Že aj keď som sa zo za­čiatku hrala na ne­do­stupnú, za­mi­lo­vá­vala som sa do teba čo­raz viac a viac.

Že aj keď sa ti zdalo, že si ťa vô­bec ne­vší­mam, no v hlave som mala len a len teba.

Že aj keď si si mys­lel, že keď mi za­že­láš dobré ráno či dobrú noc, bu­deš za sta­ro­mód­neho. Av­šak pre mňa to zna­me­nalo všetko.

Že aj keď som mala na­bitý týž­deň vieš, že s ra­dos­ťou som s te­bou trá­vila celé ho­diny.

Že aj keď sa mi ab­so­lútne ne­da­rilo, ve­dela som, že ty ma po­držíš a pod­po­ríš.

Že aj keď som ne­ve­dela ako vy­rie­šiť všetky prob­lémy, ve­dela som, že ma po­boz­káš na čelo a po­vieš ,,Ne­boj sa, všetko bude v po­riadku“.

Že aj keď som možno ne­mala zrovna naj­lepší deň, na­priek všet­kému zlému som sa te­šila na teba.

Že aj keď som na teba ne­bola zrovna naj­mil­šia, ne­ve­dela som si bez teba pred­sta­viť ži­vot.

Že aj keď som sa tvá­rila, že som na teba na­hne­vaná, chcela som len upú­tať tvoju po­zor­nosť a cí­tiť tvoje ob­ja­tie.

Že aj keď som po tebe kri­čala, len som chcela, aby si ma as­poň skú­sil po­cho­piť.

Že aj keď som ti veľa vecí vy­čí­tala, ne­smierne som si ce­nila všetko, čo si pre mňa ro­bil.

Že keď som ti po­ve­dala ako veľmi mi le­zieš na nervy, nech­cela som, aby si od­išiel.

Že keď som ti vra­vela ako sa za­obí­dem aj bez teba, hneď som ve­dela, že to nie je vô­bec pravda.

Že keď som žiar­lila na všetky tvoje ka­ma­rátky a spo­lu­žiačky, len som sa bála, že ťa stra­tím.

Že sa te­raz síce pred všet­kými tvá­rim, ako si mi ukrad­nutý… Ale nieje deň, kedy by som na teba ne­mys­lela… Nie je se­kunda, kedy by si mi ne­chý­bal a nieje se­kunda, kedy by som ťa na se­kundu pre­stala mi­lo­vať. Aj keď všet­kých pre­svied­čam, že ťa už ni­kdy nech­cem vi­dieť, so sl­zami v očiach by som sa ti ho­dila okolo krku, hneď ako by som ťa uvi­dela.

Aj svoje srdce s roz­umom pre­svied­čam o tom, že s te­bou už nech­cem mať ni­kdy nič spo­ločné a pri­tom každý ve­čer pred spa­ním ne­pres­tá­vam dú­fať v to, že si jed­ného dňa spolu za­lo­žíme ro­dinu……

Komentáre