Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Toto pred­via­nočné ob­do­bie za­čína mať do­sah už aj na mňa. Včera som pol­ho­dinu vy­ná­šal mega via­nočný strom­ček do bytu, zaj*bal si tri­sto eurovú bundu od ži­vice a te­raz se­dím nad štvr­tým by­lin­ko­vým ča­jom v kom­bi­ná­cií s jo­xom, tri­fe­dom a unif­lex kvap­kami do nosa. Tep­lo­mer už tretí deň za­sta­vuje na 38,5 a idem práve vy­ve­šať dnes už tre­tiu práčku. Takto chorý bý­vam raz, dva­krát do roka a presne toto je to ob­do­bie, keď ne­mám chuť na sex, lebo mi te­čie so­pel po brade (do­slova).

Sa­moz­rejme, ro­dinné prí­pady a kobru 11 som vy­me­nil za porno, lebo to vy­mýva mo­zog me­nej ako Se­mir a Ger­kan v ho­ria­com aute na dial­nici D1. Ak bu­deš nie­kedy u mňa se­dieť pri telke, tak stlač na ovlá­dači 108 a hneď tam na­skočí HD pas­sion porn. Dnes príde na náv­števu hoe me­nom Ka­rin, po­môcť mi oz­do­biť strom­ček a vy­rie­šiť ne­jak tie tvrdé per­níky, ktoré sme piekli týž­deň do­zadu. Za­bu­dol som tam dať chleba, tak ako ma učila mama.

Od rána do ve­čera skro­lu­jem web a hľa­dám dar­čeky, prí­padne ne­jakú do­vo­lenku na ja­nuár. Táto zima mi už le­zie hore kr­kom, presne tak, ako tebe pe­nis tvojho fra­jera, ktorý ťa v po­sled­nej dobe už ne­pri­ťa­huje. Toto zimné ob­do­bie je dosť ná­ročné na roz­chody, hádky a od­sťa­ho­va­nie zo spo­loč­ného bytu. Skús to ešte pár dní vy­dr­žať, uvi­díš, že pod via­noč­ným strom­če­kom to už bude lep­šie a nie­kde tam v kú­tiku sr­diečka ho nech­ceš po­slať k vode.

Sil­ves­ter som mal v pláne strá­viť s par­tiou na chate, ktorú som, sa­moz­rejme, aj za­pla­til, no pred­vče­rom som ju zru­šil, lebo ne­bolo vhodné spať 5 dní na chate s hol­kou, ktorá je ku*va raj­covná, no jej fra­jer je môj ka­ma­rát. V týchto ve­ciach ja zá­brany ne­mám, len nech­cem, aby mal on smutné očká kvôli tomu, že som prá­šil jeho holku vonku v ja­kuzzi. Keby ve­del, že so mnou bola mi­nulý pia­tok v shis­ha­bare, ur­čite by ma z tej Sil­ves­trov­skej chaty vy­škr­kol ešte skôr, ako som sa sti­hol od­hlá­siť.

Ver mi, mám na­ozaj veľkú chuť ísť tam, tajne ju šu­kať stále do­okola a ne­skôr si s ním pri­piť na Nový rok. Moje sve­do­mie je ten­to­krát vý­ni­močne sil­nej­šie ako môj pe­nis, preto pre udr­ža­nie dob­rých vzťa­hov osta­nem doma, pri kla­sic­kom Sil­ves­trov­skom prog­rame a ur­čite sa nájde nie­kto, kto ku mne rád príde.

Pre­páč, že si dnes ne­dos­tala sex prí­beh, no už pár dní mám ce­li­bát kvôli chrípke. Mo­men­tálne ve­diem mi­lostný ži­vot len s liekmi, ča­jom a piz­zou.

Tvoj Adam.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre