Ba­ran: štýl ran­de­nia: im­pul­zívny

Mi­lujú vzru­še­nie a spon­tán­nosť. Vy­hľa­dá­vajú vý­zvy a radi bo­jujú o srdce par­tnera. Majú ten­den­ciu za­mi­lo­vať sa cel­kom ľahko, no zo­tr­vať v dl­ho­do­bom vzťahu im robí väč­ši­nou prob­lém. Ne­ná­vi­dia ru­tinu a bý­vajú váš­ni­vými par­tnermi.

Býk: štýl ran­de­nia: tra­dičný

Býci vy­hľa­dá­vajú cit­livé a tra­dičné vzťahy. Chce úp­rimný a re­álny vzťah, preto ho často ne­náj­deme na žiad­nych in­ter­ne­to­vých zo­znam­kách. Ne­vy­ho­vujú mu prí­le­ži­tostné vzťahy, pre­tože hľadá niečo hl­b­šie. Kla­sické ran­de­nie musí pred­chá­dzať sa­mot­nému vzťahu.

Blí­že­nec: štýl ran­de­nia: flir­tu­júci

Mi­lujú byť cen­trom po­zor­nosti, radi sa ob­klo­pujú zá­ba­vou a sú pri­ro­dzene vtipní so zmys­lom pre flirt. Ži­vot ne­berú prí­liš vážne a keď sú sin­gle, v rade na nich čaká množ­stvo po­ten­ci­onál­nych par­tne­rov. Je len na ňom aby si vy­brali toho pra­vého!

Rak: štýl ran­de­nia: maz­navý

Raci sú presne tie par­tner­ské typy, ktoré sa ne­cí­tia dobre keď sú samé. Sú sta­rost­liví a cit­liví, pri­čom mi­lujú spo­ločné ve­čere, kedy môžu le­žať pod jed­nou pe­ri­nou so svo­jím par­tne­rom a vy­chut­ná­vať si vzá­jomnú blíz­kosť.

Lev: štýl ran­de­nia: váš­nivý

Lev, ako kráľ všet­kých zvie­rať, mi­luje byť zbož­ňo­vaný. Preto vy­hľa­dáva par­tnera, ktorý mu do­káže dať tento po­cit. Sú skve­lými líd­rami a často majú do­mi­nantné sprá­va­nie aj vo vzťahu. V po­steli bý­vajú váš­niví, a (na­šťas­tie) mo­no­gamní.

Panna: štýl ran­de­nia: ne­se­becký

Spo­ľah­livé a ne­se­becké panny zvyknú mať priame a ne­kom­pli­ko­vané vzťahy. Ni­kdy ne­budú ran­diť s tromi ľuďmi zá­ro­veň, pre­tože vzťahy berú se­ri­ózne už od za­čiatku.

Váhy: štýl ran­de­nia: mi­lu­júci

Aj keď je toto zna­me­nie orien­to­vané na krásu, vo svo­jom vnútri ukrýva zlaté srdce. Zá­leží im na to aby sa ich par­tner cí­til dobre a ne­majú naj­menší prob­lém s vy­jad­ro­va­ním svo­jich po­ci­tov. Ne­han­bia sa chy­tiť na ve­rej­nosti za ruku, či po­boz­kať svojho par­tnera.

Škor­pión: štýl ran­de­nia: sexy

Naj­zvod­nej­šie zna­me­nie zve­ro­kruhu. Hľa­dajú vý­ni­močné a hl­boké vzťahy. Ak ich nie­kto zaujme do­kážu byť veľmi im­pul­zívni, a práve vtedy sa ve­dia ľahko na­via­zať. Ne­treba sa toho báť, pre­tože na svete je množ­stvo oby­čaj­ných vecí a láska by ne­mala byť jed­nou z nich.

Stre­lec: štýl ran­de­nia: smelý

Silný a dob­ro­družný stre­lec mi­luje ne­ob­vyklé formy ran­de­nia. Rád na­rúša za­ve­dené normy, od­mieta tra­dič­nosť a ich voľná my­seľ sa od­zr­kad­ľuje aj v mi­lost­nom ži­vote. Po­kiaľ sa roz­hod­neš ran­diť práve s člo­ve­kom v tomto zna­mení, mô­žeš oča­ká­vať ne­oča­ká­vané.

Ko­zo­ro­žec: štýl ran­de­nia: lo­jálny

Ne­ču­dujte sa, ak  na pr­vom rande po­loží otázku za­me­ranú na deti. Je to­tiž veľmi ro­dinne orien­to­vaný, čo pre­mieta aj do svo­jich vzťa­hov. Vy­hľa­dáva sta­bi­litu a bez­peč­nosť, pri­čom mu zá­leží na za­bez­pe­čení ro­diny. Možno im chvíľu po­trvá kým sa usa­dia, pre­tože si po­tre­bujú vy­brať par­tnera dô­sledne.

Vod­nár: štýl ran­de­nia: vý­stredný

Títo ot­vo­rení ľu­dia mi­lujú ži­vot, radi spoz­ná­vajú no­vých ľudí, vecí a miesta. Ne­radi sa viažu a ob­vykle ne­vy­hľa­dá­vajú vážne a dl­ho­trva­júce vzťahy. Na to aby sa usa­dili po­tre­bujú byť za­mi­lo­vaní až po uši. Nič me­nej ich ne­do­káže pri­nú­tiť za­via­zať sa nie­komu.

Ryby: štýl ran­de­nia: ro­man­tický

Ryby sú ro­dení ro­man­tici a sníl­ko­via. Svoje srdce dá­vajú ľahko, a preto vo svo­jom ži­vote za­ží­vajú via­cero skla­maní. Naj­rad­šej trá­via čas osa­mote so svo­jou po­lo­vič­kou a vy­chut­ná­vajú si jeho/jej spo­loč­nosť.

Zdroj: msm.com

Komentáre