Toto je prí­beh o dvoch ľu­ďoch, ktorí sa mi­lo­vali, no vzťah im tak­mer stros­ko­tal vďaka so­ciál­nym sie­ťam. Ni­kto z nich toho dru­hého ne­pod­vie­dol v pra­vom zmysle slova. No je­den z par­tne­rov pod­vá­dzal toho dru­hého emo­ci­onálne, čo môže byť nie­kedy ešte hor­šie.

Pre Emmu to všetko za­čalo, keď si zria­dila Fa­ce­book. Známi jej už dl­h­šiu dobu vra­veli, aby sa na so­ciálnu sieť pri­hlá­sila, no ona mala po­cit, že by si tam aj tak ne­mala s kým pí­sať, keďže mala málo pria­te­ľov. Pri­dala si iba čle­nov svo­jej ro­diny, su­se­dov a pár pria­te­ľov a to bolo všetko.

Po nie­koľ­kých me­sia­coch sa ale do­stala do kon­taktu s jej sta­rými pria­teľmi zo stred­nej školy a tiež so svo­jím bý­va­lým pria­te­ľom Bo­bom. Ne­vi­dela ho už roky a tak bola nad­šená, keď jej po­slal žia­dosť o pria­teľ­stvo. Nad jeho fot­kami a fot­kami jeho ro­diny do­ká­zala trá­viť ho­diny. Po­mys­lela si, že je to po­riadny kus chlapa. Jej pria­teľ Rich ju opus­til. Keď uvi­dela Bo­bove fotky, na kto­rých uka­zo­val svoj šťastný ži­vot, zá­vi­dela mu.

Čím viac roz­mýš­ľala nad Bo­bom, tým viac pre­stá­vala mať rada svojho pria­teľa. Jed­ného dňa mal Bob na­ro­de­niny a tak sa mu roz­hodla na­pí­sať zo­pár pek­ných riad­kov, aby mu za­bla­ho­že­lala. Akosi tu­šila, že jej na­píše správu.

„Ďa­ku­jem Ti Emma za pekné bla­ho­že­la­nie. Ne­vi­deli sme sa tak dlho. Pa­mä­táš si, ako sme ša­leli, keď sme boli mladí?“

Emma sa za­han­bila. Pa­mä­tala si na to veľmi dobre. Od ich váš­ni­vého vzťahu ubehlo veľa ro­kov, no mala po­cit, akoby sa to všetko udialo včera. Vrá­tili sa jej staré spo­mienky na mladú lásku. Roz­hodla sa po­čkať deň – dva, kým Bo­bovi na správu od­píše. Nech­cela to­tiž na neho ne­jako tla­čiť.

Po­slala mu krátku správu o svo­jom ži­vote a svo­jej ro­dine. Sa­moz­rejme, Bob jej od­pí­sal. A tak sa to za­čalo. Dala mu like na fotku, on jej zasa na post. Z ob­čas­ných správ sa na­ko­niec stala ce­lo­denná zá­le­ži­tosť. Tak dlho si do­ká­zali pí­sať. Me­dzi se­bou zdie­ľali tak­mer všetko – od ro­diny, svo­jich detí cez prácu až po vý­chovu. S od­stu­pom času sa ich správy stá­vali dô­ver­nej­šími. Stali sa z nich opäť pria­te­lia.

A na­ko­niec ich stará láska opäť ožila. Pí­sali si o svo­jich na­ras­ta­jú­cich ci­toch a skra­cho­va­ných vzťa­hoch. Ešte sa však nech­celi stret­núť. Toto po­mys­le­nie o po­ten­ciál­nej schôdzke nie­kde uviazlo v ich srd­ciach a ne­stihlo ešte vy­plá­vať na po­vrch. Tu­šili však, že sa opäť do seba za­ľú­bili. Pro­stred­níc­tvom Fa­ce­bo­oku, aj keď boli od seba nie­koľko ti­síc ki­lo­met­rov.

Ne­stretli sa osobne, ni­kdy spolu ne­te­le­fo­no­vali alebo si ne­pí­sali e-maily. Aj na­priek tomu boli do seba šia­lene za­mi­lo­vaní. Až do jed­ného dňa, kedy Emma ne­chala svoj Fa­ce­book ot­vo­rený. A správu od Boba si vši­mol jej pria­teľ. Ten na­šiel pol roka starú kon­ver­zá­ciu me­dzi nimi dvoma a po jej pre­čí­taní bol šo­ko­vaný, skla­maný a zra­nený. Emma o ňom na­pí­sala toľko ne­pek­ných správ. Vraj je tučný, le­nivý a zlý. Po­čas toho, čo čí­tal tie správy, pla­kal. Celý čas. Zis­til však, že Emma bola do Boba ne­ho­rázne za­ľú­bená a v ich vzťahu cí­tila osa­me­losť.

V tej chvíli Emma vstú­pila do izby a na­sky­tol sa jej po­hľad na pria­te­ľovu tvár zmá­čanú sl­zami. Otázka, ktorú za­šep­kal sa ešte dlho vzná­šala v pries­tore. „Emma, prečo?“

Ani je­den z nich však to­tiž nech­cel, aby im táto aférka zni­čila vzťahy. Chceli ešte pop­ra­co­vať na jeho zá­chrane. Mu­seli zme­niť nie­ktoré veci a za­ho­jiť si rany po aférke cez Fa­ce­book.

Emma pre­ru­šila aké­koľ­vek puto s Bo­bom, vy­ma­zala si ho z pria­te­ľov. Ďa­lej sa sna­žila vniesť opäť do jej exis­tu­jú­ceho vzťahu s pria­te­ľom to, čo mu chý­balo. Všetky tie ma­lič­kosti, ktoré po dlhé roky ig­no­ro­vali a ne­zau­jí­mali ich. Ri­cha na­padla myš­lienka, že by si mal Emmu opäť zís­kať. Ako inak, než cez Mes­sen­ger?

Po­vieš si, že je to hlú­posť, no ču­duj sa svete – za­fun­go­valo to. Každý deň si po­sie­lali me­dzi se­bou správy. Spo­je­nie týmto spô­so­bom po­mohlo uspo­ko­jiť hl­bokú po­trebu Emmy pre čas­tej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu a lás­ky­plné slová. A keď si na­vzá­jom če­to­vali, pre­bu­dili v sebe za­nie­tenú vá­šeň a lásku, ktorá v ich srd­ciach dl­ho­dobo spala. Tento hl­boký po­cit emo­ci­onál­neho spo­je­nia vie­dol k spo­koj­nému a zmys­lu­pl­nému sexu.

Na­vzá­jom si vy­mie­ňali me­dzi se­bou kom­pli­menty a dlhé, vrúcne bozky. Možno sú to pre nie­koho ma­lič­kosti, no vďaka nim obaja cí­tili, že nie­kam pat­ria a že sú mi­lo­vaní.

Presne ta­kýmto spô­so­bom by mali páry me­dzi se­bou rie­šiť prob­lémy vo vzťahu. Nájsť ur­čitý kom­pro­mis a tiež také rie­še­nie, ktoré by ich vzťah za­chrá­nilo a nie na­opak po­to­pilo.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre