bude jed­no­du­chý zá­blesk vášho úsmevu.

Ne­exis­tuje žiadny od­tieň rúžu, ani ob­tia­hnuté čierne šaty, v kto­rých by ste au­to­ma­ticky po­cí­tili krásu. Ne­exis­tuje jed­no­duchší spô­sob, ako cí­tiť krásu, než za­čať od seba. A pri tom to mnohí ľu­dia ro­bia úplne na­opak.

zdroj: pin­te­rest.com
Ako sa cí­tiť krásna?

Vy­skú­šajte uro­biť niečo pre seba. Možno ísť be­hať do parku, kde vás prí­roda na­bije po­zi­tív­nou ener­giou. Po behu si dať spr­chu a po­tom si sad­núť k svo­jej ob­ľú­be­nej knižke. Sta­rajte sa o to, aby ste boli so se­bou spo­kojná. A to do­ká­žete je­dine sama so se­bou.

Ne­skôr, keď to do­ká­žete, alebo sa bu­dete cí­tiť spo­kojná a šťastná, skúste sa na seba po­zrieť do zrkadla. Sama uvi­díte, že osoba, ktorá sa na vás po­zerá z od­razu zrkadla je na­ozaj krásna. Bez zby­toč­ného lí­če­nia, bez šiat a vecí, podľa kto­rých os­tatní vní­majú krásu.

zdroj: unsp­las.com

Vi­díte to? Áno, to, čo v tom zrkadle po­tom uvi­díte je na­ozaj sku­točná a na­ozaj­stná krása.

zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre