Čím sme star­šie, tým máme väč­šie ná­roky na muža, pre­tože už vieme, aké sme, čo od ži­vota oča­ká­vame a čo chceme. Ho­vorí sa, že ženy bez par­tne­rov sú ste­re­otypné, no nie je tomu úplne tak. Iní ľu­dia ab­so­lútne ne­tu­šia, ako sa tie ženy cí­tia. V prie­behu pár ro­kov, ak sú ne­us­tále bez par­tnera alebo len skú­šajú rôzne zo­znamky, zis­ťujú, že lep­šie je byť sama, ako s nie­kým, kto jej len spô­so­buje trá­pe­nie. 

Čím sme star­šie, cí­time sa lep­šie, spo­koj­nej­šie a vy­rov­na­nej­šie. Pre­šli sme si is­tými ži­vot­nými ob­do­biami, už viac vieme, čo od dru­hých ča­kať a preto nás čo­koľ­vek ne­dos­tane. Už rôzne štú­die do­ká­zali, že čím sme starší, vieme si viac uží­vať ži­vot a ak nám ne­jaký vzťah ne­vy­ho­vuje, od­chá­dzame skôr, akoby sme sa mali úplne zni­čiť.

Ur­čite aj ty si po­tvr­díš, že ne­chá­peš, ako si ako úplne mladá te­e­ne­gerka mohla do­vo­liť ľu­ďom za­ob­chá­dzať s te­bou až prí­liš. Ako si sa ne­chala ma­ni­pu­lo­vať a tak­tiež ne­chá­peš ani vzťahy, ktoré si mala.

zdroj: Photo by Pri­scilla Du Preez on Unsp­lash.com

Možno to bude aj tou eman­ci­pá­ciou, no v tomto prí­pade to nie je niečo, čo je prí­liš zlé. Práve na­opak. Je úplne v po­riadku, ak vieš, že ti je lep­šie sa­mej, ako vo vzťahu, v kto­rom by si ne­bola šťastná. Sa­moz­rejme, ne­mys­lím to, tak, že by si mala byť ne­za­daná navždy, no ak mo­men­tálne cí­tiš, že ti je lep­šie sa­mej, nie je dô­vod sa hr­núť do vzťahu. Dô­ve­ruj na­ča­so­va­niu v tvo­jom ži­vote. 

Tvoj vzťah k sebe sa­mej je ten naj­dô­le­ži­tejší, preto je dô­le­žité, aby si ho ne­us­tále bu­do­vala. Ako bu­deš môcť mi­lo­vať nie­koho iného, keď ne­mi­lu­ješ samu seba? Tvoje vzťahy s inými sú zrkad­lom vzťahu k sa­mej sebe. Sa­mota nie je ne­pria­teľ a uvi­díš to, keď zis­tíš, aké je skvelé byť aj chvíľu sama so se­bou, nie len ská­kať zo vzťahu do vzťahu.

Bu­duj si svoju ne­zá­vis­losť, uč sa, ži a ver, že ži­ješ spo­kojný ži­vot aj ako sin­gle žena. A ver, že ani to ne­bude tr­vať večne.

Komentáre