Každý je­den z nás si za­slúži lásku. No nájsť ju nie­kedy veľmi ťažké, pre­tože po­stu­pom času sa stá­vame zú­fa­lými a na lásku pre­stá­vame ve­riť. Ne­boj sa, láska exis­tuje, len treba ve­dieť kde a hlavne ako ju hľa­dať. A s týmto ti možno po­môže aj zna­me­nie zve­ro­kruhu, v kto­rom si na­ro­dená.

Ba­ran

Stav na svoju silnú stránku, kto­rou je od­vaha. Ne­boj sa ris­ko­vať a po­ve­dať áno všet­kému, čo sa ti núka. Tento štýl sprá­va­nia ti však nie je ne­známy však? Tak len v tom po­kra­čuj a uvi­díš, že sa do­sta­neš do bodu, kedy stret­neš lásku a ne­ne­cháš ju od­ísť.

Býk

Po­snaž sa zba­viť svojho na­sta­ve­nia mysle, ktoré máš ohľa­dom lásky. Aj ty si jej hodná, len tomu mu­síš uve­riť. Vieš ako sa ho­vorí, každý do­stáva len takú lásku, o akej si myslí, že si ju za­slúži. A presne preto mu­síš uve­riť, že si ju za­slú­žiš a ona príde.

Blí­ženci

Ne­ná­vi­díš ru­tinu, či nudu. Máš prob­lém ostať sta­bil­nou, byť na jed­nom mieste. Všetko, čo je oby­čajné, ti nie je dosť dobré, a preto ne­us­tále vy­hľa­dá­vaš ne­jaké vzru­še­nie, či pri­ná­šaš drámu do svojho ži­vota. Na to, aby si na­šla lásku mu­síš na­do­bud­núť akýsi po­koj a po­koru. Vzťah zna­mená obetu, buď si toho ve­domá.

Rak

Člo­vek, ktorý bude mať za par­tnera raka, to vy­hral. Si to­tiž úžasné mi­lu­júca osoba, ktorá rada roz­dáva lásku všade na­vô­kol. Preto pre teba nie je ťažké nájsť si nie­koho. Hor­šie je to s tým, že ťa ľu­dia často vy­užijú, a presne pre toto si mu­síš ve­dieť sta­no­viť isté emo­ci­onálne hra­nice. Tvoja láska je vzácna, preto ňou ne­mr­haj.

Lev

Mu­síš sa trošku vzdať svojho ega. Láska je o kom­pro­mi­soch, takže ne­mô­žeš mať vždy pravdu len ty. Kým si toto ne­uve­do­míš, bu­deš od seba ľudí skôr od­há­ňať, ako ich pri­ťa­ho­vať. Na­vyše vo vzťahu ne­mô­žeš byť vždy len ty stre­do­bo­dom ves­míru, a keď to po­cho­píš, láska si ťa nájde.

Panna

Vždy chceš, aby bolo všetko per­fektné. Máš sta­no­vené svoje štan­dardy, kto­rých sa striktne dr­žíš a ani za nič na svete ich nie si schopná obísť. Aj toto môže byť dô­vod, pre ktorý sa ti ne­darí v láske. Po­ľav tro­cha a daj šancu nie­komu, kto sa ti páči, aj keď ne­spĺňa všetko, čo si si sta­no­vila. A tak sa z ne­do­ko­na­lého člo­veka stane do­ko­nalý vzťah.

Váhy

Je­diné, čo mu­síš uro­biť na to, aby si na­šla lásku je roz­hod­núť sa. V tvo­jom prí­pade ne­po­chy­bu­jem, že v okolí sa na­chá­dza nie­kto, kto je hodný lásky, a je len na tebe, aby si sa roz­hodla, že to prij­meš. Láska je o kaž­do­den­nom roz­hod­nutí mi­lo­vať člo­veka, kto­rého máme po svo­jom boku.

Škor­pión

Škor­pión – jedno z naj­váš­ni­vej­ších zna­mení, no zá­ro­veň aj naj­ta­jom­nej­šie. Tvoja ta­jom­nosť a uzav­re­tosť je dô­vo­dom, pre ktorý ne­vieš nájsť lásku. Po­kús sa ot­vo­riť člo­veku, o kto­rom si mys­líš, že si to za­slúži a sle­duj, aké veci sa za­čnú diať. Úp­rim­nosť a trans­pa­ren­tnosť je vo vzťahu ne­vy­hnut­nos­ťou.

Stre­lec

Si dob­ro­druh. Mi­lu­ješ ces­to­va­nie, spoz­ná­va­nie no­vých kul­túr, ľudí. Prah­neš po no­vých zá­žit­koch a ni­kdy ich ne­máš dosť. Tento ži­votný štýl však ne­môže byť spo­jený s kla­sic­kým vzťa­hom. Ak chceš nájsť lásku, ktorá má ne­jakú per­spek­tívu, mu­síš sa na­učiť „za­pus­tiť ko­rene“ a nájsť miesto, kde mô­žeš vy­tvo­riť svoj vlastný do­mov.

Ko­zo­ro­žec

Mu­síš po­cho­piť, že ži­vot nie je len o do­sa­ho­vaní cie­ľov a ka­ri­ér­nych úspe­choch. Je dobré, že si am­bi­ci­ózna a pra­co­vitá, no to ti lásku ne­zo­že­nie. Možno nie­koho, kto ťa bude ob­di­vo­vať a chcieť aj vďaka po­sta­ve­niu a ma­jetku, ktorý si na­do­budla, to však nie je láska, že? Na to, aby si tú pravú na­šla, sa mu­síš na­učiť, že ži­vot nie je len o práci. Re­la­xuj a uvolni sa!

Vod­nár

To, čo ťa robí vý­ni­moč­nou, je tvoj in­te­lekt a in­te­li­gen­cia. Žiaľ, svoju emo­ci­onálnu stránku si sa na­učila do­ko­nalo po­tla­čiť, preto nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že ťa ob­čas vo­lajú ľa­do­vou krá­ľov­nou. Skús sa po­zrieť a pre­cí­tiť svoje emó­cie, ne­boj sa ich. Keď sa na­učíš vní­mať, to čo cí­tiš, ur­čite sa roz­hod­neš pre lásku k člo­veku, ktorý sa ti páči.

 

Ryby

Ni­kdy sa ne­vzdá­vaj svojho opti­mis­tic­kého po­hľadu na svet. Zo­trvaj a ver, že ča­som si k sebe pri­tiah­neš člo­veka, ktorý sa doň za­mi­luje. Na­ďa­lej buď milá ku všet­kým, ktorí ti vstú­pia do ži­vota a uvi­díš, že nie­kto z nich bude lás­kou tvojho ži­vota. Hlavne ni­kdy ne­za­bú­daj na to, kým v sku­toč­nosti si.

 

Zdroj: rel­ru­les.com

Komentáre