Zna­me­nie o člo­veku nie­kedy pre­zradí viac, ako by sme ča­kali. Takto sa jed­not­livé zna­me­nia sprá­vajú, keď ich pri­ve­dieš do roz­pa­kov. 

Ba­ran

Stiahne sa. Ba­ran je pria­mo­čiary a tvrdo­hlavý, takže aj keď klame, snaží sa ťa pre­sved­čiť o svo­jej pravde za každú cenu. Ne­snaží sa ar­gu­men­to­vať. Na­miesto toho sa izo­luje a do­volí kaž­dej strane, aby ho­vo­rila sama za seba.

Býk

Sna­žia sa od­vrá­tiť po­zor­nosť. Býci sú kre­a­tívne a veľmi zručné osoby. Vy­tvo­ria si akýsi vlastný fan­ta­zijný ob­raz svojho ži­vota, ktorý však s re­a­li­tou nemá ab­so­lútne nič spo­ločné. Do­konca ťa pri­nú­tia mys­lieť si, že sa o ňu jedná. Býk od prí­rody klame, ale tebe to ne­môže uš­ko­diť. Keď mu niečo po­ži­čiaš alebo s ním uzav­rieš ne­jakú do­hodu, tak­mer ni­kdy ju ne­do­drží a pre­sviedča ťa, že všetko je aj tak v na­pros­tom po­riadku.

@el­lie_gon­sal­ves #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Blí­ženci

Zvnútra ich zo­žiera po­cit viny, čo ti aj dajú na­javo. Sú ne­sku­točne úp­rimní, z času na­čas se­ba­kri­tickí a ne­majú radi to, ak nie­kto nie je čestný. Po čase pre­ja­vujú svoje obavy a strach, ktoré vy­plá­vajú na po­vrch.

Rak

Keď vy­ro­bia ne­jaký prú­ser, sna­žia sa o to, aby sa o ňom os­tatní ne­doz­ve­deli. Ak sa pred te­bou snaží niečo skrý­vať, zis­tíš to dvoma spô­sobmi: po prvé sú buď ne­prí­jemní a ne­vy­rov­naní, po druhé môžu za­ta­jiť niečo tak, že keď sa o tom na­ko­niec do­zvieš, bu­deš šo­ko­vaná. Keďže sú to cit­livé by­tosti plné emó­cií, svoje emó­cie a zá­ujmy sa sna­žia svetu ne­dá­vať na­javo.

Lev

Vždy sa tvá­ria, že je všetko v po­riadku. Po­kiaľ je lev ne­čestný, do­stane strach. Oni sami seba do­konca do­kážu pre­sved­čiť, že sa nič ne­deje, nech sa už jedná o čo­koľ­vek. Ak sa lev roz­hodne, že by si niečo o ňom ne­mala ve­dieť, ni­kdy sa to ne­doz­vieš.

Panna

Na zlo­mok se­kundy zva­žujú, či sú alebo nie sú schopní na teba niečo vy­tiah­nuť, av­šak za chvíľu do­ká­žeš ich pre­čí­tať. Poc­ti­vosť má pre nich hl­boký vý­znam, takže sa ne­mu­síš obá­vať, ak im zve­ríš svoje naj­väč­šie ta­jom­stvo. Je u nich v bez­pečí.

@ari­viere #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Váhy

Ne­budú ti vy­lie­vať svoje srdce, ale ne­budú ti ani kla­mať. Sna­žia sa zo­stať vy­vá­že­nými a v kľude, po­kiaľ sa pý­taš na ich osobný ži­vot. Aj keď nie sú ne­čestné, ne­priz­najú sa ti s ni­čím. Iba vtedy, keď už mu­sia.

Škor­pión

Budú ti kla­mať a svoje ta­jom­stvá si zo­berú so se­bou až do hrobu. Svoju my­seľ majú pevne uzav­retú a svoje po­city sa sna­žia za­krý­vať veľ­kým sar­kaz­mom. Do­kážu udr­žať ta­jom­stvo, čo je pre teba veľmi priaz­nivé, pre­tože ak by nám od­kryli všetky svoje myš­lienky, asi by nás to vy­pla­šilo.

Stre­lec

Všetko do­kážu pre­vrá­tiť na sar­kaz­mus. Ke­dy­koľ­vek stre­lec vtip­kuje, vždy ho­vorí sto­per­centnú pravdu. Ľah­šie ich po­cho­píš, ak si uro­bíš srandu z nie­čoho, o čom by si si ni­kdy ne­mys­lela, že je vtipné.

Ko­zo­ro­žec

Je­diná zvláštna vec, kto­rou ťa toto zna­me­nie môže prek­va­piť je ich pre­hnaná úp­rim­nosť, ktorá do­speje až do ta­kého bodu, že z toho bu­deš zmä­tená. Ko­zo­ro­žec ne­do­káže byť ne­čestný, pre­tože o všet­kom roz­mýšľa až prí­liš re­a­lis­ticky.

@na­sty­avai­ner #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Vod­nár

Sna­žia sa pre­sa­diť svoj vlastný ná­zor za kaž­dých okol­ností a do­kážu po­to­piť ko­ho­koľ­vek, kto ne­sú­hlasí s ich no­vým sve­to­ná­zo­rom. Z tohto dô­vodu sa u vod­nára stre­tá­vame s ne­ná­vis­ťou na cel­kom oby­čajné veci. Vod­nár si ne­myslí, že je ne­čestný, úplne ťa vie do­krú­tiť tak, že mu na­ko­niec uznáš za pravdu.

Ryby

Do­kážu sa sa­mo­ľúbo uš­kŕňať a zá­ro­veň sú ne­smierne hanb­livé. Tak­mer vždy ti po­ve­dia, čo úp­rimne cí­tia a čo za­ží­vajú. Často sú hravé, až tak­mer de­tin­ské. Ryby ne­majú radi dlhé hádky, pre­tože rad­šej chcú po­znať ich dô­vod.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre