Se­ba­láska alebo self love. Všetky dobre vieme o čo sa jedná, prečo je tak veľmi dô­le­žitá a prečo je ťažké vy­bu­do­vať si ju. Lenže tento člá­nok nie je o bu­do­vaní se­ba­lásky. Je o tom, čo po­zi­tívne ti pri­ne­sie a ako zmení tvoj ži­vot k lep­šiemu. Dú­fam, že ťa in­špi­ruje a mo­ti­vuje k bu­do­vaní tej svo­jej.

#1 Zdra­vie

Ak sa na­ozaj mi­lu­ješ, mi­lu­ješ aj svoje telo a svoje zdra­vie, či už fy­zické alebo men­tálne. Za­čneš jesť zdravé jedlo pre­tože vieš, že to je pre teba dobré. Bu­deš sa sta­rať o svoje men­tálne zdra­vie naj­lep­šie ako vieš, pre­tože si nech­ceš ub­li­žo­vať. Keď si uve­do­míš, že sa máš sku­točne rada, bu­deš sa sama k sebe tak aj sprá­vať.

zdroj: unsp­lash.com
#2 Vzťahy, ná­lada a šťas­tie

To ako sa ty pri­ho­vá­raš ku sebe, to ako sa vní­maš alebo to, ako sa o seba sta­ráš je vi­dieť na­vo­nok, možno aj viac, ako by si si mys­lela. Ľu­dia ťa budú vní­mať šťast­nej­šiu, spo­koj­nej­šiu, vy­rov­nanú sama so se­bou. Na tvoje vzťahy či už v ro­dine, s pria­teľmi alebo pria­te­ľom to môže mať len po­zi­tívny vplyv.

Ve­rím tomu, že každý člo­vek vy­ža­ruje istú ener­giu. Tú ener­giu si tvo­ríme my sami, aj keď nám to nie­kedy nie­kto alebo niečo môže po­riadne skom­pli­ko­vať, mysli na to, že je­dine ty ju do­ká­žeš zme­niť. Či už k lep­šiemu alebo k hor­šiemu. Je to len na tebe ako uvi­díš veci okolo seba. Či sa sú­stre­díš na to zlé alebo bu­deš hľa­dať po­zi­tíva a sna­žiť sa udr­žať si dobrú ná­ladu a ener­giu.

#3 Se­ba­ve­do­mie a tvoj vlastný štýl

Náj­deš svoj vlastný štýl. Bu­deš sa cí­tiť skvele v ob­le­čení, ktoré si si vy­brala. Bude sa ti pá­čiť tvoj make-up, tvoje vlasy, do­pl­nky… Bude sa ti pá­čiť ako vy­ze­ráš, pre­tože si to TY. Uve­do­míš si svoju hod­notu a zis­tíš, že si lep­šia ako tí, ktorí ti nie­kedy tvr­dili opak. Ob­ja­víš to kým ozaj si, ob­ja­víš samú seba. To je ten naj­väčší po­klad a už ni­kto, ti ho ni­kdy ne­vezme.

#4 Zís­kaš mo­ti­vá­ciu niečo ro­biť, pre­tože si ve­ríš. Ve­ríš, že to do­ká­žeš
#5 Ľahko sa pre­ne­sieš cez všetko zlé

Tak na­prí­klad ľah­šie ľu­ďom od­pus­tíš. A prečo? Pre­tože vieš, že nemá cenu trá­piť sa tým alebo byť na­hne­vaná za niečo, čo sa stalo a už to ne­zme­níš. Od­pus­tíš ľu­ďom, ktorí ti ub­lí­žili, pre­tože ne­bu­deš zby­točne ni­čiť seba kvôli nim.

Alebo ak ty uro­bíš chybu. Asi by si sa naj­skôr za­čala ob­vi­ňo­vať. Ne­ná­vi­dieť samú seba pre ne­jakú hlú­posť, ktorá sa ti po­da­rila. Ale ak by to bol nie­kto iný? Nie­kto koho ľú­biš? Čo by si uro­bila? Naj­skôr by si sa toho člo­veka asi sna­žila ute­šiť. Vy­svet­lila by si mu, že nie je taký zlý ako si myslí a že všetci ro­bíme chyby. Prečo to tak ne­uro­bíš aj sama so se­bou? Seba by si mala ľú­biť zo všet­kých naj­viac a podľa toho, sa k sebe tak sprá­vať. A to aj vtedy, keď si uro­bila chybu.

Za­čneš re­špek­to­vať to, že nie si do­ko­nalá, prij­meš svoje ne­dos­tatky a na­učíš sa ich mi­lo­vať.

zdroj: unsp­lash.com
#6 Pre­stane ťa trá­piť, čo si o tebe mys­lia os­tatní

Tak ako sa bu­deš re­špek­to­vať za to, aká si vo vnútri, prij­meš aj svoj zo­vňaj­šok. Prij­meš všetky svoje ne­do­ko­na­losti, veci ktoré by si na sebe rada zme­nila.

Nie si taká, ako ťa vi­dia os­tatní. Si taká, ako sa vi­díš ty. Pre­tože ty naj­lep­šie vieš, aká v sku­toč­nosti si.

Komentáre