Tak ako si nie­kedy po­tre­bu­jeme upra­tať izbu a uro­biť si vo ve­ciach po­ria­dok, tak si nie­kedy po­tre­bu­jeme uro­biť po­ria­dok aj v hlave. Toto ,,upra­to­va­nie myš­lie­nok“ je však oveľa ťaž­šie ako to bežné upra­to­va­nie. Nejde to len tak ľahko, no vý­sle­dok stojí za to. Na to, aby si to zvládla, po­tre­bu­ješ čas, pa­pier, pero a tr­pez­li­vosť.

Prvú vec, ktorú si mu­síš uve­do­miť je, že na overt­hin­king mí­ňaš veľmi veľa svojho času a svo­jej ener­gie. Možno sa ti to nezdá, ale za­mysli sa nad tým, koľko času si zby­točne pre­mr­hala mys­le­ním na niečo, čo ti ub­li­žuje. Alebo pa­ni­ká­re­ním ohľa­dom vecí, ktoré ne­do­ká­žeš zme­niť.

Ur­čite sa dal čas a ener­gia po­u­žiť lep­šie a efek­tív­nej­šie na veci, ktoré si po­tre­bo­vala alebo chcela uro­biť, ale jed­no­du­cho to ne­šlo.

Práve preto si mu­síš uro­biť zo­znam. Ča­som som zis­tila, že zo­znamy sú skvelé, ak máš v hlave bor­del. Za­ru­ču­jem ti, že ti to po­môže.

Zdroj: unsp­lash.com

Ako na to?

Na­píš si, čo všetko po­tre­bu­ješ uro­biť, na čo mu­síš mys­lieť, na čo ne­smieš za­bud­núť, čo chceš v ten deň uro­biť a po­dobne.

Na­píš si tam aj to, čo ťa trápi, na čo ne­us­tále mys­líš a to, čo by si rada z hlavy vy­ho­dila. Môže to byť jedna vec alebo aj de­sať vecí, na tom až tak ne­zá­leží. Všetko si to pod seba na­píš a roz­mýš­ľaj.

Keď bu­deš mať ten zo­znam pred se­bou, uvi­díš, čo je na­ozaj dô­le­žité a na čo vlastne vô­bec ne­máš čas a ener­giu. Preto je dô­le­žité si to všetko spí­sať. Na pa­pieri to vždy vy­zerá lep­šie ako v tvo­jej hlave.

Teda, v tvo­jej hlave to vždy vy­zerá sto­krát hor­šie ako to je. A to je fakt, každý to tak má. Hneď ako po­vieš, čo ťa trápi nie­komu inému alebo to na­pí­šeš na pa­pier, zis­tíš, že to nie je až také hrozné, ako sa zdá.


Zdroj: unsp­lash.com

Po­kra­čuj takto!

Zo­znam máš, vieš, čo chceš a čo nie. Vieš, čo po­tre­bu­ješ uro­biť a čo ťa ťahá dolu. Te­raz vezmi pero a pre­škrtni všetky veci, na ktoré prosto ne­máš čas.

Vy­hoď ich zo svo­jej mysle tak, ako vy­ha­dzu­ješ staré tričko zo skrine. Ne­pot­re­bu­ješ ho, za­berá ti v skrini miesto pre nové, pekné veci. Chá­peš, kam tým mie­rim…

Nie je to jed­no­du­ché, ale všetko je ľah­šie, keď si to roz­de­líš, ro­zo­be­rieš na časti a hlavne, dáš zo seba von.

Upra­to­va­nie mysle je ťažké a zdĺhavé, ale stojí za to. Keď upra­ceš izbu, vy­drží to koľko? Týž­deň? Dva? Ale ak si osvo­jíš tento ,,men­tálny“ po­ria­dok, vy­drží ti na celý ži­vot. Ideš do toho?

Komentáre